§ 1. Norsk PEN er en organisasjon tilsluttet International PEN Organisasjonens formål er angitt i International PENs charter. Charteret følger disse vedtektene.

§ 2. Organisasjonens egenkapital skal være minimum kr 300.000,-.

§ 3. Skribenter (skjønn- og faglitterære forfattere og oversettere, dramatikere og journalister) forleggere,
redaktører, litterære medlemmer i kulturorganisasjoner og andre som har gjort en innsats for den frie tanke og det frie ord, kan tas opp som medlem i Norsk PEN.

§ 4. Interesserte kan søke medlemskap eller foreslås av allerede eksisterende medlemmer. Søknader om medlemskap behandles av styret etter innstilling fra arbeidsutvalget (AU). Av styrets ni medlemmer må minst seks votere for nye medlemskap. Søknader som avvises av styret, kan kreves framlagt for årsmøtet der nye medlemmer kan innvoteres med 2/3 flertall, regnet av antall fremmøtte. Styret skal ganske kort redegjøre for grunnen til å nekte opptak; forøvrig kan saken ikke debatteres.
I tilfeller der søker allerede er medlem i en skribentorganisasjon (Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Dramatikerforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Kritikerlagene og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) eller Norsk Journalistlag,  eller arbeider i et forlag tilknyttet Den Norske Forleggerforening, kan generalsekretær bekrefte medlemskap overfor søker, etter godkjenning i AU, uten å konsultere styret.  Øvrige søkere skal styrebehandles fortløpende snarest mulig etter at AUs innstilling foreligger.  Dersom et styremøte ikke er berammet i rimelig tid etter AU-møtet skal søknader om medlemskap sendes styret til sluttbehandling på epost.

§ 5. Ordinært årsmøte holdes i løpet av første halvår.
På årsmøtet behandles følgende saker:
Årsberetning
Revidert regnskap for det foregående kalenderår
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Valg av styreleder
Valg av nestleder
Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valg av medlemmer til Komiteen for fengslede forfattere
Valg av revisor
Innkomne forslag fra styret eller medlemmer.

Om minst ett medlem krever det, skal valg av styre- og varamedlemmer foregå skriftlig. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall, mens godkjenning av regnskapet og andre vedtak avgjøres med simpelt flertall.  Innkalling og dagsorden for møtet skal være sendt ut minst to uker på forhånd. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke står på dagsorden.  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sekretariatet i hende senest 6 uker før årsmøtet.

§ 6. Medlemmer som, etter mottatt kontingentkrav og to purringer, unnlater å betale årets  medlemskontingent,  kan strykes som medlem  i Norsk PEN. Medlemmer med betalingsproblemer kan søke styret om kontingentfritak.

§ 7. Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet styrets 9 faste medlemmer for 2 år av gangen. Leder og nestleder velges separat av årsmøtet, annethvert år. Samme år som det velges leder, er fire styremedlemmer på valg og samme år som det velges nestleder, er tre styremedlemmer på valg. I tillegg velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge.

Styrets faste medlemmer bør normalt ikke sitte lenger enn 8 år.

Vararepresentantene har normal møte- og talerett, men har kun stemmerett når de trer inn for et fast styremedlem.

Leder for Komiteen for fengslede forfattere velges av årsmøtet. Komitéleder skal være medlem av styret. Valgkomiteen innstiller også inntil syv medlemmer av norsk PEN til komitémedlemmer etter forslag fra styret og generalsekretær.
Styret utarbeider egne retningslinjer for komitéarbeidet.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjelder leders dobbeltstemme.

§ 8. Årsmøtet velger en valgkomité på inntil 4 medlemmer etter forslag fra styret.
Valgkomiteen velges for ett år. Valgkomiteens medlemmer bør normalt ikke sitte lenger enn 4 år.
Valgkomiteen fornyes med ett medlem hvert år.

§ 9. Styret velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og et styremedlem .  I tillegg velges en vararepresentant blant styrets medlemmer.  Generalsekretær er sekretær for AU. AU er ansvarlig for oppfølging og drift mellom styremøtene og forbereder og innstiller saker til styret.  Det er utarbeidet en egen instruks for AU.

Siste gang endret på årsmøtet 26. april 2016