Nei til kutt i pressestøtten

Styret i PEN vil med dette slutte seg til de mange protestene mot Regjeringens forslag til nedskjæring i pressestøtten. En samlet bransje har gitt råd til kulturministeren om å la være å fjerne pressestøtten til aviser med mellom 4.000 og 6.000 i opplag fra 2014. Rett før jul sendte Kulturdepartementet ut høringsforslag som nå møter massiv motstand i et trettitalls forskjellige høringsuttalelser.

Blant de som protesterer er alle tunge organisasjoner i bransjen som MBL, NJ og NR. Til og med NHO som vanligvis ikke uttaler seg om mediepolitikk viser til behovet for forutsigbare rammebetingelser for alle bedrifter i bransjen. PEN slutter seg til standpunktet til Norsk Journalistlag som ber departementet gjennomføre en helhetlig gjennomgang av støtteordningene, ikke komme med hasteforslag. Av hensyn til mangfold og ytringsfrihet trenger bransjen mer støtte til omstilling i tiden som kommer for å møte den digitale medieutviklingen på en offensiv måte.

Økonomien i bransjen er forverret i løpet av få år. Medietilsynets siste økonomiske rapport viser sammenhengende fall i inntekter og svekkede resultater siden 2009. Årsaken er endrede brukervaner, redusert betalingsvilje og utgifter knyttet til omstilling til en ny virkelighet.  PEN mener måten Kulturdepartementet vil endre pressestøtten på, stykkevis og delt, er uheldig. I stedet for å foreta en helhetlig gjennomgang, der aktørene i bransjen kan komme med innspill for hvordan man best kan modernisere støtteordningene gjennom en forsvarlig saksbehandling, vil det foreliggende forslaget brått endre vesentlige økonomiske rammevilkår langt inne i budsjettåret for viktige aviser som Vårt Land og Dagsavisen. Vi oppfordrer departementet til å gi bransjen forutsigbarhet og trygghet for å utøve sin gjerning og tjene samfunnsoppdraget. Dette vil tjene demokratiet og ytringsfriheten.

Nærmere informasjon:
Norsk PENs nestleder, Elisabeth Eide, 9953 8384