10. mars: I lomma på Kina?

SAMTALE før visningen av The Last Dalai Lama?
+ fotoutstilling

I samarbeid med Den norske Tibet-komite og Human Rights Human Wrongs.

Sted: Debattscenen, Cinemateket
Tid: 10. mars kl 14-15.00

Gratis adgang.

I takt med Kinas økonomiske fremgang øker landets ambisjoner om innflytelse på verdensbasis. Totalitære og udemokratiske prinsipper eksporteres og internasjonale institusjoner som Haag-domstolen og FN ignoreres. Mange land demper sin kritikk av Kinas menneskerettighetsbrudd i bytte mot økonomisk samarbeid.

Med pisk og gulrot har Kinas lange arm også nådd Skandinavia. Endelig kan norske statsledere reise til Beijing, med ivrige næringslivsledere på slep, velkomne til bords etter seks år i «fryseboksen». Er det i det hele tatt mulig å føre likeverdig dialog med en totalitær stormakt som Kina, eller er tiden inne for vestlige demokratier til å samle seg om en felles politikk?

Panel: Stein Ringen, professor ved Oxford University og forfatter av boken «The Perfect Dictatorship: China in the 21st Century, Torbjørn Færøvik, forfatter og historiker og Jørgen Lohne, journalist og tidligere utenrikskorrespondent i Beijing.

SAMTALE  “I lomma på Kina?” før visningen av “The Last Dalai Lama?” + fotoutstilling med Christian Houge. Gratis adgang.

FOTOUTSTILLING med fotograf Christian Houge.

Med personlig invitasjon fra HH Dalai Lama fikk fotografen Christian Houge (f. 1972) en unik tilgang til eksiltibetaneres dagligliv, gjennom klosterliv, ritualer, utdanning og festivaler. Den norske Tibetkomite viser i samarbeid med den kritikerroste fotografen en miniutstilling i Cinemateket gjennom hele festivalen 7.-13. mars 2018

Facebook: https://www.facebook.com/events/461315924271816/

Web: http://hrhw.no/index.php/event/i-lomma-pa-kina/

 

10 mars  15:00–16:30

FILMVISNING

The Last Dalai Lama?
2017, USA, 82 min
Director: Mickey Lemle
Producer: Mickey Lemle

The Last Dalai Lama er en slags update på filmen om den buddhistiske lederen regissør Mickey Lemle lagde for 24 år siden. Gjennom intervjuer og arkivmateriale kommer vi tett på Lamaen og på situasjonen i Tibet. I løpet av et langt liv har han rørt mange. Vi møter komponisten Philip Glass og til og med George W. Bush som ble så fasinert av Dalai Lamas fredfullhet at han malte et portrettmaleri av ham. Til tross for sin høye alder, er Lamaen involvert i forskningsprosjekter rettet mot opplysning om følelser.

For å hindre at de kinesiske myndighetene selv skulle utnevne en Dalai Lama som kan brukes til å herske over det tibetiske folket, har Dalai Lama sagt at han ikke vil bli gjenfødt. Betyr dette at den fjortende Dalai Lama er den siste?

http://hrhw.no/index.php/event/the-last-dalai-lama/

Norwegian PEN meets Dalai Lama

A delegation of members from Norwegian PEN and PEN International had a brief meeting with the Dalai Lama this morning during his visit to Oslo. The delegation, Norwegian PEN president William Nygaard, board member Peter Normann Waage and PEN International’s Vice President Eugene Schoulgin, welcomed the Dalai Lama to Norway and regretted that the Norwegian government had declined to meet with him.

«We told the Dalai Lama that the Norwegian people support him,» said Nygaard after the meeting, adding that he, on PENs behalf, was very grateful that the Dalai Lama took the time to meet representatives from the world´s biggest freedom of expression organization, before meeting with Norwegian politicians in the Parliament building. PEN referred to the defense of his case and of imprisoned Tibetans throughout more than thirty years, and said that Tibetan PEN is among the most significant PEN centers.  The Dalai Lama was glad to hear this. PEN also expressed gratitude towards the Dalai Lama for making Tibetan culture a part of the world´s cultural heritage.

The Dalai Lama was happy to be back in Norway and paid no attention to the lack of willingness the Norwegian government now has demonstrated to follow up on earlier statements. The Dalai Lama raised the Chinese people’s need for comprehensive freedom of expression. «Had it not been for the censorship in China, the Chinese people themselves could have made up their minds about what is right and what is wrong,» stressed the Dalai Lama.

At the end of the meeting, the Dalai Lama was invited back to Norway. If nothing else he could go fishing to learn more about the Norwegian culture. He laughed heartily and stressed that he happily would eat the fish, as long as he didn’t have to kill it.

9th May 2014

Norsk PEN møter Dalai Lama

En delegasjon med medlemmer fra Norsk PEN og PEN International fikk i morges et kort møte med Dalai Lama under hans Oslo-besøk.  Delegasjonen, Norsk PENs lederWilliam Nygaard og styremedlem Peter Normann Waage og PEN Internationals visepresident Eugene Schoulgin, uttrykte glede over at Dalai Lama besøker Norge og beklaget at det offisielle Norge ikke tok ham imot.

«Vi fortalte Dalai Lama at det norske folk står på hans side», sa Nygaard etter møtet.   Nygaard la til at han på PEN´s vegne var svært takknemlig over at Dalai Lama tok seg tid til et møte med representanter for verdens største ytringsfrihetsorganisasjon, før Tibets åndelige leder skulle møte norske politikere på Stortinget.  PEN fortalte om forsvaret av hans sak og av fengslede tibetanere gjennom mer enn tretti år og at tibetansk PEN er blant de viktige PEN-sentrene. Dalai Lama ble glad for å høre dette. Det ble også uttrykt takknemlighet over at Dalai Lama hadde gjort den tibetanske kulturen til en del av verdenskulturen.

Dalai Lama var glad for å være tilbake i Norge og så helt bort fra den manglende vilje til å følge opp tidligere uttalelser som den norske regjeringen har demonstrert.   Overfor PEN-delegasjonen tok Dalai Lama opp det kinesiske folks behov for ytringsfrihet.  «Hadde det ikke vært for sensuren i Kina kunne kineserne selv ha gjort seg opp en mening om hva som er rett og hva som galt», understreket Dalai Lama.

Han ble til slutt invitert tilbake- om ikke annet så på fisketur for å lære mer om den norske kulturen. Han lo hjertelig og understreket at han gjerne spiste fisken, bare han slapp å ta livet av den.

9. mai 2014

Se også oppslag på Dagbladets nettside.

Do the Chinese control the Norwegian parliament ? Norwegian politicians place business interests ahead of human rights

PRESS RELEASE

Norwegian PEN is concerned that the Norwegian Parliament sets narrow business interests ahead of the interests of human rights and human dignity. We deeply regret that many of our leading politicians , who both previously met the Dalai Lama and supported Tibetan struggle for human rights now allows the pragmatic to overshadow the principal .

Norway has long been an important country in international peace and reconciliation work and rendered significant contributions to the promotion of human rights . To show respect to the Dalai Lama as a freedom fighter and for his peaceful efforts should be a question of honor,  it concerns our self- respect and decency as a nation.  It is by our own consistent behavior that respect for human dignity could also result in a long-term dialogue on human rights with China. It is therefore important that Norway, as a small nation, has the necessary courage and integrity to stand up to one of the largest and strongest economies in the world. Who would stand against China if not the country that awarded the Nobel Peace Prize and that,  better  than most other countires, can afford to bear the cost of being principled?

Norwegian PEN believes that Norway, as a country who dares to speak out, will have a positive significance in the long run, both for the peace prize, business relations,  international peace efforts and general relations with China – but first and foremost for freedom of expression and other human rights.

On this background, the Board of Norwegian PEN strongly urge the Norwegian government to meet the Dalai Lama during his visit to Norway in May.

 

28 April 2014

Er det kineserne som styrer Stortinget?

Norske politikere setter næringsinteresser foran menneskerettigheter

PRESSEMELDING

Norsk PEN ser med bekymring på at Stortinget setter smale næringsinteresser foran hensynet til menneskerettigheter og menneskeverd.  Vi beklager sterkt at en rekke av våre sentrale politikere, som tidligere både har møtt Dalai Lama og
støttet tibetanernes kamp for menneskerettigheter nå lar det pragmatiske overskygge det prinsipielle.

Norge har lenge vært et viktig land i internasjonalt freds- og forsoningsarbeid og ytt vesentlige bidrag til arbeidet for menneskerettigheter. Å vise respekt for Dalai Lama som frihetskjemper og for hans fredelige innsats bør være  en honnørsak, det handler om vår selvrespekt og anstendighet. Det er ved vår egen konsekvente opptreden at respekten for menneskeverdet også vil kunne munne ut i en langsiktig dialog om menneskerettigheter med Kina.  Det er derfor viktig at Norge, som en liten nasjon, har mot og integritet nok til stå opp mot en av verdens største og sterkeste økonomier.  Hvem skulle stå imot Kina hvis det ikke var det landet som tildelte Nobels Fredspris og som har bedre råd enn noen andre til å bære kostnadene av prinsippfastheten?

Norsk PEN mener at et Norge som tør å si ifra vil bety noe positivt i det lange løp, både for fredsprisen, næringslivet, internasjonalt fredsarbeid og forholdet til Kina – men først og fremst for ytringsfriheten og andre menneskerettigheter.

På denne bakgrunn vil styret i Norsk PEN på det sterkeste oppfordre den norske regjeringen til å møte Dalai Lama under hans norgesbesøk i mai.

 

24. april 2014

 

Nærmere informasjon:

Styreleder William Nygaard: 908 92 601

Generalsekretær Carl Morten Iversen: 926  88 023