Edward Snowden – vår tids Ossietzky

Edward-Snowden-body

Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2016 til varsleren Edward Snowden. Norsk PEN inviterer Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets Aula i Oslo fredag 18. november, og vil arbeide for at han er til stede under prisseremonien i egen person.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken. Styret i Norsk PEN beslutter hvem som skal tildeles Ossietzkyprisen.

 Begrunnelse:
Edward Snowden har varslet om tvilsom og omfattende statlig og global overvåkning og spionasje, både overfor enkeltland og privatpersoner. Snowdens avsløring av NSAs overvåkning av millioner av telefonsamtaler resulterte i at amerikansk domstol (US Court of appeals) i fjor fant overvåkningen ulovlig fordi den ikke var godkjent av kongressen. Likevel har ikke Snowden møtt noen forståelse hos amerikanske myndigheter. De opprettholder siktelsen for spionasje og tyveri av statlig eiendom og krever ham utlevert fra Russland, hvor han nå bor i eksil. I USA risikerer han livstidsdom.

Edward Snowdens avsløringer representerer en av de viktigste begivenhetene i internasjonal politikk i de seinere årene og en alvorlig legitimitetskrise i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Dessuten markerer avsløringene et brudd med tilliten til Internetts nøytralitet.

Årets Ossietzkyprisvinner har forsaket privatliv og karriere for å varsle om amerikanske myndigheters overvåkningsvirksomhet. Han mottok Bjørnsonprisen september 2015 for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters ulovlige overvåkning av sine og andres innbyggere. I en TV-overført tale under tildelingen av denne prisen ga Snowden uttrykk for at han var klar over konsekvensene av det han gjorde. Han forventet ingen priser, snarere å bli kastet i fengsel. Likevel sa han at han ville gjort det samme igjen. Dermed representerer han også et modig forsvar for varsleres ytringsfrihet, samtidig som den massive overvåkningen truer ytringsfriheten for samfunnsborgere verden over.

Norsk PEN vil ved å gi prisen til Edvard Snowden understreke respekten for hans unike varslerrolle. Tildelingen avdekker behov for internasjonal debatt om overvåkningens folkerettslige og nasjonale grenser. Prisen er også en anerkjennelse av varsleres personlige mot under avsløringer av statlige/offentlige og skjulte inngrep mot enkeltmenneskers privatsfære. Med årets Ossietzkypristildeling ønsker Norsk PEN å synliggjøre at overvåkning kun bør skje innen internasjonalt klarerte rammer og under forutsetning av at enkeltmenneskers individuelle friheter er beskyttet.

Politisk utfordrer
Menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden har støttet Snowdens varslinger om ulovlig overvåkning. Det er desto mer oppsiktsvekkende at selv norske og europeiske politikere som er uttalte motstandere av elektronisk masseovervåkning, nøler med eller nekter å kommentere saken eller gi sin støtte til Snowden. I en ikke-bindende resolusjon (vedtatt med knapt flertall) bekreftet EU-parlamentet i 2015 at de godtok Snowdens status som varsler og forsvarer av menneskerettighetene, og oppfordret medlemslandene til å gi ham asyl. Samtlige EU-land har imidlertid en utleveringsavtale med USA, og så langt har ingen av landene fulgt oppfordringen i resolusjonen.

Snowden bor for tiden i Moskva og har midlertidig oppholdstillatelse i Russland. Denne løper fram til august 2017. Det er på tide med et politisk initiativ som utfordrer truslene mot prisvinneren, og som munner ut i et tilbud om opphold og beskyttelse. En begynnelse på en slik prosess er at den norske regjeringen garanterer ham fritt leide til å motta Ossietzky-prisen for 2016.

Fra Ossietzky til Snowden
Norsk PENs Ossietzkypris er oppkalt etter og tilegnet Carl von Ossietzky. I år er det 80 år siden han ble tildelt Nobels Fredspris. Ossietzky avslørte hvordan tyske myndigheter drev hemmelig opprustning i strid med Versaille-traktaten. For sine avsløringer ble han dømt for landsforræderi og fengslet. I likhet med Carl von Ossietzky har Edward Snowden med sine avsløringer bidratt til demokratisk åpenhet.

Under utdelingsseremonien av Nobels Fredspris i 1936 sto stolen til Carl von Ossietzky tom fordi tyske myndigheter nektet ham utreise. Norsk PEN ber den norske regjering om å sikre at Edward Snowden kan motta sin pris i Norge ved å garantere at han ikke blir utlevert til USA. Norsk PEN skal gjøre det vi kan for å sørge for at Snowden kommer og fyller stolen på scenen i Oslo 18. november.

Ytterligere informasjon:
William Nygaard, leder i Norsk PEN: 908 92 601
Hege Newth Nouri, generalsekretær i Norsk PEN: 930 02 262