Tyrkisk domstol nekter å løslate journalister

PRESSEMELDING FRA NORSK PEN
Dato: 17. januar 2018

De fengslede journalistene Sahin Alpay og Mehmet Altan.

11.  januar besluttet forfatningsdomstolen i Tyrkia at journalistene Mehmet Altan og Sahin Alpay satt i varetekt på feilaktig grunnlag og at fengslingen var et brudd på deres grunnleggende rettigheter. Domstolen besluttet derfor at Altan og Alpay skulle løslates umiddelbart. Samme dag trosset straffedomstoler i Istanbul avgjørelsen og nektet å frigi journalistene.

Straffedomstolene hevdet at dommen i forfatningsdomstolen var en «tilranelse av autoritet» og kunne derfor ikke aksepteres. Straffedomstolene uttalte videre at Altan og Alpay ville forbli i varetekt inntil avgjørelsen fra forfatningsdomstolen ble offentliggjort. Forfatningsdomstolen svarte kort tid etter via sin offisielle twitter-profil at dommen var tilgjengelige på deres hjemmeside og dermed offentliggjort.

Norsk PEN er sammen med PEN International og en rekke andre internasjonale ytringsfrihetsorganisasjoner bekymret over at de lokale straffedomstolene ikke følger forfatningsdomstolens beslutning. Løslatelsen av Altan og Alpay ville ha vært en historisk begivenhet som kunne ha gitt positive signaler om rettsstaten Tyrkia.

– Vi ønsker avgjørelsen i den tyrkiske forfatningsdomstolen velkommen, Altan og Alpay har vært fengslet i over ett år, kun for å ha utført sitt arbeid som journalister. Denne beslutningen utgjør en milepæl og er et viktig skritt for å forbedre presse- og ytringsfriheten i Tyrkia, sier William Nygaard, leder av Norsk PEN.

– Vi kritiserer imidlertid sterkt de lokale domstolene som nekter å følge beslutningen om å frigi journalistene, og vi ber dem om å iverksette forfatningsdomstolens dom umiddelbart. Dersom tyrkiske straffedomstoler ikke respekterer forfatningsdomstolen, vil det føre til en ytterligere forverring av Tyrkias konstitusjonelle krise og maktfordelingsprinsipp, fortsetter Nygaard.

Det var forventet at forfatningsdomstolens avgjørelse ville skape presedens for løslatelse av andre journalister i landet. I henhold til den tyrkiske forfatningens artikkel 153, trer alle forfatningsdomstolens avgjørelser i kraft umiddelbart og er bindende for lovgivende, utøvende og rettslige organer, herunder administrasjon og tjenestemenn.

For mer informasjon om saken mot Mehmet Altan og Sahin Alpay og andre aktuelle ytringsfrihets- og pressesaker, anbefaler vi den uavhengige, tyrkiske organisasjonen Bianet.

Nærmere informasjon:
Eugene Schoulgin, medlem av Norsk PENs Tyrkia-gruppe
Hege Newth, generalsekretær i Norsk PEN

Snowden-saken: Staten forsøker å kneble en historisk viktig fri stemme

PRESSEMELDING FRA NORSK PEN

Snowden-saken: Staten forsøker å kneble en historisk viktig fri stemme

21. april 2016 stevnet Edward Snowden, med Norsk PEN som anerkjent partshjelp, Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

Saksøkingens formål er å rettslig fastslå at Norge ikke har adgang til å utlevere Snowden til USA, dersom han kommer til Norge. Snowdens påståtte lovbrudd består i å ha varslet om masseovervåking i regi av det amerikanske etterretningsbyrået NSA. Hans handlinger er av politisk karakter, og det er da på det rene etter den norske utleveringsloven og internasjonal rett at han ikke kan utleveres til USA.

18. mai leverte Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet et tilsvar på saksøkers stevning. I tilsvaret søker Staten v/regjeringsadvokaten å avvise søksmålet på formelt grunnlag. Det hevdes at saken må håndteres i henhold til straffeprosess og at saksøkers sivile søksmål ikke kan igangsettes på formelt grunnlag.

Norsk PEN registrerer at Staten ikke berører sakens kjerne: Spørsmålet om Edward Snowdens handlinger er av politisk karakter, og at han derfor må garanteres trygt leide til Norge for å motta Ossietzky-prisen uten fare for å bli utlevert til USA.

At Staten på formelt grunnlag forsøker å unngå en rettslig prøving av utleveringsloven og Edward Snowdens trygge adgang til landet, bekrefter sakens viktighet ut fra et ytringsfrihetsperspektiv. Den kan føre til knebling av en historisk viktig fri stemme.

Ved å tildele Edward Snowden Ossietzky-prisen ønsker Norsk PEN å skape debatt om folkerettslige rammer for internasjonal overvåkning for trygging av individets personlige rettigheter, beskytte og forsterke varslerens rolle nasjonalt som internasjonalt og å prise Snowdens uegennyttige, personlige integritet og mot ved å advare oss alle mot ulovlig overvåkning.

Det rettslige spor som forfølges av saksøker er mot forvaltningens myndighetsutøvelse. I brev fra Oslo Tingrett av 19.05.2016, gis saksøker anledning til å levere eventuelle merknader til Statens tilsvar innen 26. mai.

Saken følges av våre advokater Halvard Helle og Emanuel Feinberg ved Advokatfirmaet Schjødt.

Kontakt Norsk PEN:
William Nygaard, styreleder: 90892601
Hege Newth Nouri, generalsekretær; 93002262

Kontakt Advokatfirmaet Schjødt:
Halvard Helle, partner: 22018800
Emanuel Feinberg, advokat: 22018800

Press Release: Edward Snowden files lawsuit against the Norwegian Government


PRESS RELEASE 21.04.2016:

Edward Snowden files lawsuit against the Norwegian Government

Edward Snowden tildeles Ossietzkyprisen for 2016

 

Norwegian PEN has awarded Edward Snowden the Ossietzky Prize for 2016, for his contribution to defend freedom of expression. He has been invited to receive the award in Oslo on Friday 18 November, and we will do our utmost to ensure that Snowden may receive the prize in person.

On behalf of Snowden and Norwegian PEN, Advokatfirmaet Schjødt has filed a petition to Oslo City Court in order to allow Snowden to travel to Norway without fear of extradition to the US, where he faces decades of imprisonment under the “Espionage Act.”

A prosecution against Snowden under the US Espionage Act constitutes a political offense within the meaning of Norwegian and international law.  Accordingly, the lawsuit asserts that extradition of Edward Snowden would be contrary to law, and that the court should so declare. The Espionage Act prohibits Edward Snowden, or any whistle-blower in his position, from raising any defence that he acted in the public interest, that the disclosures benefited society, or that the disclosed information had been improperly withheld by the government. Therefore, Snowden’s conviction under the Espionage Act would be a foregone conclusion, and he would face decades in prison in isolating conditions.

Edward Snowden and Norwegian PEN are represented by Schjødt-attorneys Halvard Helle and Emanuel Feinberg.

The grounds for awarding the prize:
Edward Snowden has revealed the questionable, extensive global surveillance and espionage conducted by states on their citizens and on single countries. Snowden’s disclosure of NSA’s surveillance of millions of phone calls resulted in a ruling in the US court of appeals, that the NSA’s storage of telephone metadata is indeed illegal, because it was not approved by Congress. Nonetheless, Snowden has not met any understanding from the US authorities. They uphold the indictment for espionage and theft of government property, and demand he be extradited to the US.

With this year’s Ossietzky Prize Norwegian PEN wants to highlight that surveillance may only be carried out within the framework of internationally accepted legal standards for the protection of individual civil liberties. By awarding the prize to Edward Snowden, Norwegian PEN wish to pay respect to the unique role he has undertaken as a whistle blower. The award will expose the need for an international debate on surveillance regarding the boundaries set by international and national law. The prize is also a recognition of the whistleblower’s personal courage during the revelations of governmental/public and  secret encroachment  on the personal integrity of individuals.

Contact Norwegian PEN:
William Nygaard, President: + 47 90892601
Hege Newth Nouri, Secretary General: +47 93002262

Contact Advokatfirmaet Schjødt:
Halvard Helle, Partner, + 47 22018800
Emanuel Feinberg, Senior Associate: +47 22018800

Pressemelding: Edward Snowden saksøker den norske stat

PRESSEMELDING FRA NORSK PEN, 21.04.2016

Edward Snowden saksøker den norske stat

Edward Snowden tildeles Ossietzkyprisen for 2016
Edward Snowden tildeles Ossietzkyprisen for 2016

Norsk PEN har tildelt Ossietzkyprisen for 2016 til Edward Snowden, for hans innsats for å forsvare ytringsfriheten. Norsk PEN har invitert Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets Aula fredag 18. november. Edward Snowden har et sterkt ønske om å komme til Norge for å motta prisen personlig.

Norsk PEN har gitt Advokatfirmaet Schjødt i oppdrag å tilrettelegge rettslig for at Snowden kan reise trygt til Norge for å motta prisen, uten å risikere utlevering til USA. Advokatfirmaet Schjødt har i denne forbindelse på vegne av Edward Snowden tatt ut stevning mot staten ved Justisdepartementet. Norsk PEN ved styreleder William Nygaard har trådt inn i saken som partshjelper.

Formålet er å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere Snowden til USA, dersom han kommer til Norge. Snowdens påståtte lovbrudd består i å ha varslet om masseovervåking i regi av det amerikanske etterretningsbyrået NSA. Hans handlinger er klart av politisk karakter, og det er da klart etter den norske utleveringsloven og internasjonal rett at han ikke kan utleveres til USA.

Snowden og Norsk PEN er representert av Schjødt-advokatene Halvard Helle og Emanuel Feinberg.

Begrunnelse for pristildeling:
Edward Snowden har varslet om tvilsom og omfattende statlig og global overvåkning og spionasje, både overfor enkeltland og privatpersoner.

Snowdens avsløring av NSAs overvåkning av millioner av telefonsamtaler resulterte i at amerikansk domstol (US Court of Appeals) i fjor fant overvåkningen ulovlig fordi den ikke var godkjent av kongressen. Likevel har ikke Snowden møtt noen forståelse hos amerikanske myndigheter. De opprettholder siktelsen for spionasje og tyveri av statlig eiendom og krever ham utlevert fra Russland, hvor han nå bor i eksil. I USA risikerer han mange tiår i fengsel.

Kontakt Norsk PEN:
William Nygaard, styreleder: 90892601
Hege Newth Nouri, generalsekretær; 930 02 262

Kontakt Advokatfirmaet Schjødt:
Halvard Helle, partner, 22 01 88 00
Emanuel Feinberg, advokat: 22 01 88 00

Ossietzkyprisen 2015 tildeles Ulrik Imtiaz Rolfsen

kildevernsveiPRESSEMELDING FRA NORSK PEN
DATO: 29. OKTOBER 2015

 Ossietzkyprisen 2015 tildeles Ulrik Imtiaz Rolfsen

Ulrik Imtiaz Rolfsen tildeles årets Ossietzkypris for sin kamp for kildevernet og pressefriheten. Pressen har en lovfestet rett til ikke å oppgi sine kilder, selv under rettslig vitneavhør. For den frie og kritiske journalistikken er kildevernet helt avgjørende. Rolfsens sak reiser alvorlige presseetiske dilemmaer og er av den grunn prinsipielt viktig.

Pressens kildevern er en sentral del av ytringsfriheten, slik den også er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 10.

Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo mandag 23. november kl. 19.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

  1. juni 2015 beslagla Politiets sikkerhetstjeneste (PST) upublisert materiale til en dokumentarfilm om det norske ekstremistmiljøet hjemme hos dokumentarfilmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen.
    Rolfsen-saken har vært behandlet i to rettsinstanser. Borgarting lagmannsrett forkastet Ulrik Imtiaz Rolfsens anke på Oslo tingretts avgjørelse om at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skal få se filmopptakene som ble beslaglagt.Lagmannsretten slo fast at «Politiet gis anledning til å ta beslag i det sikrede materialet hos Ulrik Rolfsen som ikke omfattes av kildevernet». Rolfsen anket avgjørelsen og saken skal opp i Høyesterett i neste uke.

I et intervju med Aftenposten 29. juni gir Rolfsen uttrykk for at han ikke er bekymret for sin egen karriere, men er “redd for at kilder ikke lenger vil snakke med hverken ham eller pressen.”  Norsk PEN mener dette illustrerer at saken er et alvorlig angrep på kildevernet i norske medier.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten. 
Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.  Prisvinner skal ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken.


Ytterligere informasjon:

William Nygaard, leder i Norsk PEN: 908 92 601
Hege Newth Nouri, generalsekretær i Norsk PEN: 930 02 262

Ytringsfriheten taper i statsbudsjettet – støtten til forfulgte forfattere kuttes

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å redusere kvoten for flyktninger fra andre land enn Syria fra 1120 til 120. Dette vil ramme flyktninger som kommer til Norge på denne kvoten.  Blant disse er skribenter som er blitt truet for bruk av sin ytringsfrihet og som er blitt invitert til norske byer som fribyforfattere under fribyordningen. 

Fribyordningen for forfulgte forfattere må ikke rammes. Forfattere, skribenter, journalister, bloggere og tegnere er frie internasjonale stemmer. Forfulgte forfattere kommer til Norge som en del av en sammensatt gruppe kvoteflyktninger. Skal fribyordningen fortsatt være en garanti for at skribenter kan ytre seg fritt, må kvoten for flyktninger fra land utenom Syria ikke reduseres, men komme i tillegg til kvoten for syriske flyktninger.

Fribyforfatterne representerer de talløse uavhengige, kritiske og skapende ytrerne verden over som blir forfulgt, fengslet eller for alltid brakt til taushet.

– Ved at Norge tar imot forfulgte forfattere, tar vi ikke bare et viktig standpunkt i forsvar av ytringsfrihet, men bidrar konkret til å hjelpe eller redde mennesker og sikre at deres stemmer blir hørt, sier William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

Det dramatiske kuttforslaget står i sterk kontrast til dagens kunngjøring av Nobelprisen i litteratur til den tidligere fribyforfatteren Svetlana Aleksijevitsj. Aleksijevitsj har selv opplevd trakassering og forfølgelse i sitt hjemland Hviterussland som følge av sitt forfatterskap, og ble tatt imot i Gøteborg som fribyforfatter i 2006.

Justisdepartementets forslag til kutt er i konflikt med Utenriksdepartementets satsning på menneskerettigheter og ytringsfrihet slik den er beskrevet i Meld.St. 10 (2014-2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken og på Utenriksdepartementets nettside: Regjeringen anser ytringsfrihet som avgjørende for realiseringen av menneskerettighetene, og vil gi arbeidet med ytringsfrihet økt prioritet i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Blant Utenriksdepartementets prioriterte innsatsområder er: Bidra til økt beskyttelse av journalister og andre mediearbeidere, bloggere, forfattere og utøvere av frie kunstneriske uttrykk.

– Dersom regjeringen mener alvor med sin satsning på menneskerettigheter og ytringsfrihet, må den stå ved løftene om å øke beskyttelsen av forfattere, mediearbeidere og utøvere av frie kunstneriske uttrykk og sikre at forfulgte forfattere får anledning til å søke tilflukt i Norge også i årene fremover, sier Nygaard.

Om fribyordningen
En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opptil to år. Fribyene er tilknyttet organisasjonen ICORN (International Cities of Refuge Network), som administrerer ordningen. Byene forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter med eventuell familie i to år og sørge for bolig og nødvendig livsopphold.

Det finnes i dag over 50 fribyer som er tilknyttet ICORN. 14 av byene er i Norge: Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Fribyforfatterne
For at en person skal komme inn under fribyordningen, må han/hun være forfatter med en viss litterær produksjon og bevislig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære virke. Definisjonen «forfatter» inkluderer forfattere av både skjønnlitterære og faglitterære verk og skuespill, poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, bloggere, filmskapere, tekstforfattere og avistegnere.

Ytterligere informasjon:
Elisabeth Eide, nestleder i Norsk PEN: 995 38 384
Elisabeth Dyvik, programdirektør i ICORN: 475 10 557

Tegningen er laget av Fadi Abou Hassan, fribytegner i Drøbak.

Ossietzkyprisen 2014 er tildelt Sidsel Wold

Velkommen til markeringen av Fengslede Forfatteres Dag 2014

Program

Velkommen til Fengslede Forfatteres Dag
v/Norsk PENs styreleder William Nygaard

Presentasjon av «årets fokusfanger»
v/leder for Komitéen for Fengslede Forfattere i Norsk PEN, Brit Bildøen og
generalsekretær Carl Morten Iversen

Overrekkelse av Ossietzkyprisen 2014 tilSidsel Wold
Prisoverrekkelse v/William Nygaard
Tale til prisvinneren v/redaktør Harald Stanghelle
Takketale
Kunsteriske innslag ved Georg Reiss og den palestinske rapperen Khaled Harara

Lansering av fribyforfatterantologien «Instruks i å skrive horedikt»
Introduksjon om antologiarbeidet ved redaktør Soudabeh Alishahi
Opplesing ved:
Aziz Sangtarash (farsi) og hans oversetterOdveig Klyve
Basim Mardan (engelsk)

Arrangementet er åpent for alle og varer ca halvannen time.

Om Ossietzkyprisen og årets prisvinner

Årets Ossietzkypris er tildelt journalisten Sidsel Wold.  Prisen vil bli overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag 13. november kl 19.00.  I sin begrunnelse sier styret blant annet:
I flere år har Sidsel Wold rapportert fra Midtøsten og særlig om Israel-Palestina konflikten.  Med engasjement, innlevelse, gode kunnskaper og omfattende kontaktflate har hun bidratt til viktige nyanser og god bredde i dekningen av konfliktene og utviklingen i området.

Norsk PEN vil understreke hennes evne til å formidle møter med enkeltmennesker og deres liv. Historier som er vesentlige for å forstå lange linjer, sterke følelser og konkrete konsekvenser av politisk maktspill. Samtidig som Sidsel Wold utsetter seg selv for fare, behersker hun den vanskelige kunsten å være krigsreporter med et bredere perspektiv enn dekning av de enkelte aksjoner og reaksjoner. Hennes reportasjer preges av bred kunnskap, god kjennskap til regionen og presise observasjoner i møte med mennesker, enten de utøver makt eller er ofre for voldsbruk og brutalitet.

En fullstendig begrunnelse følger denne pressemeldingen.

Arrangementet på Litteraturhuset er åpent for alle interesserte.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles normalt ut på Fengslede Forfatteres Dag.

Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.  Prisvinner skal ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken.

 

Ytterligere informasjon:
Styreleder William Nygaard – 908 92 601
Generalsekretær Carl Morten Iversen – 926 88 023

Oslo, 10.11.14

Ossietzkyprisen 2013 tildeles Sidsel Mørck

På et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 14. november kl 19.00 mottar Sidsel Mørck årets Ossietzkypris.  Den tildeles personer som har gjort en «fremragende innsats for ytringsfriheten.»

Sidsel Mørck har skrevet dikt, noveller og romaner både for barn og voksne. Hennes forfatterskap preges av et sterkt samfunnsengasjement, særlig innenfor kvinnesak, kjønnsroller, miljøvern og klimaendringer –  der hun også er aktiv som samfunnsdebattant og spaltist. Mørck er kritisk til en verden som styres av «menn i dress». Hennes engasjement for miljøvern skriver seg blant annet fra de årene hun var bosatt i industriområdet ved Norsk Hydro i Porsgrunn.

Mørcks forfatterskap for barn preges av en aktiv stillingstagen på barns vegne. Hun oppfatter barn som representanter for de sunne, gode verdiene og interessene, mens «de voksne» representerer negative verdier som kjøpepress, miljøødeleggelse og undertrykkelse.

I sin begrunnelse for tildelingen sier styret i Norsk PEN:

«Sidsel Mørck har vært en tydelig og viktig stemme i norsk offentlighet i mange tiår. Hun har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge. Særlig innen miljøvern har Sidsel Mørck gjort et pionerarbeid. Arbeidet hennes har bl.a. vært rettet mot industriforurensing. Men selv om mange av motstanderne hun har valgt seg har vært sterke, har nok den største utfordringen vært likegyldigheten.  Det er helt nødvendig å låne øre til opplyste og engasjerte mennesker som Sidsel Mørck, og håpet er at Ossietzky-prisen skal gjøre det enda lettere for henne å bli hørt.»

Styret framhever også Mørcks engasjement for Zola-prisen og hennes mange «litterære salonger» der hun i en årrekke samlet skribentkolleger og andre interesserte til møter og debatter i sitt hjem.

Per Egil Hegge og Brit Bildøen vil holde taler til prisvinneren og det blir musikalsk innslag ved visesangeren Jørn Simen Øverli.

****
Ytterligere informasjon:
Styreleder William Nygaard (908 92 601) eller
generalsekretær Carl Morten Iversen (926 88 023).

14. november: Fengslede Forfatteres Dag og Ossietzkyprisen 2013

På et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 14. november kl 19.00 mottar Sidsel Mørck årets Ossietzkypris.  Den tildeles personer som har gjort en «fremragende innsats for ytringsfriheten.»

Sidsel Mørck har skrevet dikt, noveller og romaner både for barn og voksne. Hennes forfatterskap preges av et sterkt samfunnsengasjement, særlig innenfor kvinnesak, kjønnsroller, miljøvern og klimaendringer –  der hun også er aktiv som samfunnsdebattant og spaltist. Mørck er kritisk til en verden som styres av «menn i dress». Hennes engasjement for miljøvern skriver seg blant annet fra de årene hun var bosatt i industriområdet ved Norsk Hydro i Porsgrunn.

Mørcks forfatterskap for barn preges av en aktiv stillingstagen på barns vegne. Hun oppfatter barn som representanter for de sunne, gode verdiene og interessene, mens «de voksne» representerer negative verdier som kjøpepress, miljøødeleggelse og undertrykkelse.

I sin begrunnelse for tildelingen sier styret i Norsk PEN:

«Sidsel Mørck har vært en tydelig og viktig stemme i norsk offentlighet i mange tiår. Hun har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge. Særlig innen miljøvern har Sidsel Mørck gjort et pionerarbeid. Arbeidet hennes har bl.a. vært rettet mot industriforurensing. Men selv om mange av motstanderne hun har valgt seg har vært sterke, har nok den største utfordringen vært likegyldigheten.  Det er helt nødvendig å låne øre til opplyste og engasjerte mennesker som Sidsel Mørck, og håpet er at Ossietzky-prisen skal gjøre det enda lettere for henne å bli hørt.»

Styret framhever også Mørcks engasjement for Zola-prisen og hennes mange «litterære salonger» der hun i en årrekke samlet skribentkolleger og andre interesserte til møter og debatter i sitt hjem.

Per Egil Hegge og Brit Bildøen vil holde taler til prisvinneren og det blir musikalsk innslag ved visesangeren Jørn Simen Øverli.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Ytterligere informasjon:

Styreleder William Nygaard (908 92 601) eller generalsekretær Carl Morten Iversen (926 88 023).

Deeyah mottok årets Ossietzkypris

PRESSEMELDING

Deeyah tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN

Norsk PEN, den norske avdelingen av PEN International, verdens største forfatter- og ytringsfrihetsorganisasjon, har tildelt årets Ossietzkypris  til den norsk-pakistanske sangeren, musikkprodusenten, komponisten, filmskaperen og menneskerettighetsaktivisten Deeyah.

Deeyah ble født i Oslo i 1977 og fikk kontrakt med et plateselskap i en alder av 13 år. Hun fikk nasjonal oppmerksomhet allerede fra hun var åtte, og hennes første soloalbum ble utgitt i 1992 og mottok svært positive kritikker. Men det norsk-pakistanske miljøet kritisert hennes familie for å støtte hennes musikalske karriere. De følte det var upassende for en ung muslimsk kvinne å fremføre musikk.

Familien fortsatte å støtte henne til tross for økt press og trusler, grunnet hennes hyppige tilstedeværelse i media. I en alder av 17 år, etter fortsatt  trakassering og frykt for sin families og sin egen sikkerhet, forlot Deeyah Norge og etablerte seg i Storbritannia. Hun fortsatte å jobbe som musiker og  artist, men i 2006 sluttet hun å opptre og fokuserte virksomheten på musikk- og filmproduksjon. Som aktivist har hun brukt mesteparten av sitt liv på å skape prosjekter som tar opp temaer som ofte  blir ignorert eller ansett som ubehagelig.  Samtidig har hun vært en trofast støttespiller for marginaliserte stemmer.

Noen av disse prosjektene inkluderer CDen «Listen To The Banned» samt det internasjonale  initiativet  «Sisterhood» – et nettverk som støtter  unge, muslimske kvinners kunstneriske aktivitet.  Hun har etablert den veldedige organisasjonen  AVA som arbeider for ytringsfrihet for unge kvinner,  spesielt blant  etniske minoriteter.  Deeyah leder også sitt eget musikk-, kunst-  og filmselskap med en sosiale profil – FUUSE – og hun har nylig produsert og regissert sin første internasjonalt anerkjente dokumentarfilm,  «Banaz A Love Story, der hun  fokuserer på fenomenet æresdrap i  innvandrer-miljøer i Europa.

Ossietzkyprisen er Norsk PEN pris for fremragende prestasjoner innenfor feltet ytringsfrihet og deles ut årlig den 15. november, den internasjonale Fengslede  Forfatteres Dag.  Prisen vil bli delt ut under en seremoni på Litteraturhuset i Oslo,  torsdag 15. november kl 1900.

For mer informasjon, ta kontakt med Norsk PEN på pen@norskpen.no eller  926 88 023.

Oslo, 12. November 2012

 

Mer om prisvinneren:

Deeyah, en kritikerrost musikkprodusent og prisbelønt menneskerettighetsaktivist, er kjent for sin frittalende støtte til kvinners rettigheter, ytringsfrihet og fred. Hun ble født i Oslo i 1977 og fikk kontrakt med et plateselskap i en alder av 13 år.  Hun fikk nasjonal oppmerksomhet allerede fra hun var åtte, og hennes første soloalbum ble utgitt i 1992. CDen var en fusjon av klassisk pakistansk musikk og moderne påvirkninger og fikk svært positive kritikker. Men det norsk-pakistanske miljøet kritisert hennes familie for å støtte hennes musikalske karriere. De følte det var upassende for en ung muslimsk kvinne å fremføre musikk.

Familien fortsatte å støtte henne til tross for økt press og trusler grunnet hennes hyppige tilstedeværelse i media.  Til slutt ble Deeyah truet  direkte da flere menn forsøkte å bortføre henne fra skolen for å «snakke med henne».  Et år senere ble Deeyah angrepet på scenen og sprayet med pepperspray mens hun opptrådte.  I en alder av 17, etter fortsatt  trakassering og frykt for sin families og sin egen sikkerhet, forlot Deeyah Norge og etablerte seg i Storbritannia.

Deeyah fortsatte å jobbe som musiker og  artist og samarbeidet med en rekke artister, musikere og produsenter fra mange musikalske sjangere –  fra pakistansk folkemusikk til nordindisk klassisk musikk , vestlig jazzmusikk, elektronika og listepop.  I 2006 sluttet hun å opptre og fokuserte virksomheten på musikk- og filmproduksjon.  Hun igangsatte prosjekter som kombinerte lidenskapen for kunst og aktivisme og utvidet sin kunstneriske uttrykk til å inkludere film og digitale medier, alt drevet fram av engasjementet  for menneskerettigheter og sosial aktivisme.

Deeyah grunnla Sisterhood, et prosjekt utviklet for å styrke unge muslimske kvinner gjennom å oppmuntre til aktivitet på tvers av kunstneriske disipliner.  I samarbeid med Freemuse co-produserte hun den kritikerroste CDen «Listen To The Banned» som inneholder musikk fra og framføres av musikere fra Asia, Afrika og Midt-Østen som har opplevd forfølgelse og sensur eller som er blitt fengslet  for sine kunstneriske uttrykk. Hun etablerte veldedighetsorganisasjonen AVA,  en pedagogisk organisasjon for kunst og multimedia, opprettet for å arbeide for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Det primære målet til AVA er å støtte og oppmuntre marginale stemmer og samtidig se nærmere på ulike former for undertrykkelse og hva slags løsninger man trenger,  spesielt når det gjelder kvinner og ungdom fra etniske minoriteter.

Deeyah leder også sitt eget musikk-, kunst-  og filmselskap med en sosiale profil – FUUSE – og hun har nylig produsert og regissert sin første internasjonalt anerkjente dokumentarfilm,  «Banaz A Love Story», der hun  fokuserer på fenomenet æresdrap i  innvandrermiljøer i Europa.