Stans deportasjonen av Maria Amelie!

Om kvelden onsdag 12 januar ble den 25 årige forfatteren og papirløse innvandreren Maria Amelie arrestert for brudd på norsk utlendingslov. Hun risikerer nå deportasjon til Russland.  Amnesty, Den norske Helsingforskomité, og Norsk PEN reagerer på dette forsøket på å kriminalisere en fri norsk stemme. Maria Amelie kom til Norge da hun var et barn. Hun har tatt høyere utdannelse her, gjort en usedvanlig innsats for å bli en del av dette samfunnet og satt lys på de papirløses innvandrernes situasjon. Som 25-åring har hun bidratt med mer til norsk offentlig debatt enn de fleste av oss vil gjøre i løpet av et liv.

Denne saken har både en juridisk og en moralsk side. Selv om politiet og utlendingsmyndighetene følger lovens bokstav i denne saken, er det vanskelig å se hvordan et barn som ble tatt med til Norge av sine foreldre kan holdes ansvarlig for brudd på utlendingsloven på lik linje med voksne. Så vidt vi forstår ble det nylig fattet et nytt negativt vedtak i Utlendingsnemnda, men Maria Amelie ble pågrepet uten å ha fått tilbud om intervju eller informasjon om vedtaket. Politiets utlendingsenhet ville heller ikke gi informasjon om pågripelsen til hennes advokat. Maria Amelie har dermed aldri fått anledning til å forklare sin sak for norske utlendingsmyndigheter, noe som er i strid med grunnleggende rettsprisipper.

Fra et politisk og moralsk ståsted er pågripelsen av Maria Amelie uansett en forkastelig handling. Hun forlot Russland da hun var et barn, fordi hennes foreldre tok henne med seg. I løpet av de åtte årene hun har vært her har hun opparbeidet seg et enormt nettverk og på alle vis forsøkt å leve som en rettsskaffen borger – bortsett fra i dette ene, at hun ble i Norge. Men i dette fulgte hun samtidig en tradisjon som har beriket vårt demokrati – sivil ulydighet mot lover som er urettferdige. For hvis deportasjonen av Maria Amelie er i henhold til loven, bør loven endres. Er ikke hennes innsats for å bli en del av det norske samfunnet verdt noe? Har ikke hennes mange norske støttespillere krav på å bli hørt? Hvem ville tape på å la henne bli?

Dette handler ikke om hvor enestående Maria Amelie er. Det skal være likhet for loven, og blant de papirløse finnes det flere som henne. Poenget er at hvis det ikke er rom for fornuft og medmenneskelighet i enkeltsaker som dette, har loven degenerert til regelrytteri. Politiaksjon mot en enslig kvinne i ly av mørket, tause myndigheter og handlinger uten ansikt: Er det et slikt Norge vi ønsker? Vi krever at justisminister Storberget stopper denne skammelige deportasjonen av en modig kvinne som har varslet samfunnet vårt om et ellers usynlig problem: de papirløses skjebne i Europa.

Norsk PEN
Amnesty Norge
Den Norske Helsingforskomitéen