Edward Snowden – vår tids Ossietzky

Edward-Snowden-body

Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2016 til varsleren Edward Snowden. Norsk PEN inviterer Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets Aula i Oslo fredag 18. november, og vil arbeide for at han er til stede under prisseremonien i egen person.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken. Styret i Norsk PEN beslutter hvem som skal tildeles Ossietzkyprisen.

 Begrunnelse:
Edward Snowden har varslet om tvilsom og omfattende statlig og global overvåkning og spionasje, både overfor enkeltland og privatpersoner. Snowdens avsløring av NSAs overvåkning av millioner av telefonsamtaler resulterte i at amerikansk domstol (US Court of appeals) i fjor fant overvåkningen ulovlig fordi den ikke var godkjent av kongressen. Likevel har ikke Snowden møtt noen forståelse hos amerikanske myndigheter. De opprettholder siktelsen for spionasje og tyveri av statlig eiendom og krever ham utlevert fra Russland, hvor han nå bor i eksil. I USA risikerer han livstidsdom.

Edward Snowdens avsløringer representerer en av de viktigste begivenhetene i internasjonal politikk i de seinere årene og en alvorlig legitimitetskrise i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Dessuten markerer avsløringene et brudd med tilliten til Internetts nøytralitet.

Årets Ossietzkyprisvinner har forsaket privatliv og karriere for å varsle om amerikanske myndigheters overvåkningsvirksomhet. Han mottok Bjørnsonprisen september 2015 for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters ulovlige overvåkning av sine og andres innbyggere. I en TV-overført tale under tildelingen av denne prisen ga Snowden uttrykk for at han var klar over konsekvensene av det han gjorde. Han forventet ingen priser, snarere å bli kastet i fengsel. Likevel sa han at han ville gjort det samme igjen. Dermed representerer han også et modig forsvar for varsleres ytringsfrihet, samtidig som den massive overvåkningen truer ytringsfriheten for samfunnsborgere verden over.

Norsk PEN vil ved å gi prisen til Edvard Snowden understreke respekten for hans unike varslerrolle. Tildelingen avdekker behov for internasjonal debatt om overvåkningens folkerettslige og nasjonale grenser. Prisen er også en anerkjennelse av varsleres personlige mot under avsløringer av statlige/offentlige og skjulte inngrep mot enkeltmenneskers privatsfære. Med årets Ossietzkypristildeling ønsker Norsk PEN å synliggjøre at overvåkning kun bør skje innen internasjonalt klarerte rammer og under forutsetning av at enkeltmenneskers individuelle friheter er beskyttet.

Politisk utfordrer
Menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden har støttet Snowdens varslinger om ulovlig overvåkning. Det er desto mer oppsiktsvekkende at selv norske og europeiske politikere som er uttalte motstandere av elektronisk masseovervåkning, nøler med eller nekter å kommentere saken eller gi sin støtte til Snowden. I en ikke-bindende resolusjon (vedtatt med knapt flertall) bekreftet EU-parlamentet i 2015 at de godtok Snowdens status som varsler og forsvarer av menneskerettighetene, og oppfordret medlemslandene til å gi ham asyl. Samtlige EU-land har imidlertid en utleveringsavtale med USA, og så langt har ingen av landene fulgt oppfordringen i resolusjonen.

Snowden bor for tiden i Moskva og har midlertidig oppholdstillatelse i Russland. Denne løper fram til august 2017. Det er på tide med et politisk initiativ som utfordrer truslene mot prisvinneren, og som munner ut i et tilbud om opphold og beskyttelse. En begynnelse på en slik prosess er at den norske regjeringen garanterer ham fritt leide til å motta Ossietzky-prisen for 2016.

Fra Ossietzky til Snowden
Norsk PENs Ossietzkypris er oppkalt etter og tilegnet Carl von Ossietzky. I år er det 80 år siden han ble tildelt Nobels Fredspris. Ossietzky avslørte hvordan tyske myndigheter drev hemmelig opprustning i strid med Versaille-traktaten. For sine avsløringer ble han dømt for landsforræderi og fengslet. I likhet med Carl von Ossietzky har Edward Snowden med sine avsløringer bidratt til demokratisk åpenhet.

Under utdelingsseremonien av Nobels Fredspris i 1936 sto stolen til Carl von Ossietzky tom fordi tyske myndigheter nektet ham utreise. Norsk PEN ber den norske regjering om å sikre at Edward Snowden kan motta sin pris i Norge ved å garantere at han ikke blir utlevert til USA. Norsk PEN skal gjøre det vi kan for å sørge for at Snowden kommer og fyller stolen på scenen i Oslo 18. november.

Ytterligere informasjon:
William Nygaard, leder i Norsk PEN: 908 92 601
Hege Newth Nouri, generalsekretær i Norsk PEN: 930 02 262

Edward Snowden får alternativ Nobelpris

Edward Snowden er en amerikansk datateknolog, og tidligere medarbeider i CIA og NSA. Da han avdekket hemmeligstemplet bevis på at den amerikanske regjeringen, i motsetning til offentlige uttalelser, opererte med et hemmelighet globalt system av masseovervåking som er i strid med menneskerettighetsstandarder og folkeretten, avslørte han det til pressen, en handling som førte til at han nå blir rettsforfulgt av myndighetene i sitt hjemland. Hans handlinger har ført til en intens global debatt om personvern og overvåking. De har også ført til historiske avgjørelser om personvern og til endringer i politikk og teknologi.  Les mer om prisen og øvrige prismottagere direkte på hjemmesiden til The Right Livelihood Award

Norwegian PEN ask minister of justice to reconsider Snowdens application for asylum

Oslo 3 July 2013

Minister of Justice Grete Faremo
Department of Justice
Mailbox
Oslo

Whistleblower Edward Snowden and asylum in Norway

The recent revelations of U.S. wiretapping and spying – which extends to European Union offices in the United States – is disturbing.  According to German daily Der Spiegel , EU agencies are referred to as «targets» of the U.S. security NSA.  In other words, the surveillance also includes U.S. allies in the «war on terror»  – to a degree that shocks the European leaders.

Several of these measures were described as top secret by the U.S. monitoring bodies. The threat of criminal prosecution against whistleblower Edward Snowden on the charge of espionage is an allegation against an individual who has used his right to free speech in order to uncover serious abuse, not worthy of a country that abides by the rule of law. By going out with this information, Edward Snowden has questioned the democratic openness of U.S. counter-terrorism strategy.

The practice uncovered  in the United States is in clear conflict with the principles of a democratic constitutional state. It also clearly differs from statements made by the Norwegian government after the 22 July terror, where the answer was «more democracy, more openness.»  The United States has, after the 11 September 2001 attacks, accepted an expansion of its security policy that currently appears to be beyond control,  as well as contrary to the values the country was originally founded on.  New and advanced technology may, in allience with the major web giants Google, Amazon, Apple etc. and in accordance with the Patriot Act, obtain monitoring data to an almost unlimited extent.  The fear of surveillance has already led to significant restrictions on freedom of expression and self-censorship, both in the United States and numerous other countries. Only a new and more open investigation can prevent this process from accelerating.

Edward Snowden has reason to fear the treatment the  U.S. will provide him with, should he be extradited. Norwegian PEN therefore support his asylum application to Norway, based on the facts, as these are currently known to the Norwegian public.

Norwegian PEN is one of the few organizations that has the right to propose an entry / asylum for an individual to the Norwegian immigration authorities. However, this right applies only to writers (writers, translators, journalists, etc.) who wish to stay in a Norwegian City of Asylum for persecuted writers.

Edward Snowden does unfortunately not fall  into that category.  He is a whistleblower.  Norwegian PEN generally objects to the persecution of whistleblowers. An important part of free speech is precisely the freedom to speak out about abuse, particularly when performed by authority officials or institutions.

On this basis, Norwegian PEN sends the following request to the Norwegian authorities:

With reference to Article 14 of the UN Declaration of Human Rights which Norway has acceded, the first paragraph stating that «everyone has the right to seek and enjoy asylum from persecution in other countries,» we ask Minister of Justice Grete Faremo to instruct the immigration authorities to reconsider Edward Snow´s asylum application, in line with the treatment they previously granted the Afghan interpreters who had worked for the Norwegian forces in Afghanistan.

Sincerely,

William Nygaard / s         Elisabeth Eide/s            Carl Morten Iversen
President                                 Vice-President               Secretary General

Cc
Immigration Authorities
Minister of Foreign Affairs, Mr. Espen Barth Eide

Norsk PEN ber Faremo sørge for at Snowdens asylsøknad vurderes på nytt

Oslo 3. juli 2013

Justisminister Grete Faremo
Justisdepartementet
Postboks 8005 dep
0030 Oslo

Varsleren Snowden og asylsøknaden

De siste dagers avsløringer av USAs avlytting og spionasje – som strekker seg også til EUs kontorer i USA – er urovekkende. EU-organene blir ifølge Der Spiegel betegnet som «angrepsmål» av den amerikanske sikkerhetstjenesten NSA. Med andre ord har overvåkningen også rammet USAs allierte i «krigen mot terror» i en grad som sjokkerer europeiske ledere.

Flere av disse tiltakene var beskrevet som topphemmelige av USAs overvåkningsorganer. Trusselen om straffeforfølgelse mot varsleren Edward Snowden for spionasje er en beskyldning mot et individ som har brukt ytringsfriheten sin til å avdekke graverende forhold som ikke er en rettsstat verdig. Ved å gå ut med disse opplysningene har Edward Snowden reist spørsmål ved demokratisk åpenhet i USAs antiterror-strategi.  

Praksisen som er avdekket i USA står i klar motstrid til prinsipper for en demokratisk rettsstat. De skiller seg også klart fra erklæringer fra den norske regjeringen etter 22. juli-terroren, der svaret var «mer demokrati, mer åpenhet». USA har etter 11. september 2001 akseptert en utvidelse av sin sikkerhetspolitikk som i dag framstår som hinsides kontroll og i strid med verdiene landet er grunnlagt på. Ny og avansert teknologi kan, alliert med de store nettgigantene Google, Amazon, Apple med flere og i tråd med Patriot Act, framskaffe overvåkningsdata i et nærmest ubegrenset omfang. Frykten for overvåkning har allerede ført til betydelige innskrenkninger av ytringsfriheten og selvsensur i USA og en rekke andre land. Bare en ny og mer åpen gransking kan hindre at denne prosessen akselererer. 

Edward Snowden har grunn til å frykte den behandlingen USA vil gi ham ved eventuell utlevering. Norsk PEN støtter derfor hans asylsøknad til Norge, basert på de faktiske forholdene, slik disse er kjent for norsk offentlighet.

Norsk PEN er en av få organisasjoner som har rett til å foreslå innreise/asyl til enhet for Overføringsflyktninger i UDI.  Denne retten gjelder imidlertid kun skribenter (forfattere, oversettere, journalister, etc) som ønsker opphold i en norsk friby for forfulgte forfattere.

Edward Snowden faller dessverre ikke i den kategorien.  Han er en varsler.  Norsk PEN tar generelt avstand fra forfølgelse av varslere.  En viktig del av ytringsfriheten er nettopp friheten til å kunne si ifra om overgrep, særlig når slike utføres av myndighetspersoner eller institusjoner. 

På denne bakgrunn retter Norsk PEN følgende anmodning til norske myndigheter:

Med henvisning til artikkel 14 i FNs Menneskerettighetserklæring som Norge er tilsluttet, der det i første ledd står at «enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse», ber vi justisminister Grete Faremo instruere UDI om å vurdere Edward Snowdens asylsøknad på nytt, i tråd med den behandlingen de i sin tid ga de afghanske tolkene som hadde arbeidet for de norske styrkene i Afghanistan.

Med vennlig hilsen

William Nygaard/s.
Leder

Elisabeth Eide/s.
Nestleder

Carl Morten Iversen
Secretary General

Kopi
UDI v/direktør Frode Forfang
UD v/Utenriksminister Espen Barth Eide

Dette mener PEN om forfølgelsen av varsleren Edward Snowden

Gjennom medieoppslag den siste tiden er det fremkommet at amerikanske sikkerhetsmyndigheter har kunnet avlese alt som er skrevet, sagt og gjort av ikke-amerikanske borgere igjennom amerikanske tjenester som Facebook, Google, Skype med mer.

Varsleren Edward Snowden har vist et sjeldent mot og prinsippfasthet ved å avsløre denne virksomheten.   Som takk for at han har varslet omverdenen om dette alvorlige overgrepet, er han nå ettersøkt av amerikanske myndigheter.

Norsk PEN tar generelt avstand fra forfølgelse av varslere.  En viktig del av ytringsfriheten er nettopp friheten til å kunne si ifra om overgrep, særlig når slike utføres av myndighetspersoner eller institusjoner.  Det som gjør denne saken spesielt grov er at amerikanske myndigheter, uten noen rimelig forklaring eller begrunnelse, krenker privatsfæren til borgere i et annet land gjennom direkte overvåking og sensur av nettbaserte meningsutvekslinger.

Norsk PEN mener denne overvåkningen må stanses umiddelbart og ber norske myndigheter rette en skarp henvendelse til den eller de som er ansvarlige for dette overgrepet i USA.

13. juni 2013

William Nygaard
leder, Norsk PEN