Gratulerer med viktig talerstol! Norsk PEN forventer at Norge blir en klar stemme for ytringsfriheten

Norsk PEN gratulerer Norge med plassen i FNs sikkerhetsråd. Dette er en unik mulighet til å videreføre Norges arbeid for ytringsfrihet og pressefrihet.
Norsk PEN gratulerer Norge med plass i FNs sikkerhetsråd, og minner om ansvaret med å fremme ytringsfrihet fra en viktig talerstol. Foto: UN Photo/Evan Schneider / UD

Ytringsfriheten og retten til fri og sikker informasjon er under stadig press i verden. Norge ligger for fjerde år på toppen av Reportere Uten Grensers Pressefrihetsindeks, det er en posisjon som forplikter utover våre egne grenser. Plassen i sikkerhetsrådet må brukes til å fremme ytrings- og pressefriheten.

Utenriksdepartementet uttalte i forbindelse med sikkerhetsrådskampanjen at «Norges forsvar for menneskerettighetene er helt sentralt i vår utenrikspolitikk. Slik har det alltid vært, og slik vil det fortsette å være.» Vi forventer at Norge følger opp, og fremmer grunnleggende menneskerettigheter i sikkerhetsrådet. Også i møte med stormakter som Kina, Russland og nyinnvalgte India.

Norsk PEN har store forventninger til Norges bidrag med å jobbe for en forståelse for betydningen av pressefrihet og ytringsfrihet i verden, og at Norge blir en tydelig stemme for demokrati, menneskeverd og frihet.

Norsk PEN imøteser resultatene av Norges menneskerettighetsarbeid i Sikkerhetsrådet. Vi vil følge arbeidet tett.

Gir opp å forby religionskritikk

FNs Menneskerettighetsråd har med sitt vedtak fra 21. mars satt en endelig stopper for de langvarige forsøkene på å få rådet til å hindre religionskritiske ytringer.  Rådets siste, enstemmige forslag til en resolusjon om religiøs toleranse er en klar bekreftelse på hvor sterkt retten til frie ytringer og fri religionsutøvelse er knyttet sammen.

Norsk Pens leder Anders Heger, uttrykker stor tilfredshet med vedtaket. “Dette kan tas som et signal på at den internasjonale utviklingen i ytringsfrihetsspørsmål på mange områder går i riktig retning,” uttaler han. “Vi har drevet aktivt arbeid mot disse vedtakene i mange år, i samarbeid med et bredt spekter av internasjonale yttring- og menneskeretts-organisasjoner.”

“Vi er meget fornøyd med at “Organization of the Islamic Conference” (OIC) nå ser vårt poeng når vi, i det nødvendige arbeidet med å bygge respekt blant verdens religiøse tradisjoner,  hevder at kriminalisering av religionskritikk – hvor “støtende” denne kritikken enn måtte være – er feil vei å gå”, sier presidenten i PEN American Center, Kwame Anthony Appiah, og legger til at “dette er spesielt viktig fordi all oppfordring til vold, også på grunnlag av tro, allerede er untatt fra beskyttelsen av ytringsfrihet i internasjonale lover.”

Norsk og Amerikansk PEN har samarbeidet om denne saken i lengre tid og var initiativtagere til seminaret om “religious defamation” i FN-bygningen i Geneve i september i fjor, et seminar som også fikk mye oppmerksomhet blant FN-byråkrater.

Bakgrunn
Siden 1997 har en gruppe land, ledet av OIC, en sammenslutning av 57 muslimske land, lagt fram en serie resolusjoner i den hensikt å forby all religionskritikk og forlangt at FNs medlemsstater må forby blasfemi og andre nedsettende ytringer om religioner.  PEN og andre menneskerettighetsorganisasjoner har lobbet mot disse forslagene og har hevdet at de vil kunne bidra til vesentlig  svekkelse av internasjonale og nasjonale bestemmelser som er avgjørende for beskyttelse av ytringsfriheten.  I sine innspill til FNs MR-råd og på det nevnte seminaret i Geneve, har PEN vist til flere tilfeller der myndigheter har benyttet lover som forbyr religionskritikk til å fengsle forfattere eller hindre “upopulære” ytringer, og vi har vist til at lover mot blasfemi ikke har bidratt til målet om å stoppe religiøs intoleranse.

I stedet for å legge fram nok en ny resolusjon under MR-rådets pågående sesjon i Geneve, har OIC lagt fram en resolusjon der hovedfokus er å få slutt på diskriminering basert på trosretning.  Resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt 24. mars, har fjernet alle henvisninger til “beskyttelse av religioner” og flyttet fokus til “beskyttelse av individer”, noe PEN lenge har hevdet er den rette tilnærmingen, både prinsippielt og juridisk.  Rettigheter er for individer, ikke for institusjoner.  Religioner utgjør en serie med institusjonaliserte idéer, ofte knyttet til stater, og kan derfor ikke unntas fra kritiske spørsmål.  På PEN-seminaret og i innspillte intervjuer presentert på seminaret, pekte flere ledende skribenter på det Nobelprisvinner Wole Soyinka kaller “religionenes mange motstridende krav.”  “Fordi vi har så mange religioner i verden, men bare  en menneskehet, må denne menneskeheten og dens fundamentale, humanitære krav, ha prioritet”, sier Soyinka.

Forbud mot “sverting av religioner”

PRESSEMELDING

Forbud mot “sverting av religioner”

Norsk PEN advarer mot at FNs menneskerettsråd på palmefredag (26. mars) kan komme til å vedta en resolusjon mot ”sverting av religioner”.  “Dette er nok et uakseptabelt forsøk på å gi religioner og livssyn et menneskerettighetsvern som er forbeholdt enkeltpersoner og grupper, noe Norsk PEN oppfordrer alle ytringsfrihetsorganisasjoner til å motarbeide”, sier Norsk PENs leder, Anders Heger.

Organisasjonen av Islamske stater, OIC, gjør nå et nytt forsøk på å sidestille religioner eller livssyn med den beskyttelse enkeltpersoner eller grupper har gjennom de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene.

Norsk PEN og en rekke andre ytringsfrihetsorganisasjoner advarer mot en slik sammenblanding og utvanning av hva som er kjernen i internasjonale menneskerettigheter, som f. eks. retten til ytringsfrihet og religionsfrihet: Menneskerettighetene er vedtatt for å beskytte det enkelte menneske eller grupper av mennesker og deres rett til frihet fra overgrep, sensur, hat, diskriminering eller intoleranse på bakgrunn av rase, kjønn, legning, religion eller ytringer.

FN spesialrapportører på menneskerettigheter, rasisme, religionsfrihet og ytringsfrihet sier at det er “vanskelig å finne en objektiv definisjon av begrepet ”sverting av religion” (defamation of religion) og at hele konseptet derfor er åpent for misbruk.”

OIC forsøker, med henvisning til en rapport fra FNs Høykommisær for Menneskerettigheter, å knytte “sverting av religioner” opp mot økningen av framprovosert hat og intoleranse mange steder i verden, noe som er fullstendig misvisende iflg. ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19 i London.  Det er dessuten verdt å merke seg at FNs spesialrapportør på rasisme oppfordrer til at man nå “skifter fokus fra den sosiologiske oppfatningen av “sverting av religioner” og over mot den juridiske normen der det “ikke skal provoseres fram nasjonalistisk, rasistisk eller religiøst hat.”

Parallellt med de hyppige resolusjonsforslagene arbeider også den såkalte “ad hoc committee on complementary standards” med en tekst som inneholder et lignende “forbud”.  Dette er en prosess som startet i kjølvannet av Durbankonferansen om rasisme og som det er liten oppmerksomhet om i mediene.  Komitéen skal møtes igjen i oktober.  Norsk PEN arbeider nå sammen med en rekke internasjonale ytringsfrihetsorganisasjoner, blant annet INDEX on Censorship, Den Internasjonale Forleggerforeningen og International PEN for å få stoppet denne prosessen

Norsk PEN oppfordrer Norges delegasjon i den pågående 13. sesjonen i FNs menneskerettsråd i Geneve til å argumentere og stemme mot forslaget fra OIC.

Oslo 23.03.10