VEDTEKTER FOR NORSK PEN

§ 1  Om Norsk PEN

Norsk PEN er en organisasjon tilsluttet PEN International. Norsk PENs formål er angitt i PEN Internationals charter. Charteret følger disse vedtektene.

§ 2 Egenkapital

Organisasjonens egenkapital skal være minimum kr 300.000,-.

§ 3 Medlemmer

3.1 Forfattere og andre kunstnere, journalister, forleggere, redaktører, medlemmer i kulturorganisasjoner og andre beslektede virksomheter som støtter Norsk PENs arbeid og PEN Internationals charter, kan søke medlemskap i Norsk PEN.

3.2 Interesserte kan søke medlemskap eller foreslås av allerede eksisterende medlemmer. Søknader om medlemskap behandles av styret etter innstilling fra arbeidsutvalget (AU). Av styrets ni medlemmer må minst seks votere for nye medlemskap. Søknader som avvises av styret, kan kreves framlagt for årsmøtet der nye medlemmer kan innvoteres med 2/3 flertall, regnet av antall fremmøtte. Styret skal ganske kort redegjøre for grunnen til å nekte opptak; forøvrig kan saken ikke debatteres.
I tilfeller der søker allerede er medlem i en skribentorganisasjon (Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Dramatikerforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Kritikerlagene og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) eller Norsk Journalistlag,  eller arbeider i et forlag tilknyttet Den Norske Forleggerforening, kan generalsekretær bekrefte medlemskap overfor søker, etter godkjenning i AU, uten å konsultere styret.  Øvrige søkere skal styrebehandles fortløpende snarest mulig etter at AUs innstilling foreligger.  Dersom et styremøte ikke er berammet i rimelig tid etter AU-møtet skal søknader om medlemskap sendes styret til sluttbehandling på epost.

3.3 Medlem som, etter mottatt kontingentkrav og to purringer, unnlater å betale årets medlemskontingent, kan strykes som medlem i Norsk PEN. Medlem med betalingsproblemer kan søke styret om kontingentfritak.

3.4 Støttemedlemskap: Foreninger, institusjoner eller bedrifter som støtter Norsk PENs arbeid og PEN Internationals charter, kan søke støttemedlemskap i Norsk PEN. Støttemedlemskapet gir ikke stemmerett i Norsk PEN og tegnes i en særskilt kontingent vedtatt av styret.

3.5 Medlem eller støttemedlem som aktivt motarbeider PEN Internationals charter kan suspenderes av styret. Årsmøtet behandler suspensjonen og kan med simpelt flertall vedta eksklusjon.

§4 Årsmøtet

4.1 Ordinært årsmøte holdes i løpet av første halvår.
På årsmøtet behandles følgende saker:

Årsberetning
Revidert regnskap for det foregående kalenderår
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Valg av styreleder
Valg av nestleder
Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valg av medlemmer til Komiteen for fengslede forfattere
Valg av revisor
Innkomne forslag fra styret eller medlemmer.

Om minst ett medlem krever det, skal valg av styre- og varamedlemmer foregå skriftlig. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall, mens godkjenning av regnskapet og andre vedtak avgjøres med simpelt flertall.  Innkalling og dagsorden for møtet skal være sendt ut minst to uker på forhånd. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke står på dagsorden.  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sekretariatet i hende senest 6 uker før årsmøtet.

4.2 Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet styrets 9 faste medlemmer for 2 år av gangen. Leder og nestleder velges separat av årsmøtet, annethvert år. Samme år som det velges leder, er fire styremedlemmer på valg og samme år som det velges nestleder, er tre styremedlemmer på valg. I tillegg velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge.

Styrets faste medlemmer bør normalt ikke sitte lenger enn 8 år. Vararepresentantene har normal møte- og talerett, men har kun stemmerett når de trer inn for et fast styremedlem.

Leder for Komiteen for fengslede forfattere velges av årsmøtet. Denne komitélederen skal være medlem av styret. Styret oppnevner øvrige medlemmer av komiteen. Styret utarbeider egne retningslinjer for komitéarbeidet.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjelder leders dobbeltstemme.

4.3 Årsmøtet velger en valgkomité på inntil 4 medlemmer etter forslag fra styret. Valgkomiteen velges for ett år. Valgkomiteens medlemmer bør normalt ikke sitte lenger enn 4 år. Valgkomiteen fornyes med ett medlem hvert år.

§5 Styret

Styret velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og et styremedlem. I tillegg velges en vararepresentant blant styrets medlemmer.  Generalsekretær er sekretær for AU. AU er ansvarlig for oppfølging og drift mellom styremøtene og forbereder og innstiller saker til styret.  Det er utarbeidet en egen instruks for AU.

§ 6 Lokalavdelinger

6.1 Styret godkjenner opprettelse av lokalavdelinger av Norsk PEN i byer, fylker eller regioner i Norge. Lokalavdelingene rapporterer til Norsk PEN og virker i samsvar med vedtak og vedtekter i Norsk PEN og PEN Internationals charter.

6.2 Lokalavdelingen kan anbefale søkere til medlemskap i Norsk PEN, men kan selv ikke ta opp medlemmer. Lokalavdelingen søker Norsk PEN om midler til egen drift og virksomhet.

6.3 Lokalavdelingen holder årsmøte som velger styre. Årsmøtet avholdes før forslagsfristen til årsmøtet i Norsk PEN. På årsmøtet behandles følgende saker:

Årsberetning
Regnskap for det foregående kalenderår
Valg av styreleder og styre.

Årsmelding, regnskap, valg og vedtak fra årsmøtet oversendes styret i Norsk PEN.

Alle frammøtte medlemmer av Norsk PEN som også er med i lokalavdelingen, har stemmerett på årsmøtet.

6.4 Årsmøtet i en lokalavdeling kan med 2/3 flertall fatte vedtak om oppløsning av lokalavdelingen. Ved eventuell oppløsning av lokalavdelingen, tilfaller lokalavdelingens midler Norsk PEN.

§7 Oppløsning av Norsk PEN
Oppløsning av Norsk PEN krever 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter. Ved oppløsning tilfaller Norsk PENs eiendeler ytringsfrihetsformål etter styrets beslutning.

Siste gang endret på årsmøtet 26. april 2016, 2. mai 2017, 26. april 2018 og 24. april 2019.