Stop the deportation of Maria Amelie

Stop the deportation of Maria Amelie

On the evening of Wednesday 12th January, the 25 years old writer Maria Amelie was arrested for breaking Norwegian immigration laws.  She now risks being deported to Russia.  Amnesty, the Norwegian Helsinki Committee and Norwegian PEN react to this attempt to criminalize a free, Norwegian voice.  Maria Amelie arrived in Norway as a child.  She has completed a university education and has helped focus on the situation for «paper-less» immigrants.  Her efforts to become a part of our society are remarkable.  At 25 she has contributed more to Norwegian public debate than most of us do in a lifetime.

This case has a legal, as well as a moral side.  Regardless of the fact that the police and immigration authorities are abiding by the law, it is difficult to understand how a child, brought to Norway by her parents, can be held responsible for breaking immigration laws.  As far as we know, immigration authorities recently decided to turn down Amelies application to stay in Norway, but she was apprehended without being offered an interview or information about this decision.  Furthermore, the police are unwilling to offer any information about her arrest to her lawyer.  Consequently, Maria Amelie never had the opportunity to inform Norwegian authorities about her case.  This fact is in conflict with basic judiciary principles.

In any case – the apprehension of Maria Amelie is reprehensible.  She had to leave Russia when still a child and because her parents brought her with them. During her eight years in Norway she has built up a huge network, and in every way lived like an honest citizen – with the exception of this one fact, that she stayed in Norway.  But by doing so, she followed a tradition which has enriched our society – civil disobedience against laws we consider to be injust.  Because, if the deportation of Maria Amelie is according to the law, the law must be changed.  Are her efforts to be a part of the Norwegian society not worth anything?  Should not her numerous Norwegian supporters be heard?  Who would loose if she is allowed to stay?

This is not about how unique Maria Amelie is.  There should be equal justice for everyone and there are many «paper-less» immigrants like her.  The point being that if there is no room for reason and compassion in cases like this, the judiciary has degenerated to pure bureaucracy.  Is this the kind of Norway we want?  We demand that our minister of justice, Mr. Knut Storberget, stops this shameless deportation of a brave woman who has blown the whistle on an invisible problem: The destiny of the paperless immigrants to Europe.

Norwegian PEN
Amnesty Norway
The Norwegian Helsinki Committee

Stans deportasjonen av Maria Amelie!

Om kvelden onsdag 12 januar ble den 25 årige forfatteren og papirløse innvandreren Maria Amelie arrestert for brudd på norsk utlendingslov. Hun risikerer nå deportasjon til Russland.  Amnesty, Den norske Helsingforskomité, og Norsk PEN reagerer på dette forsøket på å kriminalisere en fri norsk stemme. Maria Amelie kom til Norge da hun var et barn. Hun har tatt høyere utdannelse her, gjort en usedvanlig innsats for å bli en del av dette samfunnet og satt lys på de papirløses innvandrernes situasjon. Som 25-åring har hun bidratt med mer til norsk offentlig debatt enn de fleste av oss vil gjøre i løpet av et liv.

Denne saken har både en juridisk og en moralsk side. Selv om politiet og utlendingsmyndighetene følger lovens bokstav i denne saken, er det vanskelig å se hvordan et barn som ble tatt med til Norge av sine foreldre kan holdes ansvarlig for brudd på utlendingsloven på lik linje med voksne. Så vidt vi forstår ble det nylig fattet et nytt negativt vedtak i Utlendingsnemnda, men Maria Amelie ble pågrepet uten å ha fått tilbud om intervju eller informasjon om vedtaket. Politiets utlendingsenhet ville heller ikke gi informasjon om pågripelsen til hennes advokat. Maria Amelie har dermed aldri fått anledning til å forklare sin sak for norske utlendingsmyndigheter, noe som er i strid med grunnleggende rettsprisipper.

Fra et politisk og moralsk ståsted er pågripelsen av Maria Amelie uansett en forkastelig handling. Hun forlot Russland da hun var et barn, fordi hennes foreldre tok henne med seg. I løpet av de åtte årene hun har vært her har hun opparbeidet seg et enormt nettverk og på alle vis forsøkt å leve som en rettsskaffen borger – bortsett fra i dette ene, at hun ble i Norge. Men i dette fulgte hun samtidig en tradisjon som har beriket vårt demokrati – sivil ulydighet mot lover som er urettferdige. For hvis deportasjonen av Maria Amelie er i henhold til loven, bør loven endres. Er ikke hennes innsats for å bli en del av det norske samfunnet verdt noe? Har ikke hennes mange norske støttespillere krav på å bli hørt? Hvem ville tape på å la henne bli?

Dette handler ikke om hvor enestående Maria Amelie er. Det skal være likhet for loven, og blant de papirløse finnes det flere som henne. Poenget er at hvis det ikke er rom for fornuft og medmenneskelighet i enkeltsaker som dette, har loven degenerert til regelrytteri. Politiaksjon mot en enslig kvinne i ly av mørket, tause myndigheter og handlinger uten ansikt: Er det et slikt Norge vi ønsker? Vi krever at justisminister Storberget stopper denne skammelige deportasjonen av en modig kvinne som har varslet samfunnet vårt om et ellers usynlig problem: de papirløses skjebne i Europa.

Norsk PEN
Amnesty Norge
Den Norske Helsingforskomitéen

Utkastelsen av Maria Amelie er et alvorlig angrep på ytringsfriheten

Konstituert justisminister Grete Faremo
Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Støtte til den norsk-ossetiske forfatteren Maria Amelie

Forfatteren Maria Amelie, som er blitt tvangsutsendt til Russland av norske myndigheter, ble offentlig synlig i Norge i kraft av sin gjerning som norsk forfatter. Det var takket være hennes bok «Ulovlig norsk», som er blitt vinterens store bestselger i norske bokhandler, at offentlighetens søkelys ble rettet mot Norges politikk i forhold til landets papirløse innbyggere, og det var som forfatter og debattant hun tiltrakk seg offentlig oppmerksomhet – en oppmerksomhet som nå har spredt seg til et uforstående Europa, Russland inkludert.

Ved å nekte Maria Amelie opphold i Norge har myndighetene gjort den offentlige debatten fattigere og fratatt den norske offentligheten muligheten til å lytte til en av vårt samfunns anerkjent mest spennende røster. Vi kan ikke se denne utkastelsen av en norsk forfatter som noe annet enn et alvorlig angrep på ytringsfriheten i Norge, og vi oppfordrer myndighetene på det sterkeste til raskest mulig å legge alt til rette for hennes tilbakekomst.

For styret i Norsk PEN
Anders Heger/s. – styreleder

Styremedlemmer:
Ann-Magrit Austenå
Aage Borchgrevink
Elisabeth Eide
Kjell Olaf Jensen
Trine Kleven
Terje Holtet Larsen
William Nygaard
Kari Vogt
Peter Normann Waage
Asbjørn Øverås

Tilslutning fra følgende medlemmer av Norsk PEN:
Sigurd Allern
Liv Margareth Alver
Audun Bakke
Tove Bakke
Masoud J Begloo
Brit Bildøen
Birgit Bjerck
Astrid Bjønnes
Bjørn Bjørnsen
Kirsti Blom
Tone Bratteli
Tor Åge Bringsværd
Kristin Brudevoll
Hilde Aga Brun
Marit Bødtker
Anne Bøe
Henning Kramer Dahl
Tom Egeland
Øyvind Ellenes
Frank Eriksen
Thomas Hylland Eriksen
Halfdan W. Freihow
Jostein Gaarder
Knut Gaarder
Aase Gjerdrum
Cathrine Grøndahl
Klaus Hagerup
Mariwan Halabjaee
Toril Hanssen
Birgit Hatlehol
Karin Haugane
Bernt Hauge
Ida Helene Heidel
Ragnar Hovland
Easterine Iralu
Carl Morten Iversen
Cornelius Jakhelln
Alf R. Jacobsen
Sigmund Jensen
Erling Kittelsen
Erland Kiøsterud
Ellinor Kolstad
Michael Konupek
Mona Lange
Dag Larsen
Sonja Lid
Ellisiv Lindkvist
Eve-Marie Lund
Liv Lundberg
Terje Lyngstad
Patricia Ann Melsom
Sidsel Mørck
Mette Newth
Tale Næss
Per Kristian Olsen
Audgunn Oltedal
Arne Ruste
Helge Rykkja
Helge Rønning
Torgeir Rebolledo Pedersen
Anne Hege Simonsen
Linda Sivesind
Magne Skjæraasen
Jofrid Karner Smidt
Kari Spjeldnæs
Tone Gleditsch Stabell
Solveig Steien
Thorvald Steen
Bodil Stenseth
Wera Sæther
Thor Sørheim
Knut Ola Ulvestad
Inger Vederhus
Karin Beate Vold
Annaguli Yildam
Torunn Ystaas
Tordis Ørjasæter