På FN’s morsmålsdag 21 februar, lanserte Norsk PEN Maktabaa.com

Maktabaa.com er en oversikt over de aller fleste afrikanske språk som finnes i alle afrikanske land, samt afrikanske forfattere og deres verker. Maktaba betyr bibliotek på kiswahili, arabisk og urdu.

Nettstedet har som mål å vise hvordan lokalt språkbruk utvikler seg i Afrika blant forfattere og lesere. Men sidene vil også føre til debatt om ytringsfrihet og på denne måten overvåke utviklingen på menneskerettighetsområdet i Afrika.  Maktaba ser på hvert land i et historisk perspektiv og registrerer hvilke bøker og personer som har vært sensurert og hvorfor.

Filosofi
Mange tror at IT-revolusjonen etter hvert vil påvirke de fleste språk på en måte vi aldri tidligere har opplevd. Hva vil dette bety for språk som ikke har vært en økonomisk kraft i sitt eget land og i verden?  Er språket den fremste ressurs et land har? Vil noen språk fortsette å dø, eller vil IT-revolusjonen redde dem?

Det er viktig at vi er proaktive når vi ser hvordan moderne teknologi kan påvirke språk. Afrika blir ofte hyllet som «alle språk´s hjem», og må ikke sakke etter. Afrikas kunstnere må få anledning til å utforme sine egne «masker» med det morsmålet hver enkelt er utstyrt med, dersom de ønsker det.

Maktaba er basert på idéer Philo Ikonya, forfatter og menneskerettighetsforkjemper, har delt med Norsk PEN, og Utenriksdepartementet støttet prosjektet som nå fortsetter å vokse.

Vi håper på en rik dialog om afrikanske språk og presentasjon av bøker, blogger og andre former for kommunikasjon som afrikanere benytter når de snakker sine morsmål. Sidene er foreløpig i startfasen. De vil etter hvert også omfatte videoer og intervjuer med forfattere, nye arbeider og debatter med språkeksperter.

Oslo, 21. februar 2012

Ytterligere informasjon: Philo Ikonya – philo7626@gmail.com, 905 04 723.

On United Nations Mother Tongue Day 21st of February, we at Norwegian PEN launched Maktabaa. com

Maktabaa.com lists most African languages existing in every country, authors and their works. Maktaba means library in Kiswahili, Arabic and Urdu.

The site aims to show how local language use is faring in Africa among writers and readers. However, the site should attract debate on issues of freedom of expression in Afrika and in this way keep us in touch with developments in the world of human rights. Maktaba takes a historical perspective on each country, noting which books and persons have been banned today and in the past and why.

Philosophy
Many of us are certain that the IT revolution will eventually affect most languages in an unprecedented way in history. What will this mean for languages that have not been an economic force in their own land and in the world? Is language the first resource any continent has? Will some languages continue dying or will IT help save them?

It is important that we be proactive in seeing how modern technology will affect languages. Africa is often hailed as the home of all language and must not lag behind. Her artists must have the chance to ‘carve’ their own masks with the mother tongue each one is endowed with, if they so wish.

Based on some ideas Philo Ikonya, writer and human rights defender, shared with Norwegian PEN, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs supported the project which is continuing to grow.

We hope for a rich dialogue on African languages and to present books, blogs and other forms in which African people are working with their mother tongues. The site is still in its initial stages. It will later also include videos and interviews with writers, new works and discussions with linguistic experts.

Further information: Philo Ikonya – philo7626@gmail.com, + 47-905 04 723