Faremo misforstår Norsk PENs anmodning

PRESSEMELDING

Justisministeren misforstår Norsk PENs anmodning om å gi Edward Snowden asyl.

Varsleren Edward Snowden har søkt asyl i Norge og fått søknaden avslått på formellt grunnlag.

Snowden er ikke forfatter og Norsk PEN kunne derfor ikke benytte den initiativretten vi har overfor UDI og som kun gjelder fribyforfattere.  Vi valgte derfor å sende en anmodning til justisminister Grete Faremo for å finne en politisk løsning på Snowdens situasjon.  Dette er blitt gjort tidligere, jfr. vårt brev til statsråden.  Siste avsnitt i vårt brev lyder slik:

«Med henvisning til artikkel 14 i FNs Menneskerettighetserklæring som Norge er tilsluttet, der det i første ledd står at «enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse», ber vi justisminister Grete Faremo instruere UDI om å vurdere Edward Snowdens asylsøknad på nytt, i tråd med den behandlingen de i sin tid ga de afghanske tolkene som hadde arbeidet for de norske styrkene i Afghanistan.»

Norsk PEN har mao. aldri påstått at Snowden er forfatter eller at vi har noen rett til å be UDI innvilge ham asyl som overføringsflyktning.  Vi har imidlertid bedt Faremo instruere UDI gjennom en politisk beslutning slik at han kan innvilges asyl til Norge.  Denne anmodningen har Faremo ignorert, og har i stedet valgt å sende den over til UDI «for vurdering og besvarelse», vel vitende om at anmodningen der vil bli blankt avvist.

Det var altså ikke dette Norsk PEN anmodet om, men vi konstaterer at det ikke finnes politisk vilje i Norge til å bistå en varsler som har avdekket svært graverende overvåking av norske borgere.

Oslo 4. juli 2013

Kommentarer eller nærmere informasjon:
Carl Morten Iversen, generalsekretær: 926 88 023
William Nygaard, styreleder: 908 92 601