Intern rapport og evaluering

Intern rapport og evaluering

70th World Congress of International PEN

Rica Ishavshotel, Tromsø, Norway, 6th – 12th September 2004

 

1. Bakgrunn
Initiativ til å søke om å arrangere kongressen ble tatt av Norsk PENs styre høsten 2001.  Tilbudet ble lagt fram på International PENs kongress i London i november 2001, der det ble vedtatt at International PENs 70. verdenskongress skulle arrangeres i Tromsø i september 2004.

2. Forberedende arbeid
I februar 2002 ble det opprettet kontakt med en profesjonell kongress-arrangør, PLUS Conventions (senere Berg-Hansen Congress), og en kontrakt ble inngått. Samtidig arrangerte vår prosjektleder for kongressen, Kirsti Blom, et stormøte i Tromsø hvor prosjektet ble lagt frem for et stort antall organisasjoner, institusjoner og administrasjoner av både privat, idealistisk og offentlig art som ble bedt om å hjelpe til med ideer, sideprosjekter og oppsluttende virksomhet. Ordkalotten og Nana-festivalen uttrykte samarbeidsvilje og bestemte å legge sine arrangementer parallelt med PEN-kongressen i 2004. Nå ble også prosjektet for første gang omtalt i mediene.

Parallellt med dette hadde Norsk PEN lykkes i å sikre restmidlene etter nedleggelsen av Norsk Forum for Ytringsfrihet (NFY) og NFYs sponsorer gikk med på å yte årlige beløp til opprettelsen av et sekretariat for Norsk PEN, foreløpig for en prøveperiode på tre år.  Carl Morten Iversen ble ansatt som sekretariatsleder, senere oppjustert til generalsekretær, fra 1. januar 2002.  Fra 1. september 2002 overtok Ole-Gunnar Solheim etter Kirsti Blom som prosjektleder, og et PEN-kontor ble etablert i Tromsø.

Økonomi
Styre og administrasjon begynte så arbeidet med å sikre kongressens økonomi.  Man ble enige om å satse på tre hovedsponsorer: Utenriksdepartementet, Institusjonen Fritt Ord og en privat sponsor, Den norske Bank.  DnB ble valgt pga. vår spesielle kontakt gjennom DnBs styremedlemmer Helge Andresen og Anne Carine Tanum som sitter i Norsk PENs råd.  Søknader ble sendt i juni 2002.  Fritt Ord ga relativt raskt tilsagn om støtte på 1.500.000 og overførte pengene.  UD ga i første omgang tilsagn om kr 400.000 til forprosjektering, men stilte seg positivt til å støtte selve kongressen over budsjettene i 2003 og 2004.  DnB svarte ikke før etter utallige purringer, med negativ respons.

Pga. den generelle usikkerheten rundt økonomien nedsatte styret en aksjonsgruppe bestående av styremedlemmene Håkon Harket, William Nygaard, Knut Ødegård, Thorvald Steen og leder Kjell Olaf Jensen.  Gruppen besluttet våren 2003 å be om et møte med forlagene Aschehoug og Gyldendal og De norske Bokklubbene v/William Nygaard, Geir Mork og Kristenn Einarson for å legge fram et forslag om støtte til kongressen fra en samlet bok- og forlagsbransje på tilsammen 1 million kroner.  På grunnlag av de positive signalene fra møtet, ble det så rettet skriftlige henvendelser til Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.  Sistnevnte bevilget kr 20.000 til kongressen, og Forleggerforeningen fikk også med de skjønn- og faglitterære skribentorganisasjonene slik at den samlede støtten fra denne sektoren til slutt beløp seg til Kr.895.000. Da var også forlagene Cappelen og Damm kommet med.  Bevilgningen fra UD, 1,4 millioner, kom først formelt i orden tidlig på vinteren 2004.  I tillegg hadde prosjektleder sikret støtte fra Troms fylkeskommune, Nordnorsk Kulturråd og Sametinget, senere også Tromsø kommune, slik at økonomien var på plass innenfor en deltagerramme på totalt 400.

Administrasjon og programarbeid
De tre administrative hovedaktørene i det videre arbeidet var Berg-Hansen Congress v/Frode Bjelland, prosjektleder Ole Gunnar Solheim og generalsekretær Carl Morten Iversen som hadde det overordnede administrative ansvaret.  I tillegg samarbeidet styret og administrasjonen fortløpende med International PEN i London.

På grunnlag av den formelle kongress-agendaen med komitémøter og «assembly of delegates» som Norsk PEN var forpliktet til å forholde seg til, pågikk også arbeidet med å lage et komplett program for kongressen, inklusive delseminarer og opplesninger, samt sightseeing og andre sosiale og kulturelle tiltak.  En stor og viktig del av dette arbeidet, særlig i forhold til lokale sponsorer og samarbeidspartnere, foregikk fra Tromsø, mens styret og administrasjonen i Oslo, i tillegg til å følge prosessen lokalt, startet arbeidet med å finne talere, forelesere, møteledere og paneldeltagere til seminarer og sosiale tilstelninger.

Et foreløpig program var klart til utsending sammen med invitasjoner og andre formelle dokumenter fra London medio mars 2004.  Påmeldingsfrist ble satt til 4. juni 2004.

Påmeldingene fortsatte imidlertid hele sommeren, og det endelige deltagerantallet ble ca. 300 fra drøyt 70 PEN-sentre.  Styret besluttet å bevilge totalt inntil kr 300.000 til International PENs solidaritetsfond til støtte for reise og oppholdsutgifter for sentre med dårlig økonomi.  Pengene ble tatt fra deltageravgiften som ikke var tatt inn i det opprinnelige søknadsbudsjettet da det på det tidspunktet søknadene ble skrevet var uvisst om en deltageravgift ville være nødvendig.

Arbeidet med å invitere gjester og, ikke minst, hjelpe tilreisende fra særlig afrikanske og asiatiske land med visum til Norge, pågikk helt fram til noen få dager før kongressen startet.

Kontoret i Tromsø/lokale samarbeidspartnere og sponsorer
Under det forberedende arbeidet hadde Tromsø-kontoret ansvaret for søknader til følgende lokale organisasjoner og institusjoner:

Troms Fylke v/ Fylkesråd Paul Dahlø mottok en søknad på kr 132.000,- til mottagelsen 6. september, samt kr 40.000 til lønn og administrasjon for prosjektleder. Fylketsrådet innvilget kr 132.000,- til mottagelsen. Fylket har gitt klart uttrykk for at de var fornøyd med samarbeidet og kongressen.

Universitetet i Tromsø ved rektor Jarle Aarbakke ble søkt om kr 60.000 til PEN-dagen mandag 6. september og beløpet ble innvilget. Universitetet var meget fornøyd med arrangementet og vil vurdere å gjøre dette til en årlig foreteelse.

Det ble søkt Tromsø kommune om midler tidlig i prosessen uten at vi mottok noe konkret svar.  15. mars 2004 sendte vi en revidert søknad til kulturkonsulent Erling Kjeldsen i Tromsø kommune der vi ba om støtte til kulturprogram med kr 150.000,-,  samt kr 40.000,- til administrasjon og lønn for Tromsøkontoret. Etter mange runder med kommunen fikk vi et muntlig tilsagn på 190.000.- i god tid før kongressen startet. Denne lovnaden er blitt gjentatt fire ganger fra forskjellige instanser.

Hos Nordnorsk Kulturråd v/ Jens Harald Eilertsen søkte vi om prosjektstøtte på kr. 52.000. Tilsagnet var på 10.000,- som utbetales etter at de har mottatt revidert regnskap.

Sametingets kulturråd v/ Lennart Mikkelsen ble søkt om prosjektstøtte øremerket samiske kulturinnslag kr. 52.000,-. Søknad ble innvilget i sin helhet og kr. 25.000 ble utbetalt.  Det resterende beløpet utbetales når revidert  regnskap er oversendt.

PR og reklame/»Kitchen»
Allerede før sekretariatet ble etablert i 2002, hadde Norsk PEN et samarbeid med reklamebyrået AB Bates/New Deal som skulle hjelpe oss med en gratis kampanje.  Da kreativt ansvarlig Bendik Romstad trakk seg ut og etablerte seg i et nytt byrå, Kitchen, vinteren 2002, startet vårt samarbeid med dette reklamebyrået.  Selv om en generell PEN-kampanje var utgangspunktet for samarbeidet, kom arbeidet med Kitchen raskt til å få Tromsø-kongressen som hovedfokus.  Parallelt med dette ble det tatt kontakt med Dagbladet, der det etter noen møter med avisens markedsavdeling ble lovet gratis plass til tre helsides annonser i tilknytning til kongressen.  I tillegg til de tre annonsene som også fikk gratis plass i Nordlys, produserte Kitchen tre ulike kongressplakater basert på annonsene, samt penner, T-skjorter, og et kongressbanner og en animert kinoannonse til bruk i Tromsø.  Bærenett m/PEN-logo til alle delegater og øvrige deltagere ble produsert via Berg-Hansen Congress.

3. Kongressen

Søndag 5. september
Denne dagen gikk stort sett med til mottagelse av deltagere.  Flyplasstransport var organisert av prosjektleder og all registrering ble foretatt av Berg-Hansen Congress.  Begge deler ble gjennomført uten problemer. International PEN satt i styremøter hele dagen.

Mandag 6. september
I tillegg til mottagelse av deltagere og møter i International PENs styre og International PEN Foundation, var PEN-dagen på Universitetet i Tromsø (UiT) et tilbud til de som allerede var ankommet.  Under tittelen «Should Writers Stay in Prison?» samlet dette arrangementet drøyt 100 tilhørere fra kongressen og universitetet til foredrag av Thorvald Steen (Norge), Easterine Iralu (Nagaland), Jasmina Tesanovic (Serbia og Montenegro), Mircea Martin (Romania), Elisabeth Eide (Norge) og Chenjerai Hove (Zimbabwe). Programleder var Gerd Bjørhovde.  UiT ved rektor Jarle Aarbakke har allerede uttrykt ønske om å gjenta PEN-dagen i 2005, noe vi arbeider med å følge opp.

En velkomstkonsert i Tromsø domkirke med Tromsø Symfoniorkester og Vokal Nord og et velkomstselskap på Rica med buffet og taler fra Troms Fylkeskommune v/ medlem av Troms fylkesråd, Synnøve Søndergaard, sametingsmedlem Johan Mikkel Sara og leder av Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs, samt kunstneriske innslag v/lyrikerne Rauni Magga Lukkari og Margunn Hageberg, fant sted samme kveld.  Samtlige kongressdeltagere samt Norsk PENs gjester og lokale samarbeidspartnere var invitert.  Konserten med Tromsø Symfoniorkester kom i stand takket være en meget fordelaktig avtale med kunstnerisk leder Bjarte Engeseth.

Tirsdag 7. september
Dagen startet med en pressekonferanse arrangert av International PEN, ledet av avtroppende internasjonal sekretær Terry Carlbom og avtroppende leder for Writers in Prison Committee Eugene Schoulgin.

Åpningsseremonien på Rica med taler av Kjell Olaf Jensen, ordfører Hermann Kristoffersen, International PENs president Jiři Gruša og kronprins Haakon, samt kunstnerisk innslag v/poeten Liv Lundberg og cellisten Bernt Simen Lund og sangeren Katia Cardenal, ble gjennomført på drøye tre kvarter under Terry Calboms ledelse og ble av mange deltagere betegnet som en av de beste åpningsseremonier de noengang hadde vært til stede på.  Jensen og Iversen, samt representanter for Tromsø by og International PEN hadde etterpå gleden av å spise lunsj med Kronprinsen.

Kronprinsbesøket ble vellykket tross skifte av adjutant midt i prosessen. Opplegget innbefattet koordinering med fylkesmann Vilgunn Gregussen, ordfører Hermann Kristoffersen, politi, flyplass og hotell. Aslaug Eidsvik fungerte som pressekontakt for dette arrangementet. Etter sigende skal HKH Kronprinsen aldri før ha deltatt på en så lang lunsj omgitt av i utgangspunktet fremmede. Politi, fylkesmann og adjutant/sikkerhetsvakter gratulerte oss med et godt gjennomført opplegg som alle involverte satte stor pris på.

Det planlagte lunsjforedraget med departementsråd i Kulturdepartementet, Helge M. Sønneland, måtte dessverre avlyses pga. sykdom, men Sønnelands manuskript var tilgjengelig for deltagerne og er også lagt ut på våre hjemmesider.

På ettermiddagen ble det arrangert sightseeing og filmfremvisning («Heftig og begeistret» i engelsk versjon).  Forfatternes Fredskomite, Komiteen for kvinnelige forfattere og Nettverket for eksilforfattere hadde sine første møter.  Dagen ble avsluttet med et omfattende kulturprogram på Rica der professor Harald Gaski presenterte multikunstneren Nils Aslak Valkeapää, blant annet gjennom en film fra NRK-Sameradioen, og forfatteren Tété-Michel Kpomassie fortalte fra sin bok «En afrikaner på Grønland», illustrert med lysbilder og BBC-produsert film.

Onsdag 8. september
Komiteen for Fengslede Forfattere og Komiteen for oversettelser og språklige rettigheter hadde sine første møter.

Det første av to seminarer arrangert av Norsk PEN og med tilknytning til et av kongressens to hovedtemaer, «Forfattere i Eksil», ble arrangert.  En film av fribyforfatter i Stavanger, Islam Elsanov, og en videohilsen til kongressen fra Kristiansands fribyforfatter Carlos Sherman åpnet seminaret, som fortsatte med en tale av den iransk-canadiske forfatteren Reza Baraheni.  Et panel bestående av forfatterne Chenjerai Hove, Soudabeh Alishahi, Mansur Rajih og Rais Neza Boneza diskuterte eksilskribenters problemer og utfordringer.  Seminaret ble ledet av Isobel Harry fra PEN Canada og avsluttet med en kort film om tidligere fribyforfatter i Stavanger, lyrikeren Mansur Rajih og en film om fribyordningen, inneholdende intervjuer med American PENs nye leder Salman Rushdie, Norsk PENs leder Kjell Olaf Jensen og Oslos tidligere fribyforfatter Soudabeh Alishahi, laget av den katalanske filmskaperen og journalisten Sandra Camps som også var vår gjest på kongressen.

Dagens lunchtale, «Korrupsjon og Demokrati», var ved Eva Joly og ble meget godt mottatt.

Komiteen for Fengslede Forfattere, Forfatternes Fredskomité og Komiteen for oversettelser og språklige rettigheter fortsatte sine møter.

Ettermiddagens tilbud til de deltagerne som ikke satt i møter var et kulturprogram med den nikaraguanske poeten Ernesto Cardenal og inkluderte en utstilling av hans skulpturer og en utstilling av bøker fra Nicaragua som har mottatt produksjonsstøtte fra Norad, samt musikalsk innslag ved Cardenals niese, sangeren Katia Cardenal.  Ernesto Cardenals besøk i Tromsø var et delprosjekt under kongressen etter initiativ fra to tidligere nestledere, Kirsti Blom og Halfdan W. Freihow, som også hadde ansvaret for gjennomføringen. Prosjektet ble gjennomført takket være en egen øremerket bevilgning fra UD.

Kvelden ble avsluttet på «Skarven» der programleder Sylvi Inez Liljegren styrte opplesninger fra poeter og forfattere som deltok på kongressen og på Ordkalotten.

Torsdag 9. september
Før lunsj hadde Nettverket for eksilskribenter sitt andre møte.  I tillegg ble det gjennomført et sightseeing-program.

Det andre seminaret, «Skribenter som skriver på minoritetsspråk»,  hadde åpningstale av forfatteren Amin Maalouf og et panel bestående av forfatterne Tété-Michel Kpomassie, Harald Gaski, Rais Neza Boneza og Angharad Tomos. Den tyrkiske forleggeren Ragip Zarakolu skulle også delta i panelet, men var blitt nektet utreise av tyrkiske myndigheter, noe som blir tatt opp med myndighetene i Ankara via våre kontakter i EU-kommisjonen. Zarakolus innlegg ble framført av hans landsmann Sanar Yurdatapan.  Carles Torner fra Katalansk PEN var ordstyrer.

Dagens lunsj tale var «Voices of the World» v/UNESCOs goodwillambassadør for språk, Vigdis Finnbógadottir.  Talen fikk positiv mottagelse og er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Etter lunsj startet International PENs hovedforsamling, «Assembly of Delegates», sine møter.  Delegater fra Norsk PEN var Elisabet Middelthon og Kjell Olaf Jensen.  Disse møtene er åpne for alle PEN-medlemmer, men er lukket for pressen.  «Assembly» er International PENs ansvar.  Resolusjoner og nye tillitsvalgte ble presentert for pressen søndag morgen.  En omfattende, intern rapport til alle PEN-sentre vil foreligge på et senere tidspunkt

Kvelden ble avsluttet med en meget hyggelig middag på restauranten på Studenthuset «DRIV» og nye opplesninger på Skarven, ledet av Iben Melbye fra Dansk PEN.

Fredag 10. september
«Assembly of Delegates» hadde møter før og etter lunsj.  Dagens lunsjtale var ved Jostein Gaarder og hadde tittelen «Human Rights and Human Obligations».  Talen, og ikke minst taleren, fikk masse positiv oppmerksomhet.  Link til talen på Sofie-stiftelsens hjemmeside finnes på Norsk PENs hjemmeside.

Kvelden ble avsluttet med en konsert i Ishavskatedralen m/Mari Boine og band og litterære opplesninger, denne kvelden på Teaterkaféen.

Lørdag 11. september
Assembly of Delegates hadde sine siste sesjoner og kom i mål godt foran tidsskjema.  Dagens lunsj ble gjennomført uten taler.  En planlagt pressekonferanse ble utsatt til søndag formiddag.

Tidlig på kvelden var det appell og opplesninger på Skarven i forbindelse med markeringen av 11. september.  Hovedappell var v/leder for Forfatternes Fredskomite, Veno Taufer fra Slovensk PEN, og programleder var forfatteren Endre Lund Eriksen.

Avskjedsmiddagen på Rica hadde to korte hovedtaler av forfatterne Amin Maalouf og Eugene Schoulgin. Kjell Olaf Jensen overrakte Schoulgin et reisestipend på kr 40.000 fra Norsk PEN som takk for hans mangeårige innsats som leder for Writers in Prison Committee.  Maaloufs tale er tilgjengelig på våre hjemmesider.  Og etterpå var det dans med levende musikk.

Søndag 12. september
International PENs pressekonferanse og styremøte, samt  avreiser.
4. Økonomi
Som nevnt innledningsvis var Fritt Ord, UD og forlagsbransjen/skribentorganisasjonene kongressens tre hovedsponsorer med tilsammen 3.795.000 kroner.  I tillegg søkte og mottok prosjektleder tilskudd på tilsammen kr 444.000,- fra lokale myndigheter og fond, UiT og Sametinget.  Enkelte av disse tilskuddene var øremerket. Et revidert prosjektregnskap skal være klart før jul.  Dette vil bli sendt alle samarbeidspartnere som støttet kongressen økonomisk.

5. Pressedekning
Oppmerksomheten rundt kongressen var stor, særlig i Tromsø-avisene Nordlys og Tromsø, som hadde store daglige oppslag og faste spalter.  Både Aftenposten, Dagbladet og Morgenbladet hadde journalister til stede under kongressen og NRK Kulturnytt v/NRK-Troms laget flere intervjuer og hadde daglige innslag på radioen.  De fleste TV- og radiokanaler dekket dessuten åpningen tirsdag 7. september.  Anders Heger var kongressens presseansvarlige.

I tillegg fikk kongressen forhåndsomtale i Nordlys og Dagbladet, vi fikk på trykk tre artikler av kongressdeltagere i tidsskriftet «Skarven», og tilsvarende i Nordlys.  Norsk PEN bidro også med artikler til drøyt halvparten av innholdet i et spesialnummer av PEN International Magazine, takket være en bevilgning på kr 75.000 fra Norsk kulturråd.

Observer har registrert tilsammen ca. 100 avisoppslag i form av nyhetsoppslag, intervjuer, kronikker, notiser og lederartikler i perioden 24.08 til 20.09.  Mesteparten av disse sto i lokalpressen med hovedvekt på avisen Nordlys.  Se forøvrig vedlegg for en fullstendig oversikt.

6. Evaluering og sluttkommentarer
 «What a wonderful Congress you and all the members of Norwegian PEN gave us ……… Though the weather didn’t cooperate with sun, even the grey clouds and drizzle had an effect of wrapping us in a kind of cozy home, where the food was good, the companionship spirited and friendly and the conversation substantive.  It is a Congress I personally will always remember as I take on this new role as International Secretary. I hope to take forward the spirit from the Tromso Congress.»

Nyvalgt internasjonal sekretær,
Joanne Leedom-Ackerman,
i en hilsen til Kjell Olaf Jensen

” It was wonderful – intelligent, stimulating, organized, literary and run by lovely people.”

Jane Spender, Administrative Director, International PEN

Generelt om gjennomføringen
Raskt oppsummert gikk alt bra.  Det betyr ikke at det ikke oppsto problemer underveis, det betyr at de ble løst.  En kombinasjon av gode forberedelser og godt samarbeid mellom de ulike aktørene gjorde kongressen til en suksess.  Og hilsnene ovenfor er bare to av mange fra PEN-medlemmer over hele verden som takker for en fantastisk kongress der alt, med mulig unntak av været, fungerte glimrende.

Administrasjon
Fordeling av oppgaver mellom de «administrative hovedaktørene» – Solheim, Bjelland og Iversen – var i utgangspunktet lagt: Solheim hadde ansvar for en rekke lokale tiltak, blant annet transport, og hadde vært hovedkontakt mellom Norsk PEN og ulike aktører og myndigheter i Tromsø, i samarbeid med styreleder Jensen og generalsekretær  Iversen. Bjelland hadde ansvaret for det tekniske med registrering og hotell, mens Iversen hadde et overordnet ansvar og ledet de daglige morgenmøtene der også Norsk PENs øvrige ledelse og administrasjon og International PEN var til stede slik at dagsplanene kunne justeres og eventuelle problemer løses før de oppsto.  Dette var et system som fungerte bra.

I tillegg foregikk veldig mange av aktivitetene på Rica, og registreringsbordet i resepsjonen og vårt lille kontor i 2. etg. fungerte som kontaktpunkter på dagtid.  I tillegg var hotellets ledelse og stab meget samarbeidsvillige og sto klare til å løse eventuelle problemer som oppsto.

Prosjektleder hadde en rekke ansvarsområder, og disse ble utvidet etter at generalsekretær gikk ut i sykemelding i midten av juli.  Etter tilbakemeldingene å bedømme er konklusjonen på kongressen i sin helhet at alt gikk på skinner, hvilket det også var administrasjonens hovedoppgave å sørge for. Det nære samarbeidet mellom Iversen, Bjelland, Jensen og Solheim fungerte forbilledlig, og problemer som oppsto underveis ble effektivt og rasjonelt løst på stedet uten større omkostninger. Honnør også til delegatene som overrasket oss med sin punktlighet og spontane begeistring.

Sosialt
Det er ingen tvil om at det sosiale har svært stor betydning for at en så omfattende kongress skal bli vellykket, og PENs ledelse og administrasjon bidro hele tiden til at det sosiale aspektet ble ivaretatt.  Det gjaldt både under lunsjer og middager, både de som var planlagte og offisielle og de som ble tatt på sparket.  Vi var generøse med mat og drikke, i noe større grad enn vi faktisk var forpliktet til.  Det er rimelig å anta at dette ga en positiv effekt som preget stemningen på hele kongressen og vil bety mye for det videre arbeidet i International PEN.

Norsk PEN arrangerte en velkomstbuffet som var sponset av Troms Fylkeskommune i tillegg til avskjedsmiddagen på Rica og en middag på Studenthuset DRIV.  I tillegg var frokost og lunsj dekket hver dag fra mandag til og med søndag morgen.

Av kunstneriske tilbud ut over innslagene på selve åpningen var velkomstkonserten i Domkirken og Mari Boine-konserten suksesser som folk stadig snakket om.  Filmen «Heftig og Begeistret» med engelske undertekster ble vist gratis for kongressdeltagerne, og på Rica var det et langt og godt besøkt kulturprogram med film og lysbilder tirsdag kveld. I tillegg fant det sted et omfattende kulturprogram om og med Ernesto Cardenal onsdag ettermiddag.

Opplesningene på Skarven og Teaterkafeen var også meget vellykkede.  Opplesningene på Skarven utgjorde den viktigste delen i avtalen med Ordkalotten. Intensjonen var å skape en uformell og sosial arena for de involverte, en litterær møteplass. Arrangementene fikk mye oppmerksomhet og var fullsatte. Konferansierene tok virkelig oppgaven på alvor, og det eneste negative var at Vertshuset Skarven til stadighet gikk tomt for rødvinsglass.

Møter og seminarer
Møtene under kongressen delte seg i tre hovedkategorier: «Assembly of Delegates» (hovedforsamlingen), komitemøtene og Norsk PENs seminarer

Assembly of delegates er International PENs ansvar.  Så vidt vi har kunnet registrere var ledelsen der godt fornøyd med både møterom, teknisk utstyr/tolking og gjennomføringen av møtene som, oppsiktsvekkende nok for en så stor kongress, ble avrundet tidligere enn planlagt.

Komitemøtene fant sted i møterommene innenfor baren i 2. etg. og ble stort sett gjennomført etter planen.  Enkelte av møterommene var i trangeste laget for noen av komiteene og det foregikk i perioder en omfattende transport av stoler for å få tilstrekkelig med sitteplasser.  Området rundt møterommene er relativt trangt, og det var liten plass til å myldre og samtale i pausene.  Det gjaldt også kaffepausene under assembly i første etasje.

Norsk PENs to seminarer, «Writers in Exile» og «Writers in Minority Languages», ble arrangert i den store salen i første etasje og samlet hver et sted mellom 100 og 150 mennesker.  På det andre seminaret var en skoleklasse fra en videregående skole til stede.  Gjennomføringen av seminarene var prikkfri.

Spesielt om samarbeidspartnere i Tromsø
Ordkalotten, Nanafestivalen og Universitetet i Tromsø var våre hovedsamarbeidspartnere under kongressen.  Til Ordkalottens program bidro vi med Jukka Mallinen, Carles Torner, Amin Maalouf, Chenjerai Hove, Kjell Olaf Jensen, Mansur Rajih og Alexander Tkachenko.

Ordkalotten bidro til vårt program med Angharad Tomos som holdt innlegg og satt i panelet som diskuterete ”Forfattere på minoritetsspråk”. Vigdis Finnbogadottir var også primært Ordkalottens æresgjest.

Nana v/ Hans Ragnar Mathisen brakte med seg Easterine Iralu som ble vår æresgjest. Hun bidro med to artikler og et foredrag til PEN-dagen. Nana lagde også et Tromsøkart for denne hektiske uken, et samarbeid mellom PEN, Ordkalotten og Nana. Nana besørget salg av restbilletter til Boinekonserten, hvor vi beholder halvparten av overskuddet.

De frivillige
Et energisk korps av frivillige, til sammen 15 personer, ble primært rekruttert fra Senter for fredsstudier. Deres kompetanse, språkmektighet og innsats utgjorde et  vesentlig bidrag til kongressen.

Intern evaluering, kort oppsummert:
Positivt:
God økonomi – vi hadde råd til å være generøse overfor PEN-sentere fra fattige land
Godt grunnarbeid og mange støttespillere og samarbeidspartnere i Tromsø
Alle involverte var med på å dra lasset – generelt veldig god stemning
Tidsskjema ble fulgt – folk var stort sett flinke til å komme presis, god møteledelse.

Negativt:
Trange møterom for komiteene og liten plass til å «myldre» i kaffepausene.
Rapportering fra våre to seminarer var ikke forberedt og er noe mangelfull.
Skryt og hilsner – en liste med sitater fra alle våre hyggelige venner som har sendt hilsener etter kongressen:

«………… en vidunderlig kongres, inspirerende, konstruktiv, varm»

Jens Lohmann – Dansk PEN
«Tack så väldigt mycket för en strålande, generös kongress med mycket fin, avslappnad och positiv stämning i det natursköna Tromsö. Alla jag talade med under och efter kongressen tyckte den var härlig. Och det gjorde inget att det regnade…»

Elisabeth Nordgren – Finsk PEN

I am writing to thank you and all your colleagues and helpers (….) for such a wonderful 70th World Congress of International PEN in Tromso. It was an exceptionally constructive and harmonious meeting, with many notable achievements…………… the Tromso Congress was memorable l and highly enjoyable. Congratulations to you all!»

Nicholas Jose – Sydney PEN Centre

 

«…….thank you and your great team for the best congress I have ever attended…. The atmosphere of relaxed professionality, warm friendship and caring at Tromsö was heart-warming and energizing, your programs are still echoing in everone’s mind, I am sure. Thank you so much, all of you.»

Karin Clark – Chair, Internaitonal PENs Writers in Prison Committee

 

«…………..takk for en særs vellykket kongress i Tromsø! Du og dine skal ha all ære av arrangementet!»

Per Christian Opsahl – Den Norske Forleggerforening

 

«Varmt tack! Det var verkligen en fin kongress som ni har anledning att vara stolta över, och vi att vara tacksamma för.»

Kjell Holm – Internasjonal sekretær, Svensk PEN
«Nous garderons, Andrée et moi, le meilleur souvenir de ce congrès si réussi à Tromsø. L’accueil, la qualité des participants, la teneur des discussions, tout était à la fois stimulant et réconfortant… sauf peut-être la pluie.»

Amin Maalouf