Norsk PEN gratulerer Deeyah

«BANAZ – A LOVE STORY» er beretningen om et varslet mord. Som 17-åring ble Banaz Mahmod giftet bort til en ti år eldre mann som familien hadde hentet til London fra irakisk Kurdistan. Hun hadde møtt ham én gang, han var analfabet og begynte raskt å misbruke henne på alle vis. Banaz sa fra til familien, men de sendte henne tilbake til mannen. Til slutt stakk hun fra ham. Hun forelsket seg i en gutt. Hun ble utsatt for et drapsforsøk av faren. I tida fram til mordet, oppsøkte Banaz politiet fem ganger. Hun fortalte at livet hennes var i fare og forklarte i detalj hvem som kom til å drepe henne.

DEEYAHS FILM består av en rekke intervjuer.  Hun får ikke prisen for visuell nyskaping, men for å fortelle en opprivende historie på en fremragende måte.

Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne tjenestemenn og -kvinner i politiet være så ignorante? Og hva består denne «æren» i som fører til at man dreper sine egne barn? Med sitt utvalg av intervjuobjekter har Deeyah laget et dokument som belyser og opplyser. Flere heltemodige politifolk og aktivister forklarer på svært informativt vis hva som gikk galt, hvem som er skyldige og hvordan man oppklarte saken. Filmens scoop og det som virkelig skjærer i hjertet, er opptakene fra første gang Banaz kommer til politiet med forholdet: En vakker, tydelig redd kvinne som forteller om situasjonen hun befinner seg i.

DA DEEYAH KHAN mottok Emmy-statuetten for beste internasjonale dokumentarfilm i New York i går kveld, var det ikke første gang hennes debutfilm ble belønnet med en høythengende pris. Hun har allerede fått en amerikansk Peabody og ble nominert til en av journalistprisene som britiske Royal Television Society deler ut. Men en Emmy henger svært høyt. Norsk-pakistanske Deeyah har vunnet TV-bransjens Oscar.

03.10.13

Congratulations Deeyah!

«Banaz – A LOVE STORY» is the story of a murder.  At 17  Banaz Mahmod was married to a ten year old man whose family had brought to London from Iraqi Kurdistan. She had met him once, he was illiterate and quickly began to abuse her. Banaz told her family, but they sent her back to her husband. Finally she ran from him. She fell in love with a boy.  In the period up to the murder, the Banaz approached the police five times.  She said that her life was in danger and explained in detail who would kill her.

DEEYAH´s FILM consists of a series of interviews. She did not get the price for visual innovation, but for telling a harrowing story in an outstanding manner.

How could this happen? How could the police be so ignorant? And what is ​​this «honor» which leads some people  to kill their own children? With its selection of interviewees Deeyah has created a documentary that highlights and explains. Several heroic police officers and activists explain in a  very informative way what went wrong, who is the culprit and how they solved the case. The film’s scoop and it really cuts to the heart, is the footage from the first time Banaz visits the police: a beautiful, clearly frightened woman who talks about the situation she is in.

When DEEYAH KHAN received the Emmy statuette for best international documentary film in New York last night, it was not the first time her debut film was awarded with a prestigious price. She has already received an American Peabody and was nominated for a journalist price awwwarded by the British Royal Television Society.  But Emmy is rated very highly. Norwegian-Pakistani Deeyah has won the TV industry’s Oscar.

Deeyah mottok årets Ossietzkypris

PRESSEMELDING

Deeyah tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN

Norsk PEN, den norske avdelingen av PEN International, verdens største forfatter- og ytringsfrihetsorganisasjon, har tildelt årets Ossietzkypris  til den norsk-pakistanske sangeren, musikkprodusenten, komponisten, filmskaperen og menneskerettighetsaktivisten Deeyah.

Deeyah ble født i Oslo i 1977 og fikk kontrakt med et plateselskap i en alder av 13 år. Hun fikk nasjonal oppmerksomhet allerede fra hun var åtte, og hennes første soloalbum ble utgitt i 1992 og mottok svært positive kritikker. Men det norsk-pakistanske miljøet kritisert hennes familie for å støtte hennes musikalske karriere. De følte det var upassende for en ung muslimsk kvinne å fremføre musikk.

Familien fortsatte å støtte henne til tross for økt press og trusler, grunnet hennes hyppige tilstedeværelse i media. I en alder av 17 år, etter fortsatt  trakassering og frykt for sin families og sin egen sikkerhet, forlot Deeyah Norge og etablerte seg i Storbritannia. Hun fortsatte å jobbe som musiker og  artist, men i 2006 sluttet hun å opptre og fokuserte virksomheten på musikk- og filmproduksjon. Som aktivist har hun brukt mesteparten av sitt liv på å skape prosjekter som tar opp temaer som ofte  blir ignorert eller ansett som ubehagelig.  Samtidig har hun vært en trofast støttespiller for marginaliserte stemmer.

Noen av disse prosjektene inkluderer CDen «Listen To The Banned» samt det internasjonale  initiativet  «Sisterhood» – et nettverk som støtter  unge, muslimske kvinners kunstneriske aktivitet.  Hun har etablert den veldedige organisasjonen  AVA som arbeider for ytringsfrihet for unge kvinner,  spesielt blant  etniske minoriteter.  Deeyah leder også sitt eget musikk-, kunst-  og filmselskap med en sosiale profil – FUUSE – og hun har nylig produsert og regissert sin første internasjonalt anerkjente dokumentarfilm,  «Banaz A Love Story, der hun  fokuserer på fenomenet æresdrap i  innvandrer-miljøer i Europa.

Ossietzkyprisen er Norsk PEN pris for fremragende prestasjoner innenfor feltet ytringsfrihet og deles ut årlig den 15. november, den internasjonale Fengslede  Forfatteres Dag.  Prisen vil bli delt ut under en seremoni på Litteraturhuset i Oslo,  torsdag 15. november kl 1900.

For mer informasjon, ta kontakt med Norsk PEN på pen@norskpen.no eller  926 88 023.

Oslo, 12. November 2012

 

Mer om prisvinneren:

Deeyah, en kritikerrost musikkprodusent og prisbelønt menneskerettighetsaktivist, er kjent for sin frittalende støtte til kvinners rettigheter, ytringsfrihet og fred. Hun ble født i Oslo i 1977 og fikk kontrakt med et plateselskap i en alder av 13 år.  Hun fikk nasjonal oppmerksomhet allerede fra hun var åtte, og hennes første soloalbum ble utgitt i 1992. CDen var en fusjon av klassisk pakistansk musikk og moderne påvirkninger og fikk svært positive kritikker. Men det norsk-pakistanske miljøet kritisert hennes familie for å støtte hennes musikalske karriere. De følte det var upassende for en ung muslimsk kvinne å fremføre musikk.

Familien fortsatte å støtte henne til tross for økt press og trusler grunnet hennes hyppige tilstedeværelse i media.  Til slutt ble Deeyah truet  direkte da flere menn forsøkte å bortføre henne fra skolen for å «snakke med henne».  Et år senere ble Deeyah angrepet på scenen og sprayet med pepperspray mens hun opptrådte.  I en alder av 17, etter fortsatt  trakassering og frykt for sin families og sin egen sikkerhet, forlot Deeyah Norge og etablerte seg i Storbritannia.

Deeyah fortsatte å jobbe som musiker og  artist og samarbeidet med en rekke artister, musikere og produsenter fra mange musikalske sjangere –  fra pakistansk folkemusikk til nordindisk klassisk musikk , vestlig jazzmusikk, elektronika og listepop.  I 2006 sluttet hun å opptre og fokuserte virksomheten på musikk- og filmproduksjon.  Hun igangsatte prosjekter som kombinerte lidenskapen for kunst og aktivisme og utvidet sin kunstneriske uttrykk til å inkludere film og digitale medier, alt drevet fram av engasjementet  for menneskerettigheter og sosial aktivisme.

Deeyah grunnla Sisterhood, et prosjekt utviklet for å styrke unge muslimske kvinner gjennom å oppmuntre til aktivitet på tvers av kunstneriske disipliner.  I samarbeid med Freemuse co-produserte hun den kritikerroste CDen «Listen To The Banned» som inneholder musikk fra og framføres av musikere fra Asia, Afrika og Midt-Østen som har opplevd forfølgelse og sensur eller som er blitt fengslet  for sine kunstneriske uttrykk. Hun etablerte veldedighetsorganisasjonen AVA,  en pedagogisk organisasjon for kunst og multimedia, opprettet for å arbeide for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Det primære målet til AVA er å støtte og oppmuntre marginale stemmer og samtidig se nærmere på ulike former for undertrykkelse og hva slags løsninger man trenger,  spesielt når det gjelder kvinner og ungdom fra etniske minoriteter.

Deeyah leder også sitt eget musikk-, kunst-  og filmselskap med en sosiale profil – FUUSE – og hun har nylig produsert og regissert sin første internasjonalt anerkjente dokumentarfilm,  «Banaz A Love Story», der hun  fokuserer på fenomenet æresdrap i  innvandrermiljøer i Europa.

Deeyah awarded Ossietzky Prize by Norwegian PEN

PRESS RELEASE

Deeyah awarded Ossietzky Prize by Norwegian PEN

Norwegian PEN, the Norwegian chapter of PEN International, the worlds largest writers- and free expression organization, has awarded this year´s Ossietzky prize to Norwegian-Pakistani  singer, music producer, composer, film maker and human rights activist Deeyah.

Deeyah was born in Oslo in 1977 and was signed as an artist by a record company at the age of 13.  Her talent was recognized nationally from the age of 8 and her first solo album was released in 1992 to broad critical acclaim.  But the Norwegian-Pakistani community criticized her family´s encouragement of her musical career. They felt it was inappropriate for a young Muslim woman to perform music.

Her family continued to support her despite increased pressure and violent threats due to her growing presence in the media because of her music, but at age 17, after continued harassment and fearing for her family and personal safety, Deeyah left Norway for the United Kingdom.  She continued working as a music artist, but in 2006 she stopped performing, instead turning her artistic focus to producing music and film making.  As an activist she has spent most of her life creating projects that ventilate topics often ignored or considered uncomfortable while also being a staunch supporter of marginalized voices.  Some of these projects include the CD Listen To The Banned as well as the international initiative Sisterhood encouraging young Muslim women’s artistic expression, and starting a charity organization called AVA dedicated to supporting freedom of expression among women and young people particularly within ethnic minority communities. Deeyah also runs FUUSE her social-purpose music, arts and film company, and she has just produced and directed her first internationally acclaimed documentary film Banaz A Love Story, addressing the phenomenon of honour klilings within immigrant communities in Europe.

The Ossietzky prize is Norwegian PEN´s prize for outstanding achievements within the field of freedom of expression and is awarded annually on November 15th, the international Day of the Imprisoned Writer.  The prize will be awarded at a ceremony at the House of Literature in Oslo.

For more information, contact Norwegian PEN at pen@norskpen.no or +47 926 88 023.

Oslo, 12. November 2012


More about the prize winner:

Deeyah, a critically acclaimed music producer and award winning human rights activist, is known for her outspoken support of women’s rights, freedom of expression and peace.  She was born in Oslo in 1977 and was signed as an artist by a record company at the age of 13.  Her talent was recognized from a young age and her first solo album was released in 1992.  The album was a fusion of Pakistani classical sounds with modern influences and received broad critical acclaim.  At this point, however,  the Norwegian-Pakistani community criticized her family´s encouragement of her musical career. The community felt it was inappropriate for a young Muslim woman to perform music.

Her family continued to support her despite increased pressure and violent threats due to her growing presence in the media because of her music.  Eventually, Deeyah faced these threats directly when several men tried to abduct her from school grounds to «talk to her». A year later Deeyah was attacked on stage and sprayed with pepper gas during a live performance. At age of 17, after continued harassment and fearing for her family and personal safety, Deeyah left Norway for the United Kingdom.

Deeyah continued working as a music artist and collaborated with a multitude of artists, musicians and producers across musical genres from Pakistani folk to North Indian Classical, to Western jazz, electronica and chart pop music.  Since 2006, Deeyah stopped performing, instead turning her focus to producing and composing music. She started creating projects that combine her passion for art and activism as she continued to broaden her artistic expression into film-making and digital media initiatives, driven by her commitment to human rights and social activism.

She founded Sisterhood, an ongoing project designed to empower young Muslim women by encouraging artistic expression across creative disciplines. In collaboration with Freemuse  she co-produced the critically acclaimed Listen To The Banned album which features artists from Asia, Africa and the Middle East who have experienced persecution, censorship or imprisonment for their artistic expression.  She established the non-profit charity AVA which is an arts and multimedia based educational organisation created to work for freedom of expression and human rights. The primary goal of AVA is to support and encourage voices from the margins while addressing the forms of oppression and the solutions needed particularly connected to women and young people from ethnic minorities.

She now runs FUUSE which is her social purpose music, arts and film company founded in the intersection between art and activism. Through Fuuse she has just produced and directed her first internationally acclaimed documentary Banaz: A Love Story, addressing the phenomenon of honour klilings within immigrant communities in Europe.