17.09: En kunstner som støtter ekstremisme kan ikke bare sees på som en kunstner – om Ibsenprisen til Peter Handke

Den internasjonale Ibsenprisen 2014 til Peter Handke – stilltiende aksept av aggressiv nasjonalisme?

Arrangert Norsk PEN og Helsingforskomiteen
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Tid: 17. september 15:00-16:30
Påmelding: nielsen@nhc.no

Den internasjonale Ibsenprisen 2014 tildeles den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Handke. Tildelingen reiser en rekke spørsmål, som juryen for den statlig finansierte prisen har unnlatt å gå inn på. Handke er ikke bare kjent for sitt forfatterskap, men også for sin støtte til tidligere president i Serbia, Slobodan Milošević, og den politikken han stod for. Milošević ble etter krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet tiltalt for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i Den internasjonale domstol for det tidligere Jugoslavia.

Å gi Ibsenprisen til en støttespiller av Milošević har skapt sterke reaksjoner. Kan juryen se bort fra kunstnerens politiske virke når denne så klart går ut på å støtte en krigsforbryter og en politikk som forårsaket enorme menneskelige lidelser? Hvilke politiske konsekvenser kan en slik pristildeling få? Vil den blitt tatt til inntekt for den harmonisering av skyld som i dag gjør forsoning mellom folkegruppene på Vest-Balkan så vanskelig? Er det akseptabelt at juryen ser bort fra den politiske rollen Handke har spilt når den hyller dramatikeren?

Program

15:00Velkommen, ved Bjørn Engesland, generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

15:05«Tildelingen av Ibsenprisen: betydning for forsoningsprosessene på Vest-Balkan», Mariana Toma, nestleder, Senter for humanitær rett, Beograd (tbc)

15:20«En kunstner som støtter ekstremisme kan ikke bare sees på som en kunstner», Aage Borchgrevink, Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité og forfatter

15:35Paneldebatt
– Per Boye Hansen, formann i priskomiteen, eller et annet medlem av priskomiteen (tbc)
– Øyvind Berg, forfatter
– Bernt Hagtvet, professor, Universitetet i Oslo
– Anders Heger, Norsk PEN
– Bjørn Engesland, generalsekretær

Ordstyrer: Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær Den norske Helsingforskomité

Bakgrunn

Den østerrikske dramatikeren Peter Handke mottar 21. september 2014 Den internasjonale Ibsenprisen for å ha gitt et betydelig bidrag til utviklingen av teater som kunstform.

Ibsenprisen er en teater og dramatikerpris stiftet av Kulturdepartementet. Den er på 2,5 millioner kroner, og blir presentert som en av verdens ledende teaterpriser (se www.ibsenawards.com). Juryen er frittstående, og består av tre norske og fire utenlandske personer med teaterbakgrunn, men prisen er finansiert av den norske staten.

Handke er en anerkjent dramatiker, men er også herostratisk berømt for sin støtte til Serbia og dens tidligere leder Slobodan Milosevic i konfliktene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet.

Ifølge kritikerne bedriver Handke historierevisjonisme i sitt forsvar for Milošević og den aggressive og voldelige nasjonalismen han stod for, ikke minst i bøker som A journey to the Rivers: Justice for Serbia (1996) og Unter tränen fragend (2000). På serbisk TV uttalte han i 1998 at serberne var ofre på linje med jødene. I 2004 besøkte han Milošević i fengselet, og i 2006 holdt han gravtale over Milosevic og sa:
«The world, the so-called world, knows everything about Yugoslavia, Serbia. The world, the so-called world, knows everything about Slobodan Milošević. The so-called world knows the truth. This is why the so-called world is absent today, and not only today, and not only here. I do not know the truth. But I look. I listen. I feel. I remember. This is why I am here today, close to Yugoslavia, close to Serbia, close to Slobodan Milošević.»

Milosevic var tiltalt for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i Den internasjonale domstol for det tidligere Jugoslavia. Handkes uttalelser er i strid med den historien som kommer frem i dommene fra denne domstolen, og de går inn i dagens strid om forståelsen av historien i området. En strid som hindrer forsoning og politisk utvikling.

9. september: Gud i grunnloven

På dette seminaret vil deltakerne blant annet diskutere hva  grunnlovsbestemmelsen betyr for samfunnsinstitusjoner som skole, sykehus og omsorgsinstitusjoner. Og er det slik at paragrafen først og fremst et resultat av frykt for tap av nasjonal identitet i en globalisert verden?

Med blant annet Kjell Magne Bondevik, Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, og Mohammad Usman Rana, lege og tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn. Debattleder:Ann-Magrit Austenå

På Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 9. september kl 19.00.  Gratis adgang.

22. januar 2013: "Tyrkias mange ansikter" - filmframvisning og debatt

INVITASJON/PRESSEMELDING

Norsk PEN og Norsk Journalistlag ønsker velkommen til

«Tyrkias mange ansikter»
Film og debatt på Litteraturhuset i Oslo
tirsdag 22. januar kl 19.00
(i Nedjma, 3. et5g. t.h.)

Flere norske organisasjoner har i lengre tid vært engasjert i utviklingen i Tyrkia, særlig når det gjelder ytringsfrihet og menneskerettigheter.  I november i år deltok Norsk PEN i en større delegasjon fra PEN International som hadde politiske møter i Ankara og åpne debatter på bokmessen i Istanbul.  Nå følger vi opp med visning av filmen «Tyrkias mange ansikter» av den svenske dokumentarfilm-regissøren Deniz Hellberg, og etterfølgende debatt.

PROGRAM
«Tyrkias mange ansikter»
(Ca. 35 MIN.)
En samtale med forfatteren og tyrkiaeksperten Eugene Schoulgin, den tyrkiske eksilforfatteren Asli Erdogan  
og forskeren Pinar Tank
Spørsmål fra salen
Møteleder: Anders Heger

Arrangementet er åpent for alle interesserte, ingen avgift eller påmelding.    Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo. Nærmere informasjon: Norsk PEN, 926 88 023.

Med forbehold om endringer.

Religiøse følelser undergraver ytringsfrihet og politisk debatt

Politisk og religiøs populisme truer ytringsfrihet

Av Ann-Magrit Austenå, for styret i Norsk PEN

Politisk bruk av religiøse symboler og spill på religiøse følelser undergraver ytringsfrihet og politisk debatt mange steder i verden. Populistiske politikere utnytter menneskers utrygghet og avmakt ved å oppildne til demonstrasjoner, offentlig raseri og voldelige aksjoner mot representanter for påstått blasfemi, vantro og manglende respekt for hellige symboler.

Religiøst begrunnet lovgivning og skrifttolkning begrenser menneskelig frihet. Lovfestede eller politisk fortolkede påbud og forbud definerer skam, ære og straff i strid med grunnleggende menneskerettigheter for kvinner, barn, religiøse og seksuelle minoriteter og umuliggjør politisk og kunstnerisk kritikk.

I kampen om de evangelisk kristne konservative stemmene i USA, blir de gjenværende kandidatene i kampen om å bli nominert til republikanernes presidentkandidat stadig tydeligere på religiøs tilhørighet og religiøst begrunnede politiske synspunkter. Spørsmål om abort, homofili og såkalte kristne familieverdier blir viktige markeringssaker. Tidligere president Jimmy Carter er en av mange som nå advarer mot overdreven bruk av religiøsitet og religiøs symbolbruk i den politiske nominasjonsstriden.

I Nigeria utnyttes religion og religiøs identitet til å forsterke regionale og etniske skillelinjer. Politisering av islam gjennom innføring av sharia i flere delstater i den erklært sekulære republikken har ført til økt politisk spenning og har utløst regionale, voldelige konflikter mellom muslimske og kristne grupperinger.

Iran og Irak har hatt en utvikling fra sekulære til islamske grunnlover. Strengest er den iranske grunnloven, som fastslår at all annen lovgivning må baseres på islamske kriterier. I den afghanske grunnloven fra 2004 slår artikkel 2 fast at «ingen lovgivning kan stride mot læresetninger og forordninger i islam». Noe som har svekket menneskerettighetenes stilling i landenes lovgivning, begrenser hvilke religioner som godkjennes som anerkjente religioner og svekker ytringsfrihet og likestilling.

Egypts første demokratiske valg har gitt muslimske partier overveldende flertall i parlamentet. Hvilke konsekvenser dette får for utformingen av den nye egyptiske grunnloven, gjenstår å se. Landets koptiske kristne minoritet opplever ulike former for sekterisk trakassering og frykter økt diskriminering med større innflytelse til radikale islamistiske partier. Mange kvinner frykter innføring av sharia, som sterkt vil begrense deres frihet og rettigheter. Forfatteren Nawal El Saadavi er blant de skarpeste kritikerne av at kommisjonen som startet arbeidet med forslag til ny grunnlov, ble nedsatt uten kvinnelig deltakelse.

I Pakistan lar svake politikere seg diktere av religiøse populistiske småpartier, som utnytter de sterke antivestlige strømningene i landet i sin kamp for å bevare landets umenneskelige blasfemilovgivning. En lovgivning som innebærer mulighet til anklager, fengsling og brutal avstraffing av kvinner og barn, etniske, religiøse og seksuelle minoriteter og politiske kritikere.

Indiske politikere liker å omtale landet som verdens mest folkerike demokrati. For kort tid siden ble forfatteren Salman Rushdie nylig tvunget til å trekke seg fra Indias største litteraturfestival i Jaipur i nordvest India. Muslimske ekstremister påsto at Rushdies ytringer krenker islam og at kriminelle skulle hyres inn for å eliminere forfatteren. Igjen er det Rushdies roman Sataniske vers fra 1988 som brukes som begrunnelse for trusler fra aktivister og populistiske muslimske politikere. En iransk fatwa fra ayatolla Khomeini i 1989 innebar en dødsdom over forfatteren og alle hans oversettere og forleggere. Fatwaen eksisterer formelt fortsatt. Sataniske vers ble forbudt i India kort tid etter utgivelsen og er fortsatt svartelistet. Forbudet kom etter press fra populistiske muslimske politikere. Romanen ble en god symbolsak for å styrke egen oppslutning blant muslimske velgere og presse statsminister Ranjiv Gandhi og Congress Party, som var avhengig av muslimske stemmer. Drøyt 23 år seinere har Congress Party igjen regjeringsmakt, men velger taust å la trusler fra ekstremister sette dagsorden i den politiske maktkampen.

Norsk PEN advarer mot en utvikling hvor religiøst begrunnet politikk nasjonalt og internasjonalt svekker ytringsfrihet og undergraver grunnleggende menneskerettigheter for enkeltpersoner og grupper. Norsk PEN oppfordrer PEN International, nasjonale PEN-klubber, andre menneskerettighetsorganisasjoner og – institusjoner, samt nasjonale og internasjonale forfatter-, journalist- og forleggerorganisasjoner til å utfordre en politisk utvikling hvor populistiske politikere misbruker religiøse følelser og symboler til å sette grupper opp mot hverandre, undergrave rettigheter for enkeltindivider og grupper og svekke ytringsfriheten.

Denne artikkelen sto på trykk i Aftenposten 4. februar 2012

Bryr ikke norske medier seg om varslede innskrenkninger i ytringsfriheten?

På sin sesjon i Geneve vedtok FNs menneskerettsråd (UNHRC) to resolusjoner om religionskritikk. (7/19: «Combating defamation of religions»,  og 7/36: «Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression»).

Norsk PEN er bekymret over teksten og ordlyden i disse, idet de flytter hovedfokuset fra å beskytte retten til frie ytringer, til å overvåke bruken av frie ytringer.  Dette innebærer at angrep på, kritikk av, eller det som blir oppfattet som kritikk av religion, ikke lenger står under beskyttelse av UNHRC. Tvert imot kan menneskerettighetsrådets oppgave bli å begrense, ikke beskytte ytringsfriheten.  Resulusjonene vektlegger religionenes særegne behov for beskyttelse, og uttrykker i klartekst at utøvelse av ytringsfrihet må underlegges de nødvendige begrensninger «for respect for religions and beliefs».

Denne dramatiske dreiningen i synet på ytringsfriheten er så langt ikke blitt fanget opp av norske medier.  I forbindelse med FNs generalsforsamling ønsker Norsk PEN derfor å initiere en debatt om et av de store stridsspørsmål tilknyttet ytringsfriheten i dagens verden, forholdet mellom «defamation» og retten til kritikk.  Vi inviterer til mini-seminaret

Ytringsfrihet og religionskritikk

på Litteraturhuset (Wergeland, 1. etg.) i Oslo, torsdag 30. oktober kl 10.00 – 12.00

Innledninger ved

Stortingspresident Torbjørn Jagland
Generalsekretær Per Edgar Kokkvold

Debatt
Ordstyrer: Anders Heger

Karikaturdebatt

Fritt Ord i samarbeid med Norsk PEN og Culcom, Universitetet i Oslo:

Åpent møte i Litteraturhuset (Nedjma, 3. etasje) torsdag 29.11 kl. 1730-1930

Ytringsfrihet og clash-filosofi:Mohammed-karikaturene sett fra flere verdenshjørner

Handlet kontroversen først og fremst om ytringsfrihet? Hvorfor ble de sett som provokasjoner i en rekke miljøer? Hvorfor vegret så mange seg for å trykke dem? Et nettverk av forskere fra 14 land har studert pressedekningen av karikaturene og finner store variasjoner  også mellom naboland. Møt noen av dem:

Panel:
Peter Hervik, Danmark
Ibrahim Saleh, Egypt
Angela Phillips UK,
Risto Kunelius, Finland
Elisabeth Eide, Norge

Kommentatorer:
Lars Gule og Oddbjørn Leirvik