Kultur- og kirkedepartementets menneskerettspris for journalister

Prisen skal inspirere til undersøkende journalistikk om menneskerettighetsspørsmål og bidra til å avdekke eventuelle brudd på menneskerettighetene. Prisen tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Det journalistiske arbeidet skal ha vært publisert i norske medier.

Prisen ble opprettet i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 21 (1999-2000) ”Menneskeverd i sentrum” og utdeles for første gang 10. desember 2006 i Oslo.

Prisen består av en pengegave på 100 000 kroner, samt en plakett utført av en norsk kunstner. Prisvinneren utpekes av en uavhengig jury.

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Frist for å sende inn forslag til juryen er 10. oktober 2006. Det innsendte materialet skal, i den grad det er mulig, inneholde en begrunnelse samt det journalistiske arbeidet som er bakgrunn for forslaget. Juryen treffer sitt valg på fritt grunnlag og er således ikke bundet av innkomne forslag

Forslag på kandidat(er) sendes Jury for Kultur- og kirkedepartementets menneskerettspris for journalister v/sekretær Jan Erik Andersen, Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.