Mordechai Vanunu-saken

Norsk P.E.N.s søknad om fribyforfatterstatus for Vanunu aldri behandlet

Norsk PEN har arbeidet med Vanunu-saken gjennom mange år, i form av resolusjoner, petisjoner og direkte henvendelser til israelske myndigheter.  Allerede i 2005 innstillte styret i Norsk PEN Vanunu som ny fribyforfatter i Kristiansand.  Norsk PENs søknad om å få Vanunu godkjent som fribyforfatter og innvilget asyl, ble imidlertid aldri behandlet av UDI.

Fribyforfattere – det vil si forfattere som ikke kan arbeide trygt i sitt hjemland – kan få opphold i en norsk friby i inntil to år.  På bakgrunn av informasjon fra International PENs etterforskere i London, søkte Norsk PEN i sin tid om fribyforfatterstatus for Vanunu.  Dette er en normal, rutinemessig behandling av fribyforfattere som ønsker opphold i Norge.  Lignende, veldokumenterte søknader er blitt behandlet av UDI ved flere anledninger, de aller fleste med positivt utfall.  I forbindelse med vår henvendelse til UDI vedrørende Vanunu, var svaret at UDI ikke kunne behandle søknaden.

I forbindelse med at denne saken nå er kommet opp i mediene, presiserer norsk PENs leder, Anders Heger, at dette er en ytringsfrihetssak, og at Norsk PEN fortsatt vil arbeide for å få Vanunu til Norge.  I sin faste spalte i Dagsavisen lørdag 12. april, sier Heger blant annet at systemet med å gi bort deler av den norske ytringsfriheten selvfølgelig er ment for folk som holder seg til uproblematiske ytringer. Det ville føre helt galt av sted om de kom hit og ytret seg om hva som helst. Det er greit å være uavhengig men det får være måte på uavhengighet.

Bryter UDI norsk lov?

Utlendingsdirektoratet unnlater å ta stilling i Vanunu-saken

I et brev til Norsk PEN datert 8. mai 2006, unnlater Utlendingsdirektoratet (UDI) å ta stilling til Norsk PENS søknad av 24. april 2005 om uttak av den israelske skribenten og atomteknikeren Mordechai Vanunu på kvoten for overføringsflyktninger.  Vanunu var allerede i fjor vinter invitert som ny fribyforfatter av Kristiansand kommune, og har nå stående invitasjon som æresdoktor ved Universitetet i Tromsø.

I brevet sier UDI at de «konstaterer at Vanunu ikke har tillatelse til å forlate Israel» og at de, på denne bakgrunn, «unnlater (derfor) å ta stilling til spørsmålet om uttak av ovennevnte på kvoten.»

Styret i Norsk PEN innstilte allerede i april i fjor Vanunu til den ledige plassen som fribyforfatter i Kristiansand.  De lokale myndighetene i Kristiansand, inklusive fribyadministrasjonen, Kulturkontoret og lederen for kommunens kulturstyre, uttalte den gangen det var aktuelt: ”Vi er udelt positive til å motta Mordechai Vanunu fra Israel som vår kommende fribyforfatter».

Mordechai Vanunu satt 18 år i fengsel for å ha lekket informasjon om Israels atomprogram.  Etter løslatelsen for to år siden har han hatt forbud mot å snakke med utlendinger og han kan ikke bevege seg fritt i Israel.  Myndighetene i Israel nekter ham også utreise.

Norsk PENs leder, Kjell Olaf Jensen, kommenterer UDIs brev på følgende måte:

«UDIs begrunnelse virker merkelig.  Jeg går ut fra at UDI vet at retten til å forlate sitt land er nedfelt i pargraf 12.2 i Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som har lovs kraft i Norge, slik at UDIs vedtak faktisk er i strid med norsk lov.»

Mordechai Vanunu ny fribyforfatter i Kristiansand

PRESSEMELDING

Styret i Norsk PEN har instilt den forfulgte israelske skribenten og atomfysikeren Mordechai Vanunu som ny fribyforfatter i Kristiansand.

Styret i Norsk PEN har innstillt Vanunu til den ledige plassen som fribyforfatter i Kristiansand.  De lokale myndighetene i Kristiansand. inklusive fribyadministrasjonen, Kulturkontoret og lederen for kommunens kulturstyre, har uttalt: ”Vi er udelt positive til å motta Mordechai Vanunu fra Israel som vår kommende fribyforfatter».

Norsk PEN har arbeidet med Vanunu-saken gjennom mange år, i form av resolusjoner, petisjoner og direkte henvendelser til israelske myndigheter.  Slik sett er dette en gammel sak, som vi nå forsøker å finne en ny utvei for å løse. Med bakgrunn i de siste dagers medieoppslag uttaler Norsk PENs leder, Kjell Olaf Jensen: ”Politiske implikasjoner er ikke noe en upolitisk ytringsfrihetsorganisasjon kan overveie; politikerne gjør sin jobb og reagerer på sin måte, vi gjør vår jobb som har med undertrykkelse av ytringsfrihet å gjøre.”

Jensen har allerede vært i kontakt med Vanunu på telefon og han er svært glad for Norsk PENs initiativ.  Den gjenstår nå å få ham godkjent som fribyforfatter av UDI og å få ham til Norge og Kristiansand.