Snowden-saken: Partiene svarer, i det minste seks av dem

Samtlige norske partiledere fikke følgende tre spørsmål fra Norsk PEN 30. august:

•    Er det greit at våre nærmeste allierte overvåker norske borgere?
•    Synes dere det er riktig at en varsler som avslører slik virksomhet blir rettsforfulgt og mister alle sine rettigheter?
•    Og hvordan reagerer dere når politiet i et land vi er alliert med går inn i en avisredaksjon og destruerer datautstyr for å «hindre terrorisme»?

Seks partier har nå sendt sin respons, de fleste uten å svare direkte på spørsmålene – Venstre, Rødt, Fremskrittspartiet, SV, AP og Miljøpartiet De Grønne.

Venstre har sendt oss to separate svar og sier blant annet at «Venstre er svært kritisk til urettmessig overvåkning av norske borgere, enten det gjelder våre allierte eller andre. Personer som varsler om kritikkverdige forhold skal behandles etter rettsstatens prinsipper. Vi er også svært kritisk til fremgangsmåten enkelte land har benyttet for å innhente og destruere presumptive bevis for kritikkverdige forhold, herunder overtramp fri presse har blitt utsatt for».

I et annet svar som også kommer fra Venstres stortingsgruppe, gir partiet følgende konkrete svar på de tre spørsmålene:

•    Nei.  Norske justismyndigheter har tatt alt for lett på svarene fra amerikanske myndigheter om overvåkning av norske statsborgere, svar som hverken er betryggende eller spesielt troverdige. Venstre mener at statsministeren må ta opp saken med USAs president når de to møtes denne uken, og gi klar beskjed om at overvåkning av norske borgere er uakseptabelt.
•    Nei, USAs håndtering av saken fremstår unødvendig hard ovenfor Snowden, som har lekket opplysninger det utvilsomt er viktig at ble avdekket.
•    En fri presse er en helt avgjørende forutsetning for demokratiet og et fritt samfunn. Venstre tar avstand fra britiske myndigheters fremferd i denne saken.

Øvrige partier gir litt mer omtrentlige svar, som for eksempel Rødt som sier at «Rødt har vært konsekvente forkjempere for ytringsfrihet og mot overvåking».  Videre sier partiet at «Rødt var ute tidligere i sommer og kritiserte norske myndigheter for ikke å ta et oppgjør med den ulovlige amerikanske overvåkningen og trakasseringen av varslere».

SV viser til tidligere uttalelser i saken og oppsummerer sitt svar slik: «Ulovlig overvåkning er ikke greit, selv om det er våre allierte som står bak dette. Varslere bør vernes, ikke forfølges. Det er ikke akseptabelt at politiet motarbeider den frie pressen eller  forsøker å begrense avsløringer av ulovlig overvåkning.»

Partileder Siv Jensens svar er mindre omfattende.  Hun sier at «dersom det viser seg at våre nærmeste allierte har bedrevet ulovlig overvåking av norske borgere forventer jeg at regjeringen tar opp dette med de landene det gjelder og informerer Stortinget på egnet måte.»

Miljøpartiet De Grønne er de som gjør det lettest for seg ved ganske enkelt å svare: «Vi støtter innholdet i brevet og stiller oss bak det.»

Til slutt, svaret fra APs nestleder, Helga Pedersen, mottatt på epost i dag:

Jeg viser til brev til de politiske partiene vedr. utenrikspolitikk og menneskerettigheter.  Her kommer svarene fra Arbeiderpartiet.

Er det greit at våre nærmeste allierte overvåker norske borgere?

Vi forventer at amerikanske myndigheter, som andre myndigheter, følger sin egen lovgivning om overvåkning av utenlandske borgere. Vi er opptatt av at overvåkning har lovmessige skranker, at den eventuelt skjer kun på bakgrunn av individuelle mistankegrunnlag og at den er underlagt domstolskontroll. Den innhenting som amerikanske myndigheter gjør, er fra servere på amerikansk territorium og reguleres derfor av amerikansk lov. Norsk lov regulerer ikke dette. For å sikre norske borgeres personvern må Norge kontinuerlig arbeide mot andre land for å sikre at evt. overvåkning skjer innenfor slike rammer.

Synes dere det er riktig at en varsler som avslører slik virksomhet blir rettsforfulgt og mister alle sine rettigheter?

Amerikanske myndigheter mener vedkommende blant annet har gjort seg skyldig i omfattende brudd på taushetsplikten. Alle land vil straffeforfølge slike brudd. Vi har tillit til at det amerikanske rettssystemet gir vedkommende de grunnleggende rettigheter han bør ha i en slik rettsprosess.

Og hvordan reagerer dere når politiet i et land vi er alliert med går inn i en avisredaksjon og destruerer datautstyr for å «hindre terrorisme»?

Arbeiderpartiet mener medieredaksjoner bør ha et særlig vern mot overvåkning, samt ransaking og beslag. Ytringsfrihet og pressefrihet er en grunnstein i et moderne demokrati.

Hva mener norske, politiske ledere om disse problemstillingene i innspurten av valgkampen?

Den teknologiske utviklingen gir oss alle store muligheter. Men den medfører også en del dilemmaer som det bør være en løpende offentlig debatt om. Ett av dilemmaene er den muligheten for overvåkning av tele- og datatrafikk som teknologien gir. Alle land har et legitimt behov for å beskytte sine borgere mot alvorlig kriminalitet, herunder terror. Arbeiderpartiet er imidlertid opptatt av at overvåkning må begrenses gjennom rettslige rammer trukket opp av demokratiske institusjoner og at det forefinnes kontrollmekanismer, herunder domstolskontroll, som påser at fullmaktene ikke brytes.

Med hilsen
Helga Pedersen

Norsk PEN overlater til leserne av dette å trekke sine egne slutninger.  Hva angår øvrige partier, Høyre,  Senterpartiet og Krf., så er disse foreløpig tause.

5. september 2013 kl 12.45