Norske fribyer

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, journalist, kunstner, osv.  i opptil to år. Fribyene er tilknyttet organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som administrerer ordningen.

Fribyordningen innebærer at den som er forfulgt for sine ytringer kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta sitt arbeide. Fribyforfatterne representerer de talløse andre forfattere verden over som er forfulgt, fengslet eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være en friby tar byen ikke bare et viktig standpunkt i forhold til ytringsfrihet, men bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske.

De norske fribyene forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter, journalist eller kunstner med evt. ektefelle og barn i to år og sørge for bolig og nødvendig livsopphold. Siden opprettelsen av fribyordningen i Norge på midten av 1990-tallet har Norsk PEN hatt et særlig ansvar for å bidra til at fribyforfatterne i Norge får mulighet til å utøve sitt yrke fra eksil, til å bli formidlet.

Fra og med 2001 gir staten ved Utenriksdepartementet et årlig stipend til hver friby som skal dekke utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Det er Norsk PEN som administrerer denne ordningen og samtidig har en rådgivnings- og kontaktrolle overfor de aktuelle byene og departementet.

Det finnes i dag over 60 fribyer som er tilknyttet ICORN. Sytten av disse er i Norge; Asker, Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Horten, Kristiansand, Larvik, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Les mer om fribyforfatterne.

ICORN – International Cities of Refuge Network

ICORN, det internasjonale fribynettverket, ble etablert for å tilby forfulgte forfattere et fristed, eller en friby, hvor de skal kunne skrive og uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert eller kneblet. ICORN formidler forfattere til fribyene, og bidrar til kommunikasjon mellom fribyene og forfatterne som til enhver tid er en del av nettverket.

ICORN ble opprettet i 2006 som et prosjekt på Sølvberget, Stavanger kulturhus. I januar 2010 ble ICORN offisielt etablert som en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon. Et internasjonalt styre er valgt for den nye organisasjonen, og generalforsamlingen, bestående av representanter fra medlemsbyene. Anders Heger er oppnevnt som observatør for Norsk PEN i ICORNs styre.

ICORNs administrasjonssenter i Stavanger drives i nært samarbeid med de andre norske fribyene, samt Norsk PEN og PEN International. Det er Writers in Prison Committee i PEN International som har oversikt over forfattere som er forfulgt og trenger beskyttelse verden.

Informasjon om de norske skribentorganisasjonene på FARSI
Informasjon om de norske skribentorganisasjonene på ARABISK
Informasjon om de norske skribentorganisasjonene på NORSK
Viktig informasjon om Norsk PEN og asylsøkere


Hvordan fungerer ordningen?

Fribyforfattere i Norge kommer til landet på kvoten for overføringsflyktninger, og har har mulighet til å bli værende i landet også etter at deres formelle status som fribyforfatter  er over etter to år. De fleste velger å bli boende i Norge, primært fordi situasjonen i hjemlandet ikke tillater at de kan reise hjem uten fare for forfølgelse og trusler. Norsk PEN har innstillingsrett overfor UDI når det gjelder overføringsflyktninger, og sender hvert år flere søknader til UDI om innreise- og oppholdstillatelse for de forfatterne/journalistene/kunstnerne som de norske fribyene ønsker å invitere som byens nye fribyforfattere.

I Norge bor det pr. 1. mai 2019 mer enn 70 nåværende og tidligere fribyforfattere.

Vertsbyenes og kommunenes utøvende rolle er først og fremst koordinerende. Byene skal oppnevne en koordinator som har ansvar for å bistå forfatteren i å utøve sitt virke, samt å utvikle sitt forfatterskap. Norsk PEN har ansatt en nasjonal koordinator som skal bistå koordinatorene og fribyforfatterne i arbeidet med å ivareta forfatternes muligheter for å skrive, publisere og formidle. Det legges vekt på å involvere forfatterne i lokale, nasjonale og internasjonale litterære miljøer, blant annet overfor forlagsbransjen, de nasjonale skribentorganisasjonene, festivaler, presse, m.m.

PEN ønsker å sette i gang prosjekter som kan utnytte forfatterens ulike potensialer og forberede mulige kunstneriske engasjement i regionen dersom han/hun velger å bosette seg i byen etter at fribyoppholdet er over. Norsk PEN er avhengig av ekstern prosjektfinansiering til dette.