Category Archives: Ukategorisert

Writers for Peace congress 2002

Rapport fra konferanse i International PENs Writers for Peace Committee, Bled, Slovenia

Deltagere: 101 personer fra 36 PEN-sentre pluss International PEN, London.

Fra Norsk PEN:
Kjell Olaf JENSEN, leder
Carl Morten IVERSEN, sekretariatsleder.

Fullstendig deltagerliste kan fåes ved henvendelse til Norsk PEN.

Konferansene i International PENs Writers for Peace Committee har vært gjennomført hvert år de siste 35 årene i Bled, Slovenia. Av praktiske hensyn har Slovensk PEN ansvaret for ledelsen av komiteen – den nåværende komitéformannen er Slovensk PENs leder Veno TAUFER.

Årets konferanse var, tematisk sett, delt i tre: 1) Diskusjonsmøte om praktiske anliggender i komiteen, 2) fremføring og diskusjon av foredrag om oppgitte temaer og 3) sosiale arrangementer.

1) Diskusjonsmøte om praktiske anliggender i komiteen:
En del administrative spørsmål ble diskutert, men det meste av tiden gikk med til diskusjon av situasjonen i Israel og Palestina og hva International PEN og organisasjonens Writers for Peace Committee kan foreta seg for å gjøre et forsøk på å bygge bro over den avgrunnen som er oppstått mellom palestinere og israelere. Det ble også vurdert å utarbeide en resolusjonstekst som kunne legges frem for International PENs årlige verdenskongress som i år holdes i Ohrid, Makedonia i september, men komiteen kom frem til at man i stedet skulle slutte seg til følgende uttalelse fra årsmøtet i Tysk PEN i april:

We appeal to our Israeli and Palestinian writer colleagues to continue, however terrible the circumstances, a dialogue which sets a language of understanding and peace against the increasing rhetoric of war.

Lenger var det ikke mulig å komme på det offisielle møtet, hvor Israelsk PENs representant var til stede. (Palestinsk PENs representanter skulle også ha vært der, men ble halvannet døgn forsinket på grunn av plutselige visumproblemer og sedvanlige vanskeligheter med å komme til Ben Gurion-flyplassen.)

Privat ble det ført en mer interessant diskusjon mellom representanter for Norsk PEN, Palestinsk PEN og International PEN, som munnet ut i at man skal gjøre et forsøk på å få frem en tekst som kan legges frem av Israelsk PEN og Palestinsk PEN i fellesskap. Viljen til å gå med på et slikt forsøk satt langt inne, og en slik tekst vil antagelig måtte bli temmelig tannløs, men det viktigste vil være selve signalet som sendes ut ved at de to PEN-sentrene står sammen bak en felles oppfordring. Den teksten som forsøksvis vil danne kjernen i en slik oppfordring, er følgende avsnitt fra den “Erklæring om fred og frihet” som ble forfattet og vedtatt av International PENs 50. kongress i Lugano i 1987:

Terrorism is to be condemned whether it includes state terrorism, individual terrorism or terrorism that justifies itself as part of a struggle for liberation. Movements using terrorist methods annul the missions to which they are dedicated and lose all claims to legitimacy.

2) Fremføring og diskusjon av foredrag om oppgitte temaer:

Det var på forhånd fastsatt tre slike temaer:

– Hva har vi igjen av det 20. århundre?
– Konferansene i Bled gjennom 35 år.
– Forfatterens ansvar.

Temaene vakte stor oppslutning og medførte en del debatt. Foredragene er trykt i tre hefter som kan utleveres på forespørsel til Norsk PEN.

3) Sosiale arrangementer:
Vi ble mottatt av byen Bleds borgermester Boris Malej på slottet i Bled, av den slovenske hovedstaden Ljubljanas borgermester Vika Potocnik på slottet i Ljubljana, av borgermester Vojka Stular i den gamle slovenske havnebyen Piran hvor de ti første Bled-konferansene fant sted, og ikke minst av Slovenias meget populære president siden uavhengigheten, Milan Kucan, i Villa Bled – den kultur- og litteraturinteresserte president Kucan har vært en av Slovensk PENs og Bled-konferansenes mest trofaste og interesserte støtter siden Slovenias uavhengighet.

Delegasjon til Tyrkia 2002

Rapport fra Norsk P.E.N.s delegasjon til Tyrkia 14.-21. april 2002

 

Deltagere:
– Kjell Olaf Jensen, leder, Norsk P.E.N.
– Kirsti Blom, nestleder, Norsk P.E.N.
– Thorvald Steen, medlem, Norsk P.E.N.Dessuten deltok følgende medlemmer av Norsk P.E.N. for andres regning:
– Direktør Anders Heger, Cappelens Forlag
– Journalist Arnhild Skre, Aftenposten.

Delegasjonen inngikk i en felles skandinavisk observatørgruppe som også omfattet åtte svenske og én dansk deltager.

Istanbul:
Opphold i Istanbul: 14.-17. april. Delegasjonen var til stede ved rettssaken mot Hasan Öztoprak ved Sikkerhetsdomstol Nr. 6 i Istanbul tirsdag 16. april. Öztoprak, som representerer det tyrkiskspråklige forlaget Gendas, var tiltalt for separatisme og oppfordring til terror ved å ha utgitt en bok med intervjuer med den svensk-kurdiske forfatteren Mehmed Uzun. Ti av Uzuns uttalelser i boken var funnet straffbare av påtalemyndigheten; den angivelig alvorligste var følgende utsagn: “Jeg er kurder, og jeg er fra Tyrkia. Jeg er skandinav, fra Sverige.” Mehmed Uzun og Ömer Türkes, som hadde skrevet forordet til boken, var innkalt som vitner.

Forsvaret uttalte på forhånd privat at de betraktet det som positivt at påtalemyndigheten ikke hadde tiltalt Uzun og Türkes. Imidlertid ble saken, etter ti minutters forhandlinger i retten, utsatt til 20. juni 2002 for at aktor skulle få bedre anledning til å sette seg inn i dokumentene og vurdere om tiltalen skulle utvides til også å omfatte Uzun og Türkes. Dette er annen gang denne saken blir utsatt på lignende vis.

Delegasjonen, Uzun og forsvarets medarbeidere var også til stede ved en mottagelse hos den svenske generalkonsulen i Istanbul, hvor det ble tatt kontakt med journalister og medarbeidere fra forleggermiljøet i Istanbul.

Ankara:
Opphold i Ankara: 17.-18. april. Den norske delegasjonen, pluss to medlemmer av den svenske delegasjonen, fikk et positivt og åpent møte med Norges ambassadør Hans Wilhelm Longva, som uttrykte interesse og vilje til å følge både Mehmed Uzuns sak og tilsvarende saker som utgjør trusler mot ytringsfriheten ved tyrkiske domstoler. Ved en middag 17. april satte vi stor pris på Thomas Finstads tilstedeværelse, fra den norske ambassaden. En representant fra den danske ambassaden var også til stede, samt Sveriges ambassadør og EUs representant i Tyrkia, Commissioner Karen Fogg. Denne middagen ga også anledning til å bli kjent med representanter for tyrkiske menneskerettighetsorganisasjoner, ikke minst Human Rights Association og Human Rights Foundation – organisasjoner vi senere møtte ved straffedomstolen i Diyarbakir.

Diyarbakir:
Opphold i Diyarbakir: 18.-20. april. Delegasjonen var til stede ved en rettssak for straffedomstolen, hvor en gruppe leger med støtte fra Human Rights Foundation var tiltalt for å ha opprettet et rehabiliteringssenter for torturofre uten å ha søkt om tillatelse. Til stede var også den internasjonalt kjente danske rehabiliteringslegen Inge Genefke med en gruppe assistenter. Denne saken endte med frifinnelse fordi tiltalen ble funnet å savne grunnlag; derimot ble en tiltale mot de samme legene for å ha vært i besittelse av et angivelig ulovlig tidsskrift og noen angivelig ulovlige medisiner, henvist til behandling i høyere rettsinstans.

Deretter var delegasjonen – pluss de danske legene som er omtalt ovenfor – til stede ved rettssaken mot Mehmed Uzun, som sto tiltalt for Sikkerhetsdomstol Nr. 4 den 19. april, for å ha bedrevet separatisme og oppfordret til terror i en tale holdt for et publikum på 6000 personer i Diyarbakir for drøyt to år siden. Uzun holdt en velkonstruert og grundig forsvarstale, hvorpå aktor erklærte at hele tiltalen var en misforståelse som han ikke var ansvarlig for, i og med at påtalemyndigheten hadde skiftet aktor underveis. Han anbefalte derfor Uzun frikjent, hvilket også skjedde.

I Diyarbakir ble det knyttet videre kontakter med tyrkiske og kurdiske menneskerettighetsorganisasjoner, advokat- og legeforeninger som alle får sin ytringsfrihet truet av de statlige myndigheter. Delegasjonen var også på utflukt til Hazankeyf lenger ned ved Tigris, hvor de tyrkiske myndighetene planlegger en demning som vil legge de mest verdifulle kurdiske jordbruksområdene under vann, sammen med en liten by, en rekke landsbyer og flere tusen delvis bebodde huler som rommer noen av menneskehetens eldste kulturminner, kjent fra Det gamle testamente. Etter at Syria og Irak har protestert mot disse planene, har bl.a. flere britiske og sveitsiske investorer trukket seg fra planene, som de tyrkiske myndigheter likevel insisterer på å gjennomføre.

På vegne av Norsk P.E.N.
Oslo, 24. april 2002

Kjell Olaf Jensen, leder

Trials against literature in Turkey

Trials against literature in Turkey

By Kjell Olaf Jensen, president of Norwegian PEN
In April this year, a Scandinavian delegation went to Turkey to observe a couple of trials against literature and freedom of expression. According to the Human Rights Foundation of Turkey, which is a Turkish organization, there were 456 such trials in the country during the year 2001.

The delegation mainly went to observe the trial against the Swedish-Kurdish author Mehmed Uzun, who was accused of having violated the Turkish Security Law by committing separatism and instigating to terror in a speech held in front of 6000 listeners in the mainly Kurdish city of Diyarbakir on the banks of the river Tigris in south-eastern Turkey in January 2000. In this speech, Mr Uzun’s message was that Kurds and Turks should live as brothers and friends in one and the same nation. For this, he risked up to 15 years’ prison.

The delegation consisted of seven Swedish lawyers and publishers, one member of Swedish PEN’s board (the writer Peter Mossige), one member of the Danish Artists’ Council and five members of Norwegian PEN, among them Mehmed Uzun’s Norwegian publisher, one of the country’s best cultural journalists and the writer Thorvald Steen, who also is an internationally recognized expert on Turkey – plus Norwegian PEN’s vice president Kirsti Blom and myself.

We had some days in Istanbul before the first trial we were going to observe, namely the trial against Mehmed Uzun’s Turkish publisher, Mr Hazan Öztoprak from the publishing house Gendas, who was accused of having published a book of interviews with Mr Uzun. Ten passages from the book were found to be in violation of the Security Law; the worst one runs as follows: “I am a Kurd, I come from Turkey. And I am a Scandinavian, I come from Sweden.” This terrible book was forbidden by Turkish authorities during the Book Fair in Frankfurt last October, and both the International Publishers’ Association and German PEN made a scandal about this at the Book Fair.

We took the extra days in Istanbul to make some contacts – we saw the publishers in question, their lawyers, and some key journalists. We also met Mehmed Uzun’s Kurdish publisher, an extremely courageous man by the name Abdullah Keskin who usually has eight or ten charges against him any time, but who was not to appear before the court just now. We saw to it that our presence got as much coverage in the press as possible – of course, only the non-Turkish language newspapers could bring actual articles, but all the same, the authorities should know
that the trials would be watched.

The trial against Mr Öztoprak was conducted before State Security Court No.6 in Besiktas, Istanbul on April 16th. After having seen the impressive crowd of foreign observers in the small court room and called the two witnesses (Mehmed Uzun and the literary critic Ömer Türkes who had written the preface to the book of interviews), which took ten minutes alltogether, the judges declared that the trial was ajourned untill 20th June, to give the prosecutor time to study the case (he had only had six months) and to decide whether he should put charges against Mr Uzun and Mr Türkes as well.

After this very short trial indeed, we left the court and stood a while outside discussing with the national and international press, while people who were accused in other trials arrived in chains in heavily guarded prison trucks from faraway villages and towns.

Next day, we left for Ankara, where we had meetings with the Scandinavian ambassadors to hear what our embassies could do with these trials against literature and freedom of expression. The participants from Norwegian PEN took the responsibility for persuading the Norwegian ambassador, which turned out to be extremely easy – the Embassy having already established a tradition to monitor these trials as far as possible for a small embassy with only five employees. The Swedish ambassador was herself going with us to Diyarbakir to be present at the trial against Mehmed Uzun, since he was a Swedish citizen – just as the Swedish Consul General in Istanbul had been present at the trial against Hazan Öztoprak.

When we arrived at the State Security Court No.4 in Diyarbakir on 19th April, it turned out that the trial would be some three hours delayed, which gave us time to be present at another trial before the Criminal Court of Diyarbakir, against a group of medical doctors – physicians – who were accused of having established a rehabilitation centre for torture victims, without permission. Here, the prosecutor openly expressed his astonishment at the many foreign observers present.  The doctors were acquitted; but another charge against them, of having been found in possession of one copy of a magazine which was prohibited not in Turkey, but in Diyarbakir, and of some dubious medicines which had been sent as test material from some pharmaceutical company, was passed on to a higher court.

Then came the trial against Mehmed Uzun, and now the judicia authorities knew in beforehand that this trial would be closely followed by foreign writers, publishers, journalists and embassies. Mr Uzun was allowed to read a 20 minutes’ speech which had been widely circulated in English in beforehand. In his speech, Mr Uzun underlined what he saw as the role of literature, namely to build bridges across conflicts and bring understanding between different peoples all over the world.

After having heard this speech, the prosecutor declared that the whole process was a misunderstanding for which he personally had no responsibility, since it was not he who had taken it up. He thus withdrew the whole charge against Mehmed Uzun.

What decided the judicial authorities to withdraw these charges?  Was it Mehmed Uzun’s eminent, peaceful speech? Did an intelligent prosecutor realize the absurdity of the task he had been given? Was it the massive international press campaign(s)? Was it the great number of foreign observers, Swedish ambassador in front, in the court room?

I do not know, but I should wish I did. The title of this conference is “The role of literature in prevention of conflict” – which was also the theme of Mehmed Uzun’s defense speech in Diyarbakir, where his future as a free man was literally at stake. I wish to see a world where literature really can play its role to prevent conflicts; but to reach that stage, it seems to me that we must first prevent conflict-makers from destroying literature, from destroying publishers and from destroying writers.

That is why I am going back to Istanbul the day after tomorrow, to be present in the State Security Court room at the trial against a man whom I have learned to respect, admire and love. It is people like Hazan Öztoprak at the publishing house Gendas who are fighting for the right to freedom of expression, with their own, personal freedom being at stake; it is people like Mr Öztoprak who can teach us what this fight is about. The very least thing we can do is to support them, to show them that they are not alone, and – not least – to show the authorities in countries suppressing the right to freedom of expression that these people are not alone. That is why I shall be present at the State Security Court on the 20th. I have also persuaded Eugene Schoulgin to go with me – which was not at all difficult.

And Turkey alone brought 456 Hazan Öztopraks and Mehmed Uzuns to court only during the year 2001.

I think Bucuresti is one of the best places in Europe to mention these sad affairs, since you know better than most what it is all about.

Welcome to Norwegian PEN
Norwegian PEN is the Norwegian division of International PEN, which was founded in England in 1921.  PEN is short for «Poets, Essayists and Novelists» or «Poets, Editors and Novelists».  Norwegian PEN was founded in 1922.  The purpose of the organization was twofold: firstly to establish an international, literary organization – the only global one one that still exists, secondly to create an organization that could work and fight for authors´ and other writers´ right to freedom of expression.  This was prior to international conventions on human rights that surfaced from the 1940s.

Sigmund Strømme

PRESSEMELDING

Fengslede Forfatteres Dag – torsdag 15. november 2001

Vi minner om at torsdag 15 november er Fengslede Forfatteres Dag.  Norsk P.E.N. markerer dette årvisse, internasjonale fenomenet med et arrangement i Nationaltheatrets restaurant fra klokken 12 til klokken 14.  Arrangementet starter presis!

PROGRAM

1. Vår internasjonale sekretær og leder for Norsk P.E.N.s Komité for fengslede forfattere, Elisabet W. Middelthon, redegjør for komitéens arbeid og for de fengslede skribentene og forfatterne International P.E.N. fokuserer på i år.

2.  Ossietzky-prisen, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, deles ut.  Årets pris går til Sigmund Strømme.

3.  Svensk P.E.N.s leder, Dagens Nyheters tidligere sjefs- og kulturredaktør Arne Ruth, holder gratulasjonstalen til Sigmund Strømme.

4.  Norsk P.E.N.s leder redegjør kort for organisasjonens virksomhet og fremtidsplaner.

5.  Kunstnerisk innslag ved Lars Klevstrand og Carl Morten Iversen.

Restaurantens disk vil være åpenfor vanlig salg.  Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding.

Velkommen!

Can you fight terrorism by becoming a terror state?

Can you fight terrorism by becoming a terror state?

A dangerous development in some Western countries

By Kjell Olaf Jensen, President, Norwegian PEN

The point of departure is, of course, the terrorist attacks against the United States on 11th September last year. The point of departure also is that a society, a country or a nation of course has a right to defend itself against such attacks. But not in any way whatsoever.

The United States have taken up this defense by launching what the American president calls “War against terrorism”. These three words have been the major newsline dominating most international news media since 11th September. These three words have been used to cover the Russians’ actions in Chechnya, the Israelis’ actions in Palestine, the Palestinians’ actions in Israel, etc. – and one might easily find arguments condemning one or the other party, or both.

I am not going to do any of this. I want to look – superficially – at some changements in the Western societies after 11th September, where the climate was given at once by the American president’s rather childish slogan, “Those who are not with us, are against us”. A risky slogan, by the way, since it was the USA which created a phenomenon like Osama bin Laden, it was the USA which put a phenomenon like the Taliban in power in Afghanistan, and it was the CIA which produced the explosives that bin Laden and his people used to blow up the American embassies in Nairobi and Daar-es-Salaam some years ago. It was also the USA which last treated bin Laden’s kidney problem at the American military hospital in Dubai in July 2001 (two months before 11th September), where bin Laden received the visit of CIA’s place commander, according to the French newspaper “Le Figaro” on 31st October and 1st November 2001 – these informations have been duly denied by the American embassy in Paris.

After the 11th September, the American Congress voted a law giving the President the authority to issue decrees having the force of law, in cases where the national security was concerned. The decrees which have thus been issued by President Bush, can be found on the Internet pages of Amnesty International, among others. The most (ill-)famous of these decree laws is the one establishing military courts. These courts are given the right to judge “non-citizens” (which means non-US citizens) who are suspected of having harmed, prepared to harm, or meant to harm American political, economical, social, military, or security interests.

Such persons may be arrested by American authorities and put before a court consisting of three military judges. These courts do not put the same strict demands on the strength of the evidence as does the normal, civil judicial system in the USA. They have the power to eventually sentence the accused to death, and only the President of the United States or his Minister of Justice have the authority to transform these sentences. The ordinary system of appeals does not function for these courts. And the trials are to be kept secret; nobody will know that a trial against such and such a person has taken place, or eventually that the person in question has been sentenced and even executed.

This speech which I am now making, may in itself harm the political interests of the USA, and most of us are “non-citizens” according to the American definition of this term. Which means that the fact of making this speech, or of listening to it, theoretically might be defined as a reason for being arrested by the American authorities and brought before a military court next time any of us visit the USA – or maybe even for being kidnapped by the American representatives in our own countries, brought in secret to the USA, put before a secret military court, sentenced even without valid proofs and executed in secret without any possibilities of appeal. (This does not mean that I believe this would be a probable outcome of this conference, it is just meant to illustrate how far-fetched the American security thinking has become. And, by the way: What does “security” mean in this context? Security for whom?)

This far-fetched example shows us, members of the International PEN movement caring about our own and our colleagues’ right to freedom of expression, how vulnerable this right is today. But the situation is far worse.

For briefness’ sake, I shall only mention a few examples from the Scandinavian countries, where we usually take pride in being models of democracy and human rights.

Some months ago, three Swedish citizens of Somali descent were accused of financing the al-Qaida terrorist movement, via an informal banking system which Somali immigrants all over Europe have had to establish to be able to send money to their families at home, since there is no normal banking system functioning in Somalia. The accusation against the three Swedes came from the American authorities, via the EU commission in Brussels. The Swedish authorities reacted by blocking the three persons’ bank accounts, by refusing them any right to take a paid job, by refusing them any right to social security and by making it a criminal act for anybody to give or lend money to these three persons. If you ask how they were supposed to survive, that is a very good question. The reason for these actions was that the Swedish judicial authorities did not judge the proofs against the three suspected persons strong enough to bring the case before a normal Swedish court – in other words, the reason was that a normal court would have acquitted the three persons.

In Norway, one of our district attorneys – who are by definition supposed to be the country’s most solid and knowledgeable judicial experts – wrote an analytical article about the American president’s decree establishing the above-mentioned military courts. He wanted to publish this article in the main serious newspaper in Oslo, and the newspaper also wanted to print his article. Then came an order from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, forbidding the publication of such an article. The reason given was that the district attorney in question was just spending some months as a councellor to the Norwegian embassy in Washington, and the Ministry could not accept one of their employees publicly expressing views which were contrary to those of the Norwegian government. A public outcry followed, the district attorney finished his period as councellor for the Washington embassy, the Ministry deemed that it then would be acceptable to publish the article, and the newspaper printed it – almost half a year after it had been written, and when there was no longer any news in it.

There also is the case of the Norwegian Ministry of Justice draughting a new set of proposed antiterror laws which the Ministry wanted the Parliament to adopt, but which were first sent out on a round of preliminary hearings. All the hearing instances were outraged at the severe limitations thus proposed for the essential human rights, and at the proposed violations of the major human rights conventions to which Norway is a party. All the hearing instances except one: the Norwegian police authorities, which deemed the proposed laws quite handy.  Whereupon the Ministry of Justice, to its honour, quietly dropped the draught in the waste basket.

But the worst is still to come. Within the UN system, the UN’s Sixth Committee, which is in charge of questions concerning human rights, is elaborating a draught convention against terrorism, which is only quite appropriate in the actual international situation. What is less appropriate, is that “strong forces within UN’s Security Council” (meaning the United States of America) are working to ensure that when the measures in this convention against terrorism are in contradiction with articles in any other international conventions, it is the convention against terrorism which shall have the absolute priority. These informations come from Amnesty International and other NGOs. In February this year, I asked Norway’s deputy minister of Foreign Affairs whether they are correct, which he confirmed. I then asked what the Norwegian government could do about this, since Norway would preside UN’s Security Council during the following month, March 2002. The deputy minister answered that the Norwegian government would not do anything about this situation, being assured by our allies (which means the nited States of America) that no problems would arise.

If this scenario is carried through, it will mean that the onvention Against Torture will still be valid – except if anybody is uspected of terrorism. The Convention for Children’s Rights will still be valid – except in cases concerning terrorism. The Convention for Women’s Rights will still be valid – except if terrorism is suspected. The Convention for Civil and Political Rights and the Convention for Social and Economical Rights will only be valid where terrorism is not concerned. And we shall still have the right to freedom of expression, as long as we do not express anything concerning terror or terrorism or touching upon the political, economical, social, military or security interests of some nations, states or governments.

The examples I have given, are of course carefully chosen; and the scenarios I have mentioned, are a series of worst possible cases. But still, they give a picture of what happens when you try to fight terrorism with terrorism’s own means, namely terror – especially when you do not know exactly against whom to direct these means, so that you have to hit a smaller or larger segment of the whole population.

And,most important, I cannot pretend that the part of the world where I live, is not and will never be in the situation described above. The facts described have happened, even if they are only a small part of a larger picture which is called society, and they are examples of how the right to freedom of expression is threatened even today, among all other essential human rights. It is our duty to see to it that these threats are eliminated.