Årets første markering foran Saudi Arabias ambassade


Fredag 6. januar 2017 holdt Norsk PENs styremedlem Dag Larsen appell under Amnestys månedlige demonstrasjon foran den saudiarabiske ambassaden i Oslo. Det er i disse dager to år siden bloggeren Raif Badawi mottok de første 50 av i alt 1000 piskeslag, som del av en straff han er idømt for å ha opprettet en blogg for fri ytring.  Les Dag Larsens appell her:

Appell ved Saudi-Arabias ambassade 6. januar

Den irske forfatteren Frank O’Connor kalte novellen «The Lonely Voice». Men mon tro om det ikke gjelder all skriving der det er en som forteller. Der det finnes en holdning eller en intensjon, en som skriver og vil noe med det, der handler det også om en som vil meddele seg. Det er denne ene stemmen som blir stående mot det hodeløse korets tilflukt i enstemt og ensrettet tale og skrift. Det kan være vanskelig nok å klare å stå imot et slikt kor i et land der du har lovbeskyttelse for å stå imot. Men hva med land der en frimodig ytring er grunnlovsstridig? Der religionen ikke tilhører deg, men en klasse som har full kontroll over statsapparatet. Der frafall fra troen kan føre til at du blir arrestert, tiltalt og dømt til fengsel og pisking. Og til og med dødsstraff for at du er en frafallen. Det skal stort mot til å skrive der dette er konsekvensene.

Saudi-Arabia er et slikt land. Det bryter daglig med grunnleggende menneskerettigheter, det bryter med verdier som angår selve troens vesen.  Der er religionen et politisk maktmiddel for å kontrollere innbyggerne og frata dem egenverdi. Og de vestlige landene, som ellers er særdeles ivrige til å påtale andre lands overgrep og brudd på ytringsfrihet og menneskerettigheter, og som med USA i spissen ikke unnslår seg å være med på å sette Midt-Østen i brann – ja, hva gjør de vestlige landene med Saudi-Arabia? Sitter så stille de bare kan i båten. Fordi de er avhengige av Saudi-Arabias olje. Det sies ofte at det er vanskelig å forstå seg på Midt-Østen, og det er sant, men det er heller ikke vanskeligere enn å forstå det viktigste og de vestlige landenes ynkelighet: Oljen som avgjørende ressurs, manges ulykke og verdens sterkeste maktmiddel.

Friheten til innbyggerne i enhver stat er avhengig av stemmer som tør å si det som det er, som tør å sette tankene fri til deling med andre. Tanker, meninger og kunnskap som kommer fra en til alle. Det er kraften i denne bevegelsen som skremmer despoter. De vet at tanker ikke er frie før alle har rett til å dele dem. Det er avgjørende for despoter å stanse de enkelte stemmene. Derfor er det så viktig for alle som støtter den frie tanken og den frimodige ytringen å støtte den ene stemmen. Og stanse despotene.

Dag Larsen
Styremedlem i Norsk PEN

Foto: Brit Bildøen

Arifur Rahmans appell til støtte for Raif Badawi

Arifur Rahman - Bangladesh Foto: Fillip-André Baaroy
Arifur Rahman – Bangladesh Foto: Fillip-André Baaroy

Fredag 25. september holdt tidligere fribyforfatter i Drøbak, tegneren Arifur Rahman, appell foran den saudiarabiske ambassaden til støtte for bloggeren Raif Badawi og alle andre som er fratatt sin ytringsfrihet.

Mitt navn er Arifur Rahman, og jeg er avistegner fra Bangladesh. I 2007 jeg ble arrestert og torturert og satt fengslet i 6 måneder og 2 dager for en av min tegninger. Etter dette kunne jeg ikke lenger ytre meg fritt i Bangladesh uten å frykte alvorlige represalier, og jeg måtte derfor flykte fra landet mitt. Gjennom fribyordningen fikk jeg komme til Drøbak, slik at jeg nå kan fortsette mitt arbeid som tegner.

Men, i dag står jeg her med et krav. Det er at Raif Badawi og alle andre mennesker som blir forfulgt på grunn av sine ytringer må få tilbake sin frihet. Saudi Arabia – dere sier at dere handler i rettferdighetens navn, men det dere gjør mot Raif Badawi og de andre samvittighetsfangene er både urettferdig, fullstendig galt og brutalt. Jeg krever at dere løslater Raif Badawi og alle samvittighetsfanger betingelsesløst! Blogging er ikke en forbrytelse. Alle mennesker må kunne ytre seg fritt, det er det som gjør oss at vi kan sammen jobbe for en bedre verden.

I Bangladesh blir bloggere brutalt myrdet av religiøse fundamentalister. I Saudi Arabia blir bloggeren Raif Badawi brutalt straffet av et fundamentalistisk regime. Sammen må vi jobbe for at mennesker i alle land skal kunne ytre seg fritt. Vi må be norske myndigheter kreve av både Bangladesh og Saudi Arabia at innbyggerne i landene får delta i samfunnsdebatt uten å måtte frykte for sine liv. Jeg vet av egen erfaring hva knebling at ytringsfriheten innebærer. Jeg bruker nå min stemme og egen ytringsfrihet til å kreve at saudiarabiske myndigheter slipper Raif Badawi fri!

Sekstende appell for Raif Badawi

raifbadawi

SEKSTENDE APPELL FOR RAIF BADAWI
av Torgeir Rebolledo Pedersen
I begynnelsen var pisken, og pisken var hos Gud, dog må vi tro at Gud er uten skyld her, det er mennesket som har skyld her, det gudsmisbrukende mennesket, ikke den menneskemisbrukende gud. Så dette er nok en innstendig appell, på vegne av Norsk PEN og Amnesty Norge, for blogger Raif Badawi, dømt til ti års fengsel og tusen piskeslag. Den skrivende Raif Badawis store synd er at han tror på et sekulært samfunn. En synd som i dag skal piskes med femti nye slag. Håper vi ikke. Men la oss gjenta nok en gang, det er hykleri, når Saudi-Arabia fordømte terroraksjonen i Paris, og Saudi-Arabias ambassadør i Frankrike deltok i markeringen mot ekstremisme sammen med statsledere i Paris’ gater. Men hva med vår kommende konge, som den ene dagen fronter Norsk Folkehjelps TV- innsamling mot klasevåpen, og den andre dagen drar på høytidelig visitt til fly- og klasevåpenprodusenten Lockheed Martin?
        Det er nedslående at så vel kongehuset som norske politikere, med et par unntak nær, har vært ganske tause om dette konkrete og grove menneskerettighetsbruddet i et land vi både har diplomatisk kontakt og omfattende handel med. Det familedynastiske oljemonarkiet Saudi-Arabia er et land som har institusjonalisert pisking av annerledes tenkende, og vårt oljemonarkistiske Natolands eksport til dette landet er nesten doblet fra 2012 til 2014, og utgjør nå nærmere 1 milliard kroner.
        Men vi har med stor tilfredstillelse kunnet konstatere at den svenske regjeringen, ved sin utenriksminister Margot Wallstrøm, har besluttet å avslutte våpenavtalen Sverige har hatt med Saudi-Arabia. Norsk PEN tar dette som ytterligere et bevis på den økende bevisstheten om  den menneskerettsfiendtlige rollen Saudi-Arabia inntar i Midtøsten.
       6. mars sendte Norsk PEN et brev til HKH Kronprins Haakon der vi blant annet ba ham reagere som medmenneske på denne straffen gjennom en appell til sin saudiarabiske kollega Kong Salman.  Flere hundre av våre medlemmer og andre støttespillere sluttet seg til appellen til Kronprinsen, som etter over seks uker ennå ikke har besvart Norsk PENs henvendelse. Dog har et brev kommet, ikke fra kronprinsen, men fra statssekretær Bård Glad Pedersen, der det framkommer at saken er tatt opp diplomatisk, direkte med Riyadh, samt i FNs menneskerettighetsråd sent i mars i år. Men hadde det ikke vært bra da, om vår kommende monark selv kunne statuere et eksempel? Før så skjer, la oss en stakket stund abdisere begge kongedømmer, i alle fall i våre tanker, og sitere Jonas Gahr Støre, som har han sagt at man kan ikke bare kan være litt for menneskerettigheter, man må være det fullt og helt.
       Vel, neste gang tar vi også han på ordet. Og kronprinsen, han har vi ikke gitt opp å håpe på. Altså; ikke lenger både for og imot; ettersom det passer pengepungen. Og en ting er sikkert; Norge trenger flere karikaturtegnere.
       Og i Saudi-Arabia trenger de kanskje ingen? Et land der «Kommisjonen for fremme av dyd og forebygging av umoral» bare tillater kvinner å sykle dersom hun har mannlig følge og det ikke skjer i transportøyemed, blir selv et karikatur av et samfunn, og trenger  ingen flere karikaturer? Først og fremst trenger Saudi-Arabia karakterer. Karakterer som Raif  Badawi.
       Den sekstende appellen til Raif Badawi er ikke bare forfattet av meg, den er i sum også klippet og limt av alle de appellene som nå i seksten fredager er framført foran Saudi-Arabias ambassade i Norge. Og vi i Norsk PEN, vi skal fortsette å appellere, ikke bare på vegne av Raif Badawi, men på vegne av alle samvittighetsfanger i Saudi- Arabia: Et land som pisker sine borgere, er ingen legitim stat. Når ord besvares med vold, enten i form av piskeslag eller drap, understreker det kritikkens legitimitet. Terroristene gir karikaturtegnerne rett. Saudi-Arabia gir Raif Badawi rett. Et samfunn kan ikke tømres på terror. Verken ovenfra eller nedenifra. Dersom vi ikke i våre  liberale demokratier står opp for grunnleggende demokratiske rettigheter, bidrar vi til å legitimere straff for de som ønsker samme rettigheter andre steder i verden. Da rekker piskesnerten fram til våre rygger.

Ein medmenneskelig appell til HKH Kronprins Haakon

H.K.H. Kronprinsen

Det kongelige hoff

Det kongelige slott

0010 Oslo

Oslo, 6. mars 2015

Kjære Kronprins Haakon,

Norsk PEN er, som mange andre humanitære organisasjonar, opptatt av den saudiarabiske bloggaren Raif Badawis skjebne. I mai i fjor blei han dømt til 10 års fengsel og 1000 piskeslag for å ha fornærma islam. Dei første femti piskeslaga fekk han 9. januar, og det var meininga at piskinga skulle halde fram kvar fredag til dommen var oppfylt. Dei påfølgande piskingane av Badawi har inntil no blitt avlyst «av medisinske årsakar». Dei nyaste opplysingane går no ut på at den same retten som dømde Badawi til pisking, no reiser ei ny sak mot han som kan medføre dødsstraff. Som leiar av Komiteen for Fengslede Forfattere i Norsk PEN, vil eg tillate meg å komme med eit forslag til Kongehuset.

Denne saka har vakt sjokk og vantru verda over, og mange har engasjert seg. Den 10. februar besøkte Prins Charles av England Saudi-Arabia, og i eit møte med Kong Salman bad han om nåde for Badawi. Vi appellerer med dette til Det norske kongehuset om å gjere det same. Å reagere mot denne avstraffinga er ei medmenneskeleg, ikkje politisk, handling. Kronprinsen har i mange samanhengar vist eit sterkt humanitært engasjement. I og med at Kronprinsen deltok i kondolanseseremonien etter Kong Abdullahs død i januar, er no Det norske kongehuset i ein unik posisjon til å nå fram til den nye kongen for å be om nåde for Raif Badawi.

Norsk PEN håper at Kronprins Haakon vil følgje Prins Charles’ eksempel og sende ein appell til Kong Salman av Saudi-Arabia om å stoppe piskinga av Badawi og setje han og advokaten hans fri.

 

Beste helsing

Brit Bildøen

Leiar av Komiteen for Fengslede Forfattere

Norsk PEN

Støtt Snowden, delta på markering foran Stortinget 11.07 kl 12.00

Norsk PEN har mottatt svært mange hyggelige tilbakemeldinger, både fra medlemmer og fra ikke-medlemmer og kolleger i inn- og utland, på grunn av vårt engasjement i Snowden-saken.  Takk for det.

I samarbeid med Amnesty International Norge inviterer vi nå til en markering foran Stortinget på torsdag 11. juli kl 12.00.

Her er Eugene Schoulgins appell:

Norge, annerledeslandet. Er det ikke slik vi liker å tenke på oss selv? Mange av oss i alle fall. Det lille landet med de store ambisjonene. I globale sammenheng vil vi framstå som iherdige forsvarere av menneskerettighetene og i særdeleshet av den rettigheten som er nedfelt i FNs stadger som artikkel 19: Ytringsfriheten. Vi gir fredspriser til disidenter i Kina og Burma, vi roper opp om misforhold i en lang rekke land.

I møter med myndigheter som undertrykker ytringsfriheten framholder PEN bestandig at vi er like villige til å slå ned på brudd på denne friheten i våre egne samfunn. Ytringsfriheten er en av våre mest sårbare rettigheter, samtidig som den er forutsetning for de fleste andre.

Skal Norge framstå som et ledende land på dette området er det av vital betydelse – også for vår egen bevissthet – at vi oppfører oss redelig, konsekvent og i samsvar med disse idealene – OGSÅ – og kanskje ikke minst når de havner på kollisjonskurs med den s.k. realpolitikken.

Tillit og troverdighet er grunnsteinene i ethvert fungerende demokrati. Mister politikere og byråkrater den slår grunnmuren i deres legitimitet farlige sprekker.

Edward Snowden er den ferskeste representanten for en kategori mennesker som ytterst sett følger de moralske konsekvensene dommene i Nürenberg fastslo: Når makten begår alvorlige lovbrudd er det ingen unnskyldning for taushet at ordre er fulgt.

I en verden der forferdende mange av de prinsippene de s.k. frie statene har bygget på etter annen verdenskrig erroderer har wisselbloweren blitt stadig viktigere som avslører av den massive maktens spill med våre liv. I tilfellet Edward Snowden har UDI og regjeringen vist fram Norge som et lite land ikke annerledes enn alle andre som feigt sitter stille i båten og lar USA styre.

Det vi fordrer av våre styresmakter er at de oppfører seg i henhold til Norges renommé hjemme – og i verden forøvrig. At de i handling viser at de tar ytringsfriheten på alvor OGSÅ når denne truer mektige alliertes interesser.

Vi krever at Edward Snowdens sak blir skikkelig belyst og behandlet ikke avvist i panikk for mulige politiske konsekvenser. Vi ber igjen regjeringen bevilge Snowden midlertidig oppholdstillatese i Norge.

Eugene Schoulgin

Appell til myndighetene i Nizhny Novgorod

Appeal for Dr. Sami Al-Arian

 

March 8. 2007

The Honorable Judge Gerald Lee

Regarding Dr. Sami Al-Arian

Your Honor

Dr. Sami Al-Arian began a complete fast except for water on January 22 after refusing to testify before a grand jury. His attorneys have indicated that an earlier plea agreement to which the Tampa prosecutors and the Justice Department agreed, specifically did not include requirements that he cooperate in other federal trials.

On humanitarian grounds Norwegian PEN respectfully request that Dr. Al-Arian’s up to 18 month sentence for civil contempt be removed.

Norwegian PEN is the Norwegian chapter of International PEN, the worlds largest writers´- and freedom of expression organization.

Sincerely

Carl Morten Iversen
secretary general

Appell for Sami Al-Arian

Appeal for Dr. Sami Al-Arian

 

March 8. 2007

The Honorable Judge Gerald Lee

Regarding Dr. Sami Al-Arian

Your Honor

Dr. Sami Al-Arian began a complete fast except for water on January 22 after refusing to testify before a grand jury. His attorneys have indicated that an earlier plea agreement to which the Tampa prosecutors and the Justice Department agreed, specifically did not include requirements that he cooperate in other federal trials.

On humanitarian grounds Norwegian PEN respectfully request that Dr. Al-Arian’s up to 18 month sentence for civil contempt be removed.

Norwegian PEN is the Norwegian chapter of International PEN, the worlds largest writers´- and freedom of expression organization.

Sincerely

Carl Morten Iversen
secretary general

Shirin Ebadi med appell til MR-miljøet

Den tidligere fredsprisvinneren ber om moralsk støtte fra verdens MR-organisasjoner når iranske myndigheter nå truer med å arrestere de ansatte på hennes MR-senter dersom de fortsetter sitt arbeid.

I en melding som Norsk PEN mottok i dag, og som er sendt til en rekke organisasjoner over hele verden, ber Shirin Ebadi om moralsk støtte fra MR-miljøet.  I meldingen sier hun:

There is a very important matter I would like to discuss with you. I conduct my human rights activities through the Defender of Human Rights Center (DHRC). I am the president of this center and we have three important responsibilities:

a. We report the violations of human rights that take place in Iran.

b. We defend political prisoners pro bono — about 70% of the polit ical prisoners in Iran are clients of our center and we do not charge them for our services.

c. We support the families of these prisoners both financially — if they require financial aid — and spiritually.

This center is a member of the International Federation for Human Rights (FIDH) and has been registered there. It has also been awarded a human rights prize by the Human Rights National Commission in France.

This center is very well known and credible in Iran. Two days ago the government of Iran announced that this center is illegal and provided we continue our activities, they shall arrest us. Of course me and the other members of the center do not intend to shut down the center and we shall continue our activities. However, there is a high possibility that that they will arrest us. The government’s action in this regard is illegal.

Therefore, I kindly request that you broadcast this message by all means and gather spiritual support for our center. This center has been established and working for more than four years now. I believe this decision of the government has been triggered by my memoir being published. In any case, I am happy that my memoir has been published, for the truth must be told.”

I en støtteuttalelse tidligere denne måneden, sier Sarah Leah Whitson, direktør for Midtøsten og Nordafrika avdelingen av Human Rights Watch: “The attempt to silence Shirin Ebadi’s Center is a huge setback for protecting human rights in Iran. If Ebadi is threatened for defending human rights, then no one who works for human rights can feel safe from government prosecution.”

CDHR ble grunnlagt i Teheran for fire år siden av Ebadi og andre MR-advokater.  De søkte da om godkjenning fra iranske myndigheter, men, til tross for flere purringer, mottok de aldri noe svar. Iransk lov krever ikke at organisasjoner innhenter slik godkjenning, men det iranske innenriksdepartementet har nå pålagt alle nye organisasjoner å innhente godkjenning.

Appell fra sultestreikende tunisiere

CALL TO THE PUBLIC OPINION

Tunisia has been living for years a deterioration of its political, social and cultural situation.  Freedoms reached, lately, an intolerable level of deprivation.

During these last weeks, the regime seized the headquarters of the Tunisian Association of Magistrates [ATM] and installed at its head a puppet committee; in addition it fixed a jurisdictional decision to avoid the Human Rights’ League [LTDH] to hold its 6th national congress and, during the same period, banned the congress of the Tunisian Journalists Syndicate [SJT].  The situation of the political prisoners that has been lasting for more than a decade is alarmingly worsening: bad treatments and torture are bouncing back.

Political parties which are deprived of the use of public spaces and any resources of political intervention are paralysed and literally besieged.

These serious developments intervene at a time when important sectors of the civil society, lawyers, magistrates, journalists, academics, syndicates, militants of human rights’ defense, collectively expressed their aspiration for more freedom and a more important participation. They also intervene while Tunisia is ready to host next month, the World Summit for Information Society [WSIS].

Deliberately ignoring these aspirations, the regime increased repression these last days. It did not hesitate to prohibit meetings of local sections of the LTDH and to brutalize some of their members. On another hand, during political lawsuits, violating the principle of lawsuits exposure to the public, the regime prohibited the courts’ access to the public and to observers.

This systematic security option puts the social and political elites in front of a serious challenge:  either accept the arbitrary use of force or face the the regime with peaceful means!

To express their refusal of arbitrariness and to demand the respect of political and human rights of the Tunisian people, the signatories of this call, representatives of associations from the civil society and political parties, decided to undertake an unlimited hunger strike as from October 18, 2005.

They claim:

1.      Freedom of association by:

Recognizing all associations and parties that claim a legal existence

Removing all obstacles, which block the activity of associations and legally recognized parties, in particular the Tunisian Association of the Magistrates, the Tunisian League of Human Rights and the Tunisian Journalists Syndicate.

2.  Freedom for the press and the media by:

Stopping the censure striking the written media, publications and Internet sites

Suspending pressures exerted on journalists

Opening the audio-visual media to all schools of thought

Instituting an independent and plural authority, which would deal with the control of this public utility

Giving receipts to all newspapers which ask for the authorization to publish (while waiting for the abrogation of this unjust measure).

3. The immediate release of political prisoners

The release of all political prisoners, Islamists, Net surfers, young people wrongfully accused of terrorism as well as the release of the lawyer Mohammed Abbou and the adoption of a general amnesty law.

The hunger strikers launch a pressing call to all the democratic forces, associations, parties, independent personalities, to mobilize around this strike, bring any form of support to it and make succeed its claims, which are a prelude to Reforms and Democratic Change.

Tunis 18. October 2005

Fellesappell til kongen av Nepal

29.08.2005

 

King Gyanendra
Narayanhity Royal Palace
Kathmandu, Nepal

c/o press@ntc.net.np

Re: Reinstate Press Freedom in Nepal

Your Royal Highness,

The Norwegian Union of Journalists (NJ), Human Rights House Foundation (HRH) and the Norwegian PEN Centre are deeply concerned about the systematic and aggressive attacks on press freedom in Nepal.

Since February 1, civil rights, including freedom of speech and expression, have been systematically eroded by the government in direct contradiction of international standards and rights guaranteed in the Nepalese constitution.

It has become clear that the government is sanctioning the use of threats, violence, detention and censorship against the media community in Nepal either through the direct government action or inaction in the face of press freedom abuses.

The comprehensive control being exercised over press rights has resulted in around 2000 journalists becoming unemployed, and put many journalists under the continual threat of arrest and violence.

Policies limiting government advertising and other revenue sources for the media, have impacted on the independence of the media and bans of the broadcast of news on FM stations have directly deprived the people of Nepal of valuable sources of information.

It is completely unacceptable to allow the harassment, intimidation and censorship of journalists in Nepal: their safety and right to free speech should be guaranteed under the democratic principles that you claim to adhere to.

The Norwegian Union of Journalists, Human Rights House Foundation and Norwegian PEN will – together with IFJ affiliates and other organisations opposed to your sanctions – be participating in a Global Day of Action for Press Freedom in Nepal on August 30 to express our solidarity for this cause.

We urge you to take notice of the global support for press freedom in Nepal and immediately reinstate press freedom in Nepal as a fundamental democratic right.

A strong, free and independent media will in turn support democracy in Nepal.

Yours sincerely

Ann-Magrit Austenå/s.    Carl Morten Iversen                Maria Dahle
president, NJ                  secretary general,N-PEN        director,  HRH

CC.: Minister for Information ( info@hmgofnepal.gov.np )
Norwegian Ministry of Foreign Affairs