Norsk P.E.N.s søknad om fribyforfatterstatus for Vanunu aldri behandlet

Norsk PEN har arbeidet med Vanunu-saken gjennom mange år, i form av resolusjoner, petisjoner og direkte henvendelser til israelske myndigheter.  Allerede i 2005 innstillte styret i Norsk PEN Vanunu som ny fribyforfatter i Kristiansand.  Norsk PENs søknad om å få Vanunu godkjent som fribyforfatter og innvilget asyl, ble imidlertid aldri behandlet av UDI.

Fribyforfattere – det vil si forfattere som ikke kan arbeide trygt i sitt hjemland – kan få opphold i en norsk friby i inntil to år.  På bakgrunn av informasjon fra International PENs etterforskere i London, søkte Norsk PEN i sin tid om fribyforfatterstatus for Vanunu.  Dette er en normal, rutinemessig behandling av fribyforfattere som ønsker opphold i Norge.  Lignende, veldokumenterte søknader er blitt behandlet av UDI ved flere anledninger, de aller fleste med positivt utfall.  I forbindelse med vår henvendelse til UDI vedrørende Vanunu, var svaret at UDI ikke kunne behandle søknaden.

I forbindelse med at denne saken nå er kommet opp i mediene, presiserer norsk PENs leder, Anders Heger, at dette er en ytringsfrihetssak, og at Norsk PEN fortsatt vil arbeide for å få Vanunu til Norge.  I sin faste spalte i Dagsavisen lørdag 12. april, sier Heger blant annet at systemet med å gi bort deler av den norske ytringsfriheten selvfølgelig er ment for folk som holder seg til uproblematiske ytringer. Det ville føre helt galt av sted om de kom hit og ytret seg om hva som helst. Det er greit å være uavhengig men det får være måte på uavhengighet.

Oslo, 11. april 2008