Norsk PEN advarer mot datalagringsdirektivet i norsk lov

Norsk PEN advarer mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk lov.

«Styret i Norsk PEN er bekymret for at en massiv innsamling og lagring av opplysninger om hvilke personer som til enhver tid kommuniserer med hverandre ved hjelp av elektroniske hjelpemidler vil svekke ytringsfriheten.

Norsk PEN frykter at en implementering av direktivet i praksis vil svekke kildevernet, undergrave samfunns-tjenlig varsling og dermed vanskeliggjøre kritisk, undersøkende journalistikk», uttaler Norsk PEN i sitt høringsvar om datalagringsdirektivet til Samferdselsdepartementet.

Norsk PEN  mener datalagringsdirektivet forskyver maktbalansen mellom staten og individet. Datalagringen vil undergrave den enkelte borgers opplevelse av frihet til å ytre seg og til å søke informasjon. Noe som igjen vil svekke varslerens rett til anonymitet og svekke den nødvendige tillit til kildevernet. Begge deler vesentlig for å sikre ytringsfrihet og ”en åpen og opplyst offentlig samtale”.

Et rådgivende EU-organ med representanter fra medlemslandenes datatilsyn rådet i november 2005 myndighetene til å svare på utfordringen fra internasjonal terrorisme og organisert kriminalitet uten å underminere menneskerettigheter og uthule personvernet og sa blant annet at «lagring av opplysninger om all tele- og datatrafikk vil være et brudd på den fundamentale retten til fortrolig kommunikasjon.»

Norsk PEN viser også til uttalelsen fra personvernkommisjonen i juni 2008, der det sies at datalagrings-direktivet ”setter både personvernet og ytringsfriheten på prøve”.  Kommisjonen uttaler blant annet:

«Dette gjelder selv om formelle friheter ikke berøres og selv om de registrerte data kun skal være tilgjengelige for politiet under regulerte forhold. Allerede vissheten om at noen kan lete seg fram til dine kontakter og dine bevegelser, både i det virkelige rommet og på Internett, kan være nok til å hemme borgere  i utøvelsen av sine friheter til å samles, til å ytre seg og til å søke opplysninger.»

Norsk PEN mener det er urovekkende når departementet argumenterer for behovet for datalagrings-direktivet ved å hevde at «dersom siktede ikke har hatt anledning til å forberede sitt forsvar før politiet er i sluttfasen av en etterforskning hvor man ikke har innhentet data, kan bevismateriale i data som taler for siktedes uskyld ha gått tapt.»  Dette er å snu dagens rettsorden på hodet. Her gjelder ikke lenger at en borger er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Nå er argumentet at den enkelte borger trenger datalagringen, slik at de hele tiden selv vil være sikret å kunne legge fram bevis på sin uskyld.

Oslo, 8. april 2010

Nærmere informasjon:
Leder Anders Heger – 9068 7018,  styremedlem Ann-Magrit Austenå – 9592 6448