Oslo 9. september: Gud i grunnloven – debatten: Hva ble sagt?

Den 9. September på Litteraturhuset holdt Norsk Pen sitt første seminar denne høsten
Under overskriften “Gud i Grunnloven”diskuterte deltagerne Grunnlovens § 2. Særlig delen som heter “Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv” ble gjenstand for spørsmål om hva denne bestemmelsen betyr for samfunnsinstitusjoner som skole, sykehus og omsorgsinstitusjoner, og hvorvidt det er slik at paragrafen først og fremst er et resultat av frykt for tap av nasjonal identitet i en globalisert verden.

I panelet satt tidligere statsminister og leder for Oslo-senteret, Kjell Magne Bondevik, pressesjef i Human-Etisk forbund Jens Brun-Pedersen, psykolog Berit Reisel og lege, skribent og tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn Mohammad Usman Rana. Ann-Magrit Austenå, styremedlem i Norsk PEN og generalsekretær i NOAS, ledet debatten.

Innledning ved leder i Norsk Pen, William Nygaard
Nygaard ønsker velkommen til seminaret, og kontekstualiserer § 2, som siden den først ble formulert i form av den såkalte “Jødeparagrafen” i 1814 har vært gjenstand for debatt, kamp og endring. Det er interessant å spørre seg om paragrafen i sin 200 år lange historie har sørget for en langsommere aksept av mangfold. Er § 2 tilstrekkelig, slik den står i dag, til å sikre full livssynsfrihet, spør Nygaard.

Jens Brun-Pedersen
«Har Gud noe i grunnloven å gjøre», spør debattleder Austenå. Vi nordmenn burde svare “selvsagt ikke,” mener Brun-Pedersen. Han stiller spørsmål om hva reaksjonene fra vestlige liberale demokratier ville vært om Egypt i arbeidet med sin nye grunnlov ga en bestemt sekt av islam en privilegert stilling i den. Kravet om inkluderende fellesverdier ville vært unisont, mener Brun-Pedersen. Allikevel har vi en tilsvarende paragraf i Norge. Den norske grunnloven burde stått som et fyrtårn i verden, men § 2 er ikke demokratisk, ikke moderne og den strider med FNs menneskerettighetskonvensjon, mener han.

Kjell Magne Bondevik

Hvorfor trenger vi Gud i grunnloven spør Austenå. Bondevik nyanserer dette. Gud var til stede, svært indirekte, i den gamle paragrafen. Etter Kirkeforliket i 2008, et forlik Bondevik minner om at ble vedtatt av alle partiene på Stortinget, fungerer § 2 som et verdigrunnlag og en kulturell ramme for en befolkning. Kristendommen er en del av norsk tradisjon, og å hevde noe annet er historieløst, mener Bondevik. Når humanismen får plass i § 2 er det et rimelig uttrykk for norsk historie og identitet. Hvis det oppstår diskriminering av andre livssyn skyldes det ikke Grunnloven, men er et resultat av feilaktig praksis.


Berit Reisel

Reisel er opptatt av Grunnlovens historie, og belyser de problematiske sidene av § 2 ved å gå tilbake til den opprinnelige formuleringen. De innbyggere som bekjenner seg til statens religion skulle være “forpligtede til at opdrage sine Børn i samme,” het det fram til 1964, og dette viser hvordan staten fra begynnelsen av har forsøkt å skape nasjonal enhet under en bestemt kristen trosretning uten å gi tilstrekkelig rom for andre livssyn. Det går for tregt, sier Reisel om arbeidet med å gjøre grunnloven inkluderende. Hun mener man har beholdt ideen om nasjonal uniformitet i en kristen tradisjon parallelt med økt religionsfrihet og dermed bygget inn et paradoks; religionsfrihet underlagt enhetstanken. Det kristne fellesskapet har fått plass i § 2, forteller hun, mens hun med et jødisk livssyn må helt til § 16 for å føle seg ivaretatt.
Mohammad Usman Rana

Fra et sekulært perspektiv er favoriseringen av kristendommen i Grunnloven vanskelig, sier Rana. Men det er allikevel viktig å understreke hva det står i § 2, nemlig arv. Kristen etikk er sentral i menneskerettighetene, og kristen arv er et fundament i norsk historie. Rana svarer også Brun-Pedersen at det vil være en utopi at land som Egypt med en sterk islamsk arv ikke vil peke på den i sin grunnlov. Rana tror videre at henvisningen til kristendommen kan virke inkluderende for andre livssyn, nettopp fordi det viser at man ikke er redde for tro. Dette vil kunne fungere beskyttende mot en form for aggressiv sekularisme som finnes i for eksempel Frankrike.

KMB

§ 2 er i sin helhet ajourført og moderne, mener Bondevik. Paragrafen er mer, og favner bredere enn bare kristen arv. Demokrati, rettsstat og menneskerettighetene er representert. § 2, med kristen arv og alt, har verdi som et lim som kan holde Norge samlet. Det blir kunstig å si kristendommen ikke er vår arv, mener han.

JBP

Limet vi trenger finner vi i menneskerettighetene, mener Brun-Pedersen. § 2 refererer kun til to av de flerfoldige livssynene vi har i Norge. Den er uttrykk for en flertallsidentitet. Majoriteten er som regel blind for egen maktutfoldelse, mener Brun-Pedersen, og det er tilfelle også her. Kristendommens særstilling virker tilforlatelig helt til du merker effekten av den selv, forteller han. Rettstat, demokrati og menneskerettigheter burde vært nok i grunnloven. Et fokus på arv gir oss en tilbakeskuende grunnlov.

BR

Reisel utdyper Brun-Pedersens betraktninger om majoriteten som premissleverandør. Hun forteller hun har vanskelig for å orientere seg i Grunnloven, all den tid hun i sitt livssyn ikke hører hjemme i fellesskapets § 2, selv om den angivelig skulle dekke alle. Hun forteller om en rapport som ble utarbeidet av Holocaustsenteret der det ble kartlagt på hvilke måter minoriteter mangler reel livssynsfrihet i Norge i dag. Da hun som styreleder skulle avlevere rapporten til daværende kulturminister Anniken Huitfeldt ble ikke Reisel møtt med takknemlighet for å ha kartlagt et samfunnsproblem, slik hun regnet med, men i stedet av et brøl om at nå fikk det være “nok krav,” forteller hun.

MUR

Rana problematiserer den kristne majoriteten Brun-Pedersen og Reise snakker om, og trekker fram at 44 prosent av befolkningen ikke tror på noen Gud. Han gjentar at faren for en aggressiv sekularisme lik den i Frankrike stadig er til stede, og at henvisningen til religion kan bidra til en åpen og rettferdig sekularisme i Norge, en sekularisme som er bevisst historie og individers valg av livssyn.

KMB

Bondevik stiller spørsmålstegn ved hvorvidt problemet Reisel tar opp eksisterer. Alle nordmenn havner i § 16, inkludert de kristne. § 2 konstaterer i stedet et faktum, nemlig at norsk tradisjon er kristen og humanistisk. Ja, svarer han til Pedersen, grunnloven ser bakover og står i en tradisjon, men den er også framoverrettet. Det er heller ikke slik at Gud trenger noen paragraf, sier Bondevik. § 2 er til for å bidra til å gi folket en identitet. Det blir feil å fjerne § 2, i hvert fall så lenge vi har religionsfrihet i Norge, mener Bondevik.

JBP

250 år etter at de skilte kirke og stat i USA er det flott å se at den norske regjeringen ikke lenger må tilhøre Bondeviks trossamfunn, sier Brun-Pedersen. Allikevel er det slik at vi fortsatt har religionsutøvelse i fellesskolen. Brun-Pedersen peker på at vi stadig ser barn sitte igjen i klasserommene, mens de andre er på juleavslutning i kirken, til tross for at loven krever et fullverdig alternativ. Det er en skam, sier han, og tilføyer at religionsutøvelse er foreldrenes domene, ikke skolens. Som det er i dag er det ikke de som skal i kirken som må melde seg på, men de som ikke skal som må melde seg av. Dette tvinger foreldre til å avsløre livssyn om de vil holde barna ute av en protestantisk kirke, noe som bryter med menneskerettighetene. Å ikke se dette og alle de andre eksemplene som utfordrer ideen om likestilling blant livssyn i Norge er enda et tegn på majoritetens blindhet. Å forsvare § 2 med at den kun henviser til norsk arv er enda et tilfelle av maktspråk, mener Brun-Pedersen.
Hva er egentlig det norske, skyter debattleder inn.

Brun-Pedersen mener det norske er i stadig forandring, men at det som burde være norsk er å vokte rettsstat, demokrati og menneskerettigheter.

MUR

Mohammad Usman Rana påpeker at han har det mest brukte fornavnet i Oslo i dag. Rana mener grunnlovsdebatten i Norge i dag er uløselig knyttet til islamdebatten. Han tror at “Gud” vil forsvinne ut av § 2 på lang sikt, men er opptatt av å vise at det har noen positive sider også.

KMB

Bondevik forteller han er glad for at det i det minste ikke er Gro Harlem Brundtlands “det er typisk norsk å være god,” som ble § 2. Bondevik er fornøyd med at noe varig om norsk identitet er tatt med i Grunnloven. Han mener paragrafen er en klok løsning for Norge, og viser til eksempelet Danmark der religion i grunnloven brukes for å forhindre en liberal innvandringspolitikk. Bondevik peker på at kristen etikk favner bredt og at nummer to til og med nummer ti av de Ti bud er universelle. Kristen etikk danner dessuten fundamentet i vestlig tradisjon, gjennom innflytelse på blant annet naturlovstenkningen.
Debattleder tar opp igjen Ranas kommentar om at grunnlovsdebatten er knyttet til islamdebatten, samt Bondeviks henvisning til Danmark og innvandringsfiendtlighet, og spør hvilken rolle islam spiller i denne debatten.

MUR

Rana mener han som nordmann og praktiserende muslim greier å forene disse til en norsk-muslimsk identitet. Han mener det går an å være lojal til demokrati, flagget og menneskerettighetene i Norge, og allikevel praktisere et alternativt livssyn til det kristne som nevnes i § 2. Han diskuterer tanken om å la nye innvandrere sverge en lojalitets-ed på Norges grunnlov. Rana forteller om erfaringer fra utlandet, særlig USA, der en slik nasjonal og minoritets-religiøs identitet er mye sterkere. Der er det vanlig å be for landet i moskeene. Det er det ikke her, og Rana mener norske muslimer mangler en del for å skape seg en solid identitet.

BR

Reisel påpeker at den norsk-muslimske minoritetsidentiteten er ny, mens jødene har 2000 års erfaring med å tilpasse seg i Europa. Hun forteller at den norske Grunnloven er for lite finmasket til å fange opp noe annet enn majoritetene. Hun stiller spørsmål til hva slags samfunn det er vi ønsker oss og mener grunnloven er problematisk fordi den ikke klarer å gi gode nok svar

MUR

Rana sier norsk-muslimer bør lytte til erfaringene til jødene og samfunnet forøvrig. Han berømmer Human-Etisk forbund for å være et forbilde for en ikke-fundamental sekularisme. Han kan allikevel ikke utelukke at tilstandene i Norge kan bli som de i Frankrike, og mener det er verdifullt med en paragraf i Grunnloven som kan beskytte mot aggressiv sekularisme.

JBP

Brun-Pedersen holder siste innlegg. Han mener beskyttelsen Rana etterlyser finnes i menneskerettighetene. Selv liker han ikke tanken på at innvandrere må sverge en ed, men understreker at grunnloven i et slikt tilfelle vil bli en syretest. Kan man forvente at en sikh eller en muslim vil kunne sverge på vår kristne arv, spør han. Nei, men det burde man kunne når det kommer til menneskerettighetene. Inntil det er disse man ville sverget på ligger vi langt etter som pluralistisk stat, mener Pedersen.

RAPPORT fra internasjonalt debattmøte om religionskritikk (Faith and Free Speech), Geneve, 16.10.2010

UN-building, Geneva, September 16th 2010: Faith and free speech: Defamation of religion and freedom of expression.

A panel discussion held in conjunction with the Human Rights Council meeting in Geneva, Switzerland, September 16, 2010

Preamble: PEN International on faith and free speech:

– New laws are not the answer to emotional reactions. Human rights belong to individuals – not to states, organizations or ideas.

• Human rights belong to individuals – not to states, organizations or ideas, John Ralston Saul, president International PEN.
• Every one of the prophets and founders of religion has had to stand up against laws of defamation and claims of heresy. All religions were born as forms of freedom of expression, Ariel Dorfman, Chilean novelist and playwright.
• The Indonesian experience with a Defamation of religions Act shows that the Act violates Indonesia’s international treaty obligations by protecting religious ideas instead of the persons who adhere to religious ideas, denies equal protection and freedom of association for people with disfavoured religious beliefs and criminalize peaceful expressions of sincere religious beliefs, Budhy Rahman, The Asia Foundation.
• The question is whether legal proceedings are good responses to emotional reactions. I think not. We must work for awareness in public discussion, information and dialogue. The Muslim world must not only work on western mentality by introducing new law. Muslims must work on our own victim mentality, Tariq Ramadan, Islamic Scholar.
• We see a disproportion of focus on restrictions and not on positive measures to secure the right to speak and the right to be heard, Agnes Callamard, Director of Article 19.
• The Muslim world does not see this as a debate between freedom of expression and religion. Western double standards represent misuse of freedom of expression and insults to religions. The question is not of defamation of religions but about victimization of Muslims, Zamir Akram, Pakistani ambassador.
These were some of the main points made during the almost two hour long debate over the question of introducing new international norms which will legally ban defamation of religions.

Minutes of the meeting:
The meeting was chaired by president John Ralston Saul, International PEN.

The panel:
Agnes Callamard, Director of Article 19
Budhy Rahman from Asian Foundation in Indonesia
Tariq Ramadan, Islamic scholar based in Oxford.

Taped interviews with:
Nobel prize laureate Wole Soyinka, Nigeria
President  of PEN American center, Kwame Anthony Appiah, Ghana
Noelist and playwright Ariel Dorfman, Argentina
Scholar and writer Azar Nafisi, Iran

Introduction by John Ralston Saul:
The whole argument about ban on defamation of religions is filled with confusion and different assumptions. One assumption is that religions have made valuable contributed to positive development. Another assumption is that religion has caused oppression, conflicts and limitations on rights and development. A central point today is that we can’t base legal suggestions on assumption that religions do just one thing.

Should we accept that writers should be limited by Islamic mullahs, Florida pastors or ministers I Ireland?
Law does not work for regulating questions dealing with freedom of expression. Religions are organizations of believers and represent power.  We can’t accept freedom from critique of religions. Human rights belong to individuals – not to states, organizations or ideas. Rights whichcould be used to exercise increased power over citizens.

Budhy Rahman:
I will inform you about an example of ban on religious defamation from Indonesia. The recent debate over religious freedom and freedom of expression in Indonesia roots from the Defamation of religious act and the Public Faiths Supervision Coordinating Body (Bakor Pakem). The religious defamation act was introduced as article 156a in the Indonesian Criminal Code, a legacy from the Dutch Occupation. The article 156 deals with incitement to hatred and insults to different groups and article 157 details the sanctions that apply for public displays of hostility. The new article does not protect minority groups. It protects only the majority or “primary religions” from so-called deviant interpretations. The banning of specific faiths in Indonesia is based on the Defamation of religious Act in the Criminal Code, and not on the amended article 28 of the Constitution, which guarantees religious freedom.

The article stems from before the Indonesian constitution was amended in 1965. The amendment included religious freedom. The question is whether the article is an exception to the right to religious freedom. The Indonesian Ulema Council and Bakorpacem believe it is an exception which restricts religious freedom and that Article 156a must be enforced as it is. Radical Muslim groups support this view. Radical groups intimidate other religious groups which they find deviant and misleading.

The concept of misleading is translated from Arabic and understood as defaming religion. The word deviant is not included in any laws in Indonesia. The Ulema uses the phrase “deviant and misleading” in relation to particular minority faiths and sects considered to be deviant based on theological arguments from the Qur’an and hadith. Radical Muslim groups use “religious defamation” and deviant and misleading” interchangeably to intimidate different groups. In the cases of religious defamation in Indonesia, the weight of the final sentence is directly linked to the level of mass pressure from radical groups.

Defenders of religious freedom and freedom of expression believe that article 156a of the criminal Code must be removed and reworked so that it accords with the article 28 of the amended Constitution. Scholars argue that ratification of the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) requires the government to protect all faiths and prevent violence against minority groups.

Conclusion: Ban on defamation of religion in Indonesia represents a violation of Indonesian obligations under international human rights treaties. It is protecting religious ideas instead of protecting persons who adhere to alternative religious ideas. It is excluding groups from their rights to freedom of expression, their right to organize and their right to religious freedom. Learning from the Indonesian experience: The ban on defamation punishes peaceful discussion of ideas. It is abused by government and radical groups to punish groups of so-called deviant religious beliefs and ideas A ban on defamation of religions is therefore not compatible with the rights of the individuals to feely exercise and peacefully express their thoughts, ideas and beliefs .

Agnes Callamard:
Two points I want to make:
1. The importance of positive measures.
2. The importance of process and space.
The interplay we now see between religions and freedom of expression showed this spring a reduced support of ban on defamation of religion. But on the other hand we have the Florida pastor and bans on veils in Europe and on minarets in Switzerland and the discrimination against religious minorities in Egypt Pakistan. The question is how do we deal with these questions in a multicultural world?
We see examples of religious intolerance. And we see a push to move the question of incitement to hate against individuals on base of religion. A move could be made to look at these problems in light of the article against incitement to hatred.  We see religious intolerance and we must find ways to handle it. But this is not done by a ban on defamation of religions.

Article 19 has developed a document: The Camden principles. These principles form a foundation for the exercise of all human rights. Protection against harmful practices is best done through positive measures.  The last section of the principles deals with restrictions on hate speech. But we see a disproportion of focus on restrictions and not on positive measures to secure the right to speak and the right to be heard.

There is a powerlessness felt by many groups. Some community leaders justify defamation of religion as hate speech. Extremist views are generally given to much attention.

It is not always the most extreme expressions which hurt the most. It could well be the relentless little infringements of racism and sexism. Another problem is access to media and public opinion. Minorities here in Europe – Romans – all should have access to the media and to public debate.

Process and space: I don’t think the best place to handle these issues is here in the UN Human Rights Council. I would like to highlight a current process: An organizing of regional meetings on article 20 in the International convention on civil and political Rights – ICCPR – through peaceful dialogue. This process highlights different perspectives. I think this is an important process and I hope the regional inputs will feed into the discussion in the ad hock committee on complementary standards in the ICCPR.

Also in Kenya in June we had a very good process before the referendum for a new constitution. People were scared. They feared a repetition of the violence they had experienced in the elections in 2007.  A National commission for cohesion and integration set up a two day meeting dealing with different perspectives on how to prevent incitement to hatred and religious defamation. The debate was fantastic, expressing different view and the experience of building together a nation.  My point is that there are different mechanisms to discuss difficult questions.

Tariq Ramadan:
The collaboration with PEN has been important for me during last years: Especially in the United States, where I have been prevented from entering for six years.

Difficult question: Come to agreements – important to clarify what we are talking about: The question is whether legal proceedings are good responses to emotional reactions. An important starting point is that this is not only Islamic question. These feelings are feelings within religious communities all over the world. They feel that they are not taken seriously and that their faith is under attack. Muslims share the same feeling, and Jews, and Christians.  We are dealing with shared feelings. The question is how to respond without law.

This is an international issue – not a western discussion. All the feelings are shared around the world. Especially religious people in the south see the West as secular societies which are not interested in religions and religious feelings. We have to deal with this experience of fear, mistrust and doubt on both sides.

We experience an ongoing process of controversies: First there were Jesus in movies, then the Mohammad caricatures. Now we have the burning of the Koran and the question of a mosque. Is the only way to stop these controversies by law? Muslims in the UK are saying: Britain have had blasphemy procedures. Why not also for Muslims? How to react against incidents like the pastor in Florida? Legally there is no way to prevent him. The first amendment gives him the right to express freely. But he does not have a license to burn. We are quite weak in this. Alternative measures to deal with such questions are needed. Not more law, but awareness in public discussion, information, dialogue. In Europe we see that people get scared of people coming with different religions, culture and ideas. So they respond by making law against minarets and burkas. These are laws to protect us against the people who are coming.

There is no absolute freedom of expression anywhere. There are different restrictions against hatred and racism. But there should not be restrictions against discussion of religious and ideas. The West does have limitations, but also double standards. What is common is an agreement to protect against hatred. Legally you can publicly laugh of the suffering of Jews – but it is not civil and nobody wants to do it.

We must be consistent and not let some criticism be possible and other not. Denying the holocaust is for me unacceptable. But should we protect history by law? What wants to be heard by people, is not more law but consistency in the way law is implemented in our society. This is a question of minorities and majority – about power. There must be equal right to criticize and being criticized. Should a competition of feelings be resolved by law?

Critical discussion: We need more critical debate. In Pakistan I encourage my fellow Muslims to take a more critical distance and not ask for more laws: We do need positive measures – and not just say no to more laws. We must all have a better understanding of what is at stake.

John Ralston Saul:
Large part of the weight has been put by the panel on not to establish more laws, but to use other measures. The interfaith movement should have been dealing with many of these issues. The question is why they are not carrying the weight? Could we push the interfaith movement to prevent more violence?

Agnes Callamard:
This is a responsibility for every human being – not only the organized religions. The current law is to blunt.  We must bring in a different perspective of the role of states. There are community radios and other ways to get  access to public debate. Public service broadcasting does play a key role in integrating different perspectives. So this is important both for states and for the individuals.

Tariq Ramadan:
What we are facing are exceptions for interfaith circles. Look at what is happening in various interfaith dialogues: They are sharing values and perceive the surrounding as threatening. We need an opening of the closed circles to dialogue with the outside world. Interfaith dialogue should also include agnostics and atheists. This would bring in other perspectives. We are not doing the job without engaging the surrounding societies.

It’s important with presence of religious perspectives in the debate and not just for defending religion . In civil societies religious societies must be recognized for giving contributions to the debate, not only seen as backwards. This applies to committed Muslims and Westerners. Religion must not be seen as preventing you from being a serious European or Canadian.

There exists no right not to be criticized. We must work through dialogue, education and solidarity. Not try only to defend ourselves exclusively by law.

Budhy Rahman:
The interfaith dialogue is often too intellectual. What is the meaning of interfaith dialogue? Democracy and better collaboration between religions and culture must be more developed.  Which means we need a more concrete dialogue. It must deal more with practical problems. There are so much problems with poverty in Asia. Much of the interfaith dialogue is not connected with practical dimensions like poverty, environmental issues and development. What for example is the common platform between Christianity and Islam? Let’s say it is love. What then is the spiritual meaning of love into concrete questions dealing with poverty and environment?

The filmed interviews with Wole Soyinka, Ariel Dorfman, Azar Nafisi and Kwame Anthony Appiah were shown. See video from American PEN here.

John Ralston Saul:
This is a provocative debate. The debate is seen by many as based on western individualism. But provocations exist in every healthy civilization.

Tariq Ramadan:
It is a very difficult but critical debate: During the cartoons I met with Hindus and Muslims. And in Africa people were not used to this kind of provocation. It was seen as a cultural, silly provocation. In Africa they had another tradition. Not neglect. It was not provocation which was perceived – it was arrogance.

It is important not only to see the arrogance and to play the victim role. Muslims must work on their state of victimhood. For Africans it was difficult to perceive the US as victim after 9/11 It seemed strange. But this is basic psychology. Therefore Muslim must not only work on western mentality – but on our own victim mentality.

Agnes Callamard:
There are many people in Africa in prison because of provocations. Provocations are not a western idea. Provocation – depends on who provokes – and who are being provoked. This is a question of power structure.

Budhy Rahman:
The Indonesian perceptive of West: Many ideas come to Indonesia from the West: Gender ideas, democracy, human rights. The problem is: How to relate this with local wisdom and Muslim tradition in Indonesia? Is it possible to receive global ideas and still be an Indonesian Muslim? European Muslims develop their own identity. In Indonesia is the discussion; How western can we go? If we follow the Quran: Can the Quran legitimate the human rights? Fully – or just half of the human rights? Many scholars in Indonesia accept  fully the human rights – without rejection of  Islamic faith.

Questions from the audience:

Egyptian journalist:
1. Asks Tariq Ramadan what he thinks about an Egyptian tv series which portrays the Muslim Brotherhood and Ramadans grandfather.
2. Asks Tariq Ramadan if he thinks it’s right to establish a Muslim center by Ground Zero or if the Center should be more inclusive.

Pakistan ambassador Zamir Akram (also representing the OIC at the UN HR Council):
The meeting needs to hear from me. This is an unnecessary debate by a western organization. The Muslim world does not see this as a debate between freedom of expression and religion. We are opposed to misuse of freedom of expression and insults to religions. Equal tribute is being denied Muslims by Western double standards. Sanctimonious arrogance is showed by the West. There are several western countries with blasphemy laws: Austria, Denmark, Finland, Germany, Greece, Ireland, the Netherlands, Poland, Spain and Switzerland, The problem is apparent: West treats Muslims different than how it treats anti-Semitism and denial of Holocaust. Fact speak for itself. Before us we have the issue of minarets in Switzerland. Provocations made to show that Muslims resort to violence. The film Fitna compared the Quran to Hitler’s Mein Kampf. Ban on burkas and on mosques and burning of the Quran. Obama spoke out against burning of the Quran. Then he was asked if h was a Muslim. He denied that he is a Muslim – like being a Muslim is a crime. Even when you are a Muslim you are stripped at airports. The question is not of defamation of religions but about victimization of Muslims linked to terrorism. There are examples of terror in all religions. Promoting dialogue is just serving the cause of those who wants to promote greater dehumanization of Muslims

Pakistani woman comments the Pakistani ambassador (while he chooses to leave the room – curtailed by 3 – 4 other diplomats):
I’ve lived in the West for 25 years: Muslims have more freedom in west than in any of the Muslim countries. Freedom of speech: Geert Wilders doesn’t harm me. Western world was the first to condemn the burning of the Quran. I have not the same freedom to say what I say here in my county of birth. Let s get over the victimization of Muslims. Let’s get on to freedom of speech

Tariq Ramadan:
About the tv-film in Egypt: It’s clear that this production has a political take. The government is in on this. I have not watched one of the programs. But from what I have heard are they clearly trying to demonize the Muslim brotherhood. But I would not try to sue the production. Some in my family are trying to do this. It is primarily a political game trying to destroy the image of the brotherhood. I’m not sure it’s working as intended.

About  the Islamic center in New York: I have surprised many Muslims. I think Muslims must struggle for their rights. New American Muslims should learn from African Americans. Ground Zero is a symbolic place – Something hurt the nation. Many people struggle for rights. 20 Mosques now prevented from being built in the states. Symbolic sensitivity of Americans should make Muslims move it and to think about alternatives.  An Abrahamic center: It would be good for Muslims to take the lead and make it more inclusive. Muslims must make a struggle with intelligence.

The Pakistani ambassador has spoken and then left the room: My point is to focus on the solution to this situation. Is that more laws? No. Say no to double standards. About the victimization of Muslims: There are citizens who are both Muslims and fully Europeans. I agree with the ambassador’s assessment of the situation -Not with his solution. I’m a western: Don’t speak about human rights as something western. We must have a balanced approach to this.

John Ralston Saul:
There are tensions around other groups as well. This will be worked out. Look at many companies in Western countries – Muslims everywhere. Being westernized means also that Muslims in the West are changing the West. The ambassador has not looked up PENs organization. PEN is an international organization with 145 centers in 104 countries.

Question from the audience:
We are dealing with a draft to craft a new norm on defamation of religions. People who are not satisfied can come to the committee to express their views. How should we otherwise handle these issues? The questions are: Is the new norm right? Is it a valid draft?

Comment from the US-representative:
There is a great deal of debate about these questions. The US shares the concerns. We have had struggles in our own history against incitement to hatred. These issues concerns both religious and political leaders. Recent weeks have showed that dialogue and open debate is the best way. Religious groups have reached out to the pastors. Many government leaders condemn the burning of the Quran. This is one man’s fear and ignorance. Obama has clearly stated that the idea behind the burning of holy scriptures is contrary to the values of this country.

Comment from Iranian woman:
Tariq Ramadan has not spoken about stoning. Women are tortured in name of Islam. Many Muslim women have the misfortune of being forced to wear the veil. France has now decided on laws against the veil. You must speak of misfortunes and problems in Muslim countries. There are cruel things that happen to women.

Comment from woman in the audience:
West – east – we are all responsible.  I am more proud of my nationality. The religion is private. Why did we have to leave our country? We must make our countries a better place. The Iranian regime is behind torture, rape, execution, crimes and inhumanity in the name of Islam. The Pakistani ambassador is also the spokesperson for the Islamic countries. It is very rude to leave like this.

Comment from professor Alfred de Zayas, Swiss Italian PEN:
What in opinion legitimate limitations on freedom of expressions?  Article 19 in the UN Declaration of Human Rights holds limitations to freedom of expression. In this discussion we must look at all the articles 18, 19 and 20, about freedom of religion, freedom of expression and incitement to hatred.

Tariq Ramadan:
It is the wrong way to ask for more laws. I have said so both to Muslim NGOs and to the IOC; it is a wrong strategy.
USA: I would be cautious about people nurturing conflict. It’s done not only by ignorance. The Pastor in Florida and Geert Wilders and the journalists in Denmark – they are not ignorant people. They know exactly what they want to provoke. Some will win the next election. All are in danger of these people. Radically encountering these people – they know what they want to encounter. Not easy. Iran = not my topic. On my website there are articles about Iran imposing the headscarf. I think it’s wrong.  I can’t enter my country of origin: Egypt or Saudi because of my opinions. Today I struggle against the victim mentality in Muslim communities. Muslims must not just blame the West. Discussion is part of the answer. I share many of the feelings expressed by the Pakistani ambassador. I do not deny it.

Agnes Callamard:
Alternative strategies are needed. What will be legitimate restrictions of freedom of expression? Issuing a new ban on defamation of religions as a new norm is not. This concept is a fraud. We can’t handle the difficult situation we are in now by new laws.

A ban on defamation of religions is a concept showed so defective on many fronts. We must look more in the direction of Human Rights Article 20 on Incitement to hatred, which is by far a better legal framework. But this is not enough. It distorts the picture to only look at legal measures. Again I would like to draw your attentions to the process in Kenya. Kenya has been in forefront in challenging the effects of incitement to hatred. Hate speech regulations today are to blunt. We must strengthen the knowledge of human rights, develop ethical journalism and better intra religious dialogue and guidelines for ethical conduct of members of parliament on these issues.

Faith and Free Speech: New laws are not the answer to emotional reactions. Human rights belong to individuals – not to states, organizations or ideas

UN-building, Geneva, September 16th 2010: Faith and free speech: Defamation of religion and freedom of expression.

A panel discussion held in conjunction with the Human Rights Council meeting in Geneva, Switzerland, September 16, 2010

Preamble: PEN International on faith and free speech:

– New laws are not the answer to emotional reactions. Human rights belong to individuals – not to states, organizations or ideas.

• Human rights belong to individuals – not to states, organizations or ideas, John Ralston Saul, president International PEN.
• Every one of the prophets and founders of religion has had to stand up against laws of defamation and claims of heresy. All religions were born as forms of freedom of expression, Ariel Dorfman, Chilean novelist and playwright.
• The Indonesian experience with a Defamation of religions Act shows that the Act violates Indonesia’s international treaty obligations by protecting religious ideas instead of the persons who adhere to religious ideas, denies equal protection and freedom of association for people with disfavoured religious beliefs and criminalize peaceful expressions of sincere religious beliefs, Budhy Rahman, The Asia Foundation.
• The question is whether legal proceedings are good responses to emotional reactions. I think not. We must work for awareness in public discussion, information and dialogue. The Muslim world must not only work on western mentality by introducing new law. Muslims must work on our own victim mentality, Tariq Ramadan, Islamic Scholar.
• We see a disproportion of focus on restrictions and not on positive measures to secure the right to speak and the right to be heard, Agnes Callamard, Director of Article 19.
• The Muslim world does not see this as a debate between freedom of expression and religion. Western double standards represent misuse of freedom of expression and insults to religions. The question is not of defamation of religions but about victimization of Muslims, Zamir Akram, Pakistani ambassador.

These were some of the main points made during the almost two hour long debate over the question of introducing new international norms which will legally ban defamation of religions.

Minutes of the meeting:
The meeting was chaired by president John Ralston Saul, International PEN.

The panel:
Agnes Callamard, Director of Article 19
Budhy Rahman from Asian Foundation in Indonesia
Tariq Ramadan, Islamic scholar based in Oxford.

Taped interviews with:
Nobel prize laureate Wole Soyinka, Nigeria
President  of PEN American center, Kwame Anthony Appiah, Ghana
Noelist and playwright Ariel Dorfman, Argentina
Scholar and writer Azar Nafisi, Iran

Introduction by John Ralston Saul:
The whole argument about ban on defamation of religions is filled with confusion and different assumptions. One assumption is that religions have made valuable contributed to positive development. Another assumption is that religion has caused oppression, conflicts and limitations on rights and development. A central point today is that we can’t base legal suggestions on assumption that religions do just one thing.

Should we accept that writers should be limited by Islamic mullahs, Florida pastors or ministers I Ireland?
Law does not work for regulating questions dealing with freedom of expression. Religions are organizations of believers and represent power.  We can’t accept freedom from critique of religions. Human rights belong to individuals – not to states, organizations or ideas. Rights whichcould be used to exercise increased power over citizens.

Budhy Rahman:
I will inform you about an example of ban on religious defamation from Indonesia. The recent debate over religious freedom and freedom of expression in Indonesia roots from the Defamation of religious act and the Public Faiths Supervision Coordinating Body (Bakor Pakem). The religious defamation act was introduced as article 156a in the Indonesian Criminal Code, a legacy from the Dutch Occupation. The article 156 deals with incitement to hatred and insults to different groups and article 157 details the sanctions that apply for public displays of hostility. The new article does not protect minority groups. It protects only the majority or “primary religions” from so-called deviant interpretations. The banning of specific faiths in Indonesia is based on the Defamation of religious Act in the Criminal Code, and not on the amended article 28 of the Constitution, which guarantees religious freedom.

The article stems from before the Indonesian constitution was amended in 1965. The amendment included religious freedom. The question is whether the article is an exception to the right to religious freedom. The Indonesian Ulema Council and Bakorpacem believe it is an exception which restricts religious freedom and that Article 156a must be enforced as it is. Radical Muslim groups support this view. Radical groups intimidate other religious groups which they find deviant and misleading.

The concept of misleading is translated from Arabic and understood as defaming religion. The word deviant is not included in any laws in Indonesia. The Ulema uses the phrase “deviant and misleading” in relation to particular minority faiths and sects considered to be deviant based on theological arguments from the Qur’an and hadith. Radical Muslim groups use “religious defamation” and deviant and misleading” interchangeably to intimidate different groups. In the cases of religious defamation in Indonesia, the weight of the final sentence is directly linked to the level of mass pressure from radical groups.

Defenders of religious freedom and freedom of expression believe that article 156a of the criminal Code must be removed and reworked so that it accords with the article 28 of the amended Constitution. Scholars argue that ratification of the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) requires the government to protect all faiths and prevent violence against minority groups.

Conclusion: Ban on defamation of religion in Indonesia represents a violation of Indonesian obligations under international human rights treaties. It is protecting religious ideas instead of protecting persons who adhere to alternative religious ideas. It is excluding groups from their rights to freedom of expression, their right to organize and their right to religious freedom. Learning from the Indonesian experience: The ban on defamation punishes peaceful discussion of ideas. It is abused by government and radical groups to punish groups of so-called deviant religious beliefs and ideas A ban on defamation of religions is therefore not compatible with the rights of the individuals to feely exercise and peacefully express their thoughts, ideas and beliefs .

Agnes Callamard:
Two points I want to make:
1. The importance of positive measures.
2. The importance of process and space.
The interplay we now see between religions and freedom of expression showed this spring a reduced support of ban on defamation of religion. But on the other hand we have the Florida pastor and bans on veils in Europe and on minarets in Switzerland and the discrimination against religious minorities in Egypt Pakistan. The question is how do we deal with these questions in a multicultural world?
We see examples of religious intolerance. And we see a push to move the question of incitement to hate against individuals on base of religion. A move could be made to look at these problems in light of the article against incitement to hatred.  We see religious intolerance and we must find ways to handle it. But this is not done by a ban on defamation of religions.

Article 19 has developed a document: The Camden principles. These principles form a foundation for the exercise of all human rights. Protection against harmful practices is best done through positive measures.  The last section of the principles deals with restrictions on hate speech. But we see a disproportion of focus on restrictions and not on positive measures to secure the right to speak and the right to be heard.

There is a powerlessness felt by many groups. Some community leaders justify defamation of religion as hate speech. Extremist views are generally given to much attention.

It is not always the most extreme expressions which hurt the most. It could well be the relentless little infringements of racism and sexism. Another problem is access to media and public opinion. Minorities here in Europe – Romans – all should have access to the media and to public debate.

Process and space: I don’t think the best place to handle these issues is here in the UN Human Rights Council. I would like to highlight a current process: An organizing of regional meetings on article 20 in the International convention on civil and political Rights – ICCPR – through peaceful dialogue. This process highlights different perspectives. I think this is an important process and I hope the regional inputs will feed into the discussion in the ad hock committee on complementary standards in the ICCPR.

Also in Kenya in June we had a very good process before the referendum for a new constitution. People were scared. They feared a repetition of the violence they had experienced in the elections in 2007.  A National commission for cohesion and integration set up a two day meeting dealing with different perspectives on how to prevent incitement to hatred and religious defamation. The debate was fantastic, expressing different view and the experience of building together a nation.  My point is that there are different mechanisms to discuss difficult questions.

Tariq Ramadan:
The collaboration with PEN has been important for me during last years: Especially in the United States, where I have been prevented from entering for six years.

Difficult question: Come to agreements – important to clarify what we are talking about: The question is whether legal proceedings are good responses to emotional reactions. An important starting point is that this is not only Islamic question. These feelings are feelings within religious communities all over the world. They feel that they are not taken seriously and that their faith is under attack. Muslims share the same feeling, and Jews, and Christians.  We are dealing with shared feelings. The question is how to respond without law.

This is an international issue – not a western discussion. All the feelings are shared around the world. Especially religious people in the south see the West as secular societies which are not interested in religions and religious feelings. We have to deal with this experience of fear, mistrust and doubt on both sides.

We experience an ongoing process of controversies: First there were Jesus in movies, then the Mohammad caricatures. Now we have the burning of the Koran and the question of a mosque. Is the only way to stop these controversies by law? Muslims in the UK are saying: Britain have had blasphemy procedures. Why not also for Muslims? How to react against incidents like the pastor in Florida? Legally there is no way to prevent him. The first amendment gives him the right to express freely. But he does not have a license to burn. We are quite weak in this. Alternative measures to deal with such questions are needed. Not more law, but awareness in public discussion, information, dialogue. In Europe we see that people get scared of people coming with different religions, culture and ideas. So they respond by making law against minarets and burkas. These are laws to protect us against the people who are coming.

There is no absolute freedom of expression anywhere. There are different restrictions against hatred and racism. But there should not be restrictions against discussion of religious and ideas. The West does have limitations, but also double standards. What is common is an agreement to protect against hatred. Legally you can publicly laugh of the suffering of Jews – but it is not civil and nobody wants to do it.

We must be consistent and not let some criticism be possible and other not. Denying the holocaust is for me unacceptable. But should we protect history by law? What wants to be heard by people, is not more law but consistency in the way law is implemented in our society. This is a question of minorities and majority – about power. There must be equal right to criticize and being criticized. Should a competition of feelings be resolved by law?

Critical discussion: We need more critical debate. In Pakistan I encourage my fellow Muslims to take a more critical distance and not ask for more laws: We do need positive measures – and not just say no to more laws. We must all have a better understanding of what is at stake.

John Ralston Saul:
Large part of the weight has been put by the panel on not to establish more laws, but to use other measures. The interfaith movement should have been dealing with many of these issues. The question is why they are not carrying the weight? Could we push the interfaith movement to prevent more violence?

Agnes Callamard:
This is a responsibility for every human being – not only the organized religions. The current law is to blunt.  We must bring in a different perspective of the role of states. There are community radios and other ways to get  access to public debate. Public service broadcasting does play a key role in integrating different perspectives. So this is important both for states and for the individuals.

Tariq Ramadan:
What we are facing are exceptions for interfaith circles. Look at what is happening in various interfaith dialogues: They are sharing values and perceive the surrounding as threatening. We need an opening of the closed circles to dialogue with the outside world. Interfaith dialogue should also include agnostics and atheists. This would bring in other perspectives. We are not doing the job without engaging the surrounding societies.

It’s important with presence of religious perspectives in the debate and not just for defending religion . In civil societies religious societies must be recognized for giving contributions to the debate, not only seen as backwards. This applies to committed Muslims and Westerners. Religion must not be seen as preventing you from being a serious European or Canadian.

There exists no right not to be criticized. We must work through dialogue, education and solidarity. Not try only to defend ourselves exclusively by law.

Budhy Rahman:
The interfaith dialogue is often too intellectual. What is the meaning of interfaith dialogue? Democracy and better collaboration between religions and culture must be more developed.  Which means we need a more concrete dialogue. It must deal more with practical problems. There are so much problems with poverty in Asia. Much of the interfaith dialogue is not connected with practical dimensions like poverty, environmental issues and development. What for example is the common platform between Christianity and Islam? Let’s say it is love. What then is the spiritual meaning of love into concrete questions dealing with poverty and environment?

The filmed interviews with Wole Soyinka, Ariel Dorfman, Azar Nafisi and Kwame Anthony Appiah were shown. See video from American PEN here.

John Ralston Saul:
This is a provocative debate. The debate is seen by many as based on western individualism. But provocations exist in every healthy civilization.

Tariq Ramadan:
It is a very difficult but critical debate: During the cartoons I met with Hindus and Muslims. And in Africa people were not used to this kind of provocation. It was seen as a cultural, silly provocation. In Africa they had another tradition. Not neglect. It was not provocation which was perceived – it was arrogance.

It is important not only to see the arrogance and to play the victim role. Muslims must work on their state of victimhood. For Africans it was difficult to perceive the US as victim after 9/11 It seemed strange. But this is basic psychology. Therefore Muslim must not only work on western mentality – but on our own victim mentality.

Agnes Callamard:
There are many people in Africa in prison because of provocations. Provocations are not a western idea. Provocation – depends on who provokes – and who are being provoked. This is a question of power structure.

Budhy Rahman:
The Indonesian perceptive of West: Many ideas come to Indonesia from the West: Gender ideas, democracy, human rights. The problem is: How to relate this with local wisdom and Muslim tradition in Indonesia? Is it possible to receive global ideas and still be an Indonesian Muslim? European Muslims develop their own identity. In Indonesia is the discussion; How western can we go? If we follow the Quran: Can the Quran legitimate the human rights? Fully – or just half of the human rights? Many scholars in Indonesia accept  fully the human rights – without rejection of  Islamic faith.

Questions from the audience:

Egyptian journalist:
1. Asks Tariq Ramadan what he thinks about an Egyptian tv series which portrays the Muslim Brotherhood and Ramadans grandfather.
2. Asks Tariq Ramadan if he thinks it’s right to establish a Muslim center by Ground Zero or if the Center should be more inclusive.

Pakistan ambassador Zamir Akram (also representing the OIC at the UN HR Council):
The meeting needs to hear from me. This is an unnecessary debate by a western organization. The Muslim world does not see this as a debate between freedom of expression and religion. We are opposed to misuse of freedom of expression and insults to religions. Equal tribute is being denied Muslims by Western double standards. Sanctimonious arrogance is showed by the West. There are several western countries with blasphemy laws: Austria, Denmark, Finland, Germany, Greece, Ireland, the Netherlands, Poland, Spain and Switzerland, The problem is apparent: West treats Muslims different than how it treats anti-Semitism and denial of Holocaust. Fact speak for itself. Before us we have the issue of minarets in Switzerland. Provocations made to show that Muslims resort to violence. The film Fitna compared the Quran to Hitler’s Mein Kampf. Ban on burkas and on mosques and burning of the Quran. Obama spoke out against burning of the Quran. Then he was asked if h was a Muslim. He denied that he is a Muslim – like being a Muslim is a crime. Even when you are a Muslim you are stripped at airports. The question is not of defamation of religions but about victimization of Muslims linked to terrorism. There are examples of terror in all religions. Promoting dialogue is just serving the cause of those who wants to promote greater dehumanization of Muslims

Pakistani woman comments the Pakistani ambassador (while he chooses to leave the room – curtailed by 3 – 4 other diplomats):
I’ve lived in the West for 25 years: Muslims have more freedom in west than in any of the Muslim countries. Freedom of speech: Geert Wilders doesn’t harm me. Western world was the first to condemn the burning of the Quran. I have not the same freedom to say what I say here in my county of birth. Let s get over the victimization of Muslims. Let’s get on to freedom of speech

Tariq Ramadan:
About the tv-film in Egypt: It’s clear that this production has a political take. The government is in on this. I have not watched one of the programs. But from what I have heard are they clearly trying to demonize the Muslim brotherhood. But I would not try to sue the production. Some in my family are trying to do this. It is primarily a political game trying to destroy the image of the brotherhood. I’m not sure it’s working as intended.

About  the Islamic center in New York: I have surprised many Muslims. I think Muslims must struggle for their rights. New American Muslims should learn from African Americans. Ground Zero is a symbolic place – Something hurt the nation. Many people struggle for rights. 20 Mosques now prevented from being built in the states. Symbolic sensitivity of Americans should make Muslims move it and to think about alternatives.  An Abrahamic center: It would be good for Muslims to take the lead and make it more inclusive. Muslims must make a struggle with intelligence.

The Pakistani ambassador has spoken and then left the room: My point is to focus on the solution to this situation. Is that more laws? No. Say no to double standards. About the victimization of Muslims: There are citizens who are both Muslims and fully Europeans. I agree with the ambassador’s assessment of the situation -Not with his solution. I’m a western: Don’t speak about human rights as something western. We must have a balanced approach to this.

John Ralston Saul:
There are tensions around other groups as well. This will be worked out. Look at many companies in Western countries – Muslims everywhere. Being westernized means also that Muslims in the West are changing the West. The ambassador has not looked up PENs organization. PEN is an international organization with 145 centers in 104 countries.

Question from the audience:
We are dealing with a draft to craft a new norm on defamation of religions. People who are not satisfied can come to the committee to express their views. How should we otherwise handle these issues? The questions are: Is the new norm right? Is it a valid draft?

Comment from the US-representative:
There is a great deal of debate about these questions. The US shares the concerns. We have had struggles in our own history against incitement to hatred. These issues concerns both religious and political leaders. Recent weeks have showed that dialogue and open debate is the best way. Religious groups have reached out to the pastors. Many government leaders condemn the burning of the Quran. This is one man’s fear and ignorance. Obama has clearly stated that the idea behind the burning of holy scriptures is contrary to the values of this country.

Comment from Iranian woman:
Tariq Ramadan has not spoken about stoning. Women are tortured in name of Islam. Many Muslim women have the misfortune of being forced to wear the veil. France has now decided on laws against the veil. You must speak of misfortunes and problems in Muslim countries. There are cruel things that happen to women.

Comment from woman in the audience:
West – east – we are all responsible.  I am more proud of my nationality. The religion is private. Why did we have to leave our country? We must make our countries a better place. The Iranian regime is behind torture, rape, execution, crimes and inhumanity in the name of Islam. The Pakistani ambassador is also the spokesperson for the Islamic countries. It is very rude to leave like this.

Comment from professor Alfred de Zayas, Swiss Italian PEN:
What in opinion legitimate limitations on freedom of expressions?  Article 19 in the UN Declaration of Human Rights holds limitations to freedom of expression. In this discussion we must look at all the articles 18, 19 and 20, about freedom of religion, freedom of expression and incitement to hatred.

Tariq Ramadan:
It is the wrong way to ask for more laws. I have said so both to Muslim NGOs and to the IOC; it is a wrong strategy.
USA: I would be cautious about people nurturing conflict. It’s done not only by ignorance. The Pastor in Florida and Geert Wilders and the journalists in Denmark – they are not ignorant people. They know exactly what they want to provoke. Some will win the next election. All are in danger of these people. Radically encountering these people – they know what they want to encounter. Not easy. Iran = not my topic. On my website there are articles about Iran imposing the headscarf. I think it’s wrong.  I can’t enter my country of origin: Egypt or Saudi because of my opinions. Today I struggle against the victim mentality in Muslim communities. Muslims must not just blame the West. Discussion is part of the answer. I share many of the feelings expressed by the Pakistani ambassador. I do not deny it.

Agnes Callamard:
Alternative strategies are needed. What will be legitimate restrictions of freedom of expression? Issuing a new ban on defamation of religions as a new norm is not. This concept is a fraud. We can’t handle the difficult situation we are in now by new laws.

A ban on defamation of religions is a concept showed so defective on many fronts. We must look more in the direction of Human Rights Article 20 on Incitement to hatred, which is by far a better legal framework. But this is not enough. It distorts the picture to only look at legal measures. Again I would like to draw your attentions to the process in Kenya. Kenya has been in forefront in challenging the effects of incitement to hatred. Hate speech regulations today are to blunt. We must strengthen the knowledge of human rights, develop ethical journalism and better intra religious dialogue and guidelines for ethical conduct of members of parliament on these issues.

Internasjonal uttalelse om «religious defamation»

JOINT ACTION – INTERNATIONAL

Joint NGO Statement on Danger of U.N. «Defamation of Religions» Campaign

25 March 2009

Twenty-seven IFEX members join numerous other organisations in urging UN Human Rights Council members to reject «Defamation of Religions» resolution

SOURCE: Freedom House, New York

The following is a joint statement by 186 signatories, including 27 IFEX members, calling on United Nations member states to reject the «defamation of religions» resolution tabled at the UN Human Rights Council:

We, the undersigned non-governmental organizations,

Deeply concerned by the pervasive and mounting campaign by the Organization of the Islamic Conference (OIC) to produce U.N. resolutions, declarations, and world conferences that propagate the concept of «defamation of religions,» a concept having no basis in domestic or international law, and which would alter the very meaning of human rights, which protect individuals from harm, but not beliefs from critical inquiry;

Deeply concerned by the attempt to misuse the U.N. to legitimize blasphemy laws, thereby restricting freedom of religion, freedom of expression, and freedom of the press;

Deeply concerned that «defamation of religions» resolutions may be used in certain countries to silence and intimidate human rights activists, religious dissenters, and other independent voices;

Alarmed by the resolution on «defamation of religions» recently tabled at the current 10th session of the UN Human Rights Council;

Alarmed by the draft resolution on freedom of expression circulated by Egypt, whose amendments seek to restrict, not promote, protections for free speech;

Alarmed by the recently-announced initiative of the U.N. «Ad Hoc Committee on Complementary Standards» to amend the International Convention for the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) by adding a protocol on «defamation of religions»;

Alarmed by provisions in the latest draft outcome document of the Durban Review Conference that, through coded language and veiled references, endorse and encourage these anti-democratic initiatives;

1. Call upon all governments to oppose the «defamation of religions» resolution currently tabled at the UN Human Rights Council, and the objectionable provisions of the freedom of expression resolution;

2. Call upon all governments to resist the efforts of the Ad Hoc Committee on Complementary Standards to alter the ICERD;

3. Call upon all governments not to accept or legitimize a Durban Review Conference outcome that directly or indirectly supports the «defamation of religions» campaign at the expense of basic freedoms and individual human rights.

Signatories:1. UN Watch
2. International Humanist and Ethical Union
3. Freedom House
4. The Becket Fund for Religious Liberty
5. Centre for Political Studies (CEPOS)
6. Muslim Council of Canada
7. International Association of Prosecutors
8. World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission
9. Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty (Italy)
10. The International Quranic Center (IQC)
11. International Press Institute (IPI)
12. Human Rights Without Frontiers International
13. Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA)
14. Christian Solidarity Worldwide (CSW)
15. American Islamic Congress
16. World Union of Progressive Judaism
17. United Nations Association of Mauritius
18. World Jewish Congress
19. Cartoonists Rights Network International (CRNI)
20. Association for World Education
21. Association of World Citizens
22. International Publishers Association
23. The Institute for African Alternatives
24. International Jurist Organization
25. Frontiers Association (Lebanon)
26. International Association for the Defense of Religious Liberty
27. Rationalist Association
28. Greek Helsinki Monitor
29. British Humanist Association
30. Sidmennt Ethical Humanist Association
31. National Secular Society
32. B’nai B’rith International
33. International Foundation for Population and Development
34. North London Humanist Group
35. Endeavour Forum Inc.
36. Association Suisse des Libres Penseurs
37. Humanist Academy of Scotland
38. Media Institute of Southern Africa (Regional Secretariat and its
chapters in 11 SADC countries)
39. American Humanist Association
40. Darfur Peace And Development Centre
41. American Atheists
42. Media Institute (Kenya)
43. Union of Freethinkers
44. Maharat Foundation (Lebanon)
45. Open Doors USA
46. Norwegian PEN
47. One Law for All Campaign
48. Organisation against Women’s Discrimination (Iran)
49. The Dia Humanism Institute
50. Women’s international Zionist Organization (WIZO)
51. Canadian Humanist Publications
52. Institute for Reporters’ Freedom and Safety (IRFS-Azerbaijan)
53. Indian Humanist Union
54. The Tandem Project
55. Ahmadiyya Muslim Community
56. International Committee to Protect Freethinkers
57. Center for Security Policy
58. World Citizens Foundation
59. South Sudan Movement in Diaspora
60. International PEN Writers in Prison Committee
61. Atheist Foundation of Australia
62. Minority Rights Group (Greece)
63. Nigerian Humanist Movement
64. National Union of Somali Journalists (NUSOJ)
65. Social Development Foundation (India)
66. Swedish Humanist Association
67. Rationalist Forum of Hyderabad (India)
68. Manava Vikasa Vedika (India)
69. European Union of Jewish Students
70. Centre for Study of Society and Secularism (India)
71. The Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist
Convention
72. North East Humanists
73. Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI)
74. Center for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES-Nepal)
75. New Zealand Association of Rationalists and Humanists
76. Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
77. International Council of Jewish Women
78. Humanist Canada
79. NGO Forum (Mauritius)
80. European Humanist Federation
81. Association of Independent Electronic Media (ANEM-Serbia)
82. Federation of Indian Rationalist Associations
83. Burgerbewegung Pax Europa
84. Media Watch (Bangladesh)
85. Finnish Humanist Union
86. Humanist and Ethical Union of Kenya
87. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI-Egypt)
88. American Jewish Congress
89. Atheist Centre Andhra Pradesh (India)
90. Spurthi Dalit Humanist organisation (India)
91. German Forum for Human Rights
92. Jihad Watch
93. Rationalist Association of NSW
94. Adhra Pradesh Rationalist Association (India)
95. Satya Shodhak Sabha, Gujerat (India)
96. Arab Archives Institute (AAI-Jordan)
97. Open Doors International
98. Council of Australian Humanist Societies
99. Jubilee Campaign USA
100. Simon Wiesenthal Centre
101. Humanist Society of Queensland
102. Algerian Centre for the Defence and Promotion of Press Freedom (CALP)
103. Atheist Alliance International
104. CWA, Switzerland
105. Rationalist Society of Australia
106. Media Rights Agenda (MRA-Nigeria)
107. Humanist Society of New Zealand
108. Consultative Council of Jewish Organisations
109. Center for Inquiry, Low Countries
110. Military Association of Atheists and Freethinkers
111. World Union of Jewish Students
112. Humanist Association of Northern Ireland
113. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela)
114. Center for Religious Freedom of the Hudson Institute
115. Humanist Association of Ottawa
116. Center for Media Studies and Peace Building (CEMESP-Liberia)
117. Liberté de Conscience
118. Syria Reform Party
119. The Free Press Society (Denmark)
120. International Free Press Society
121. Muslims Against Sharia
122. Centre for the Study of Social Change (India)
123. Danish Atheist Society
124. Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme
125. Minnesota Atheists
126. Free Media Movement (FMM-Sri Lanka)
127. Cultural Bridges
128. American Ethical Union
129. Hotline Human Rights (Bangladesh)
130. Trinidad and Tobago Humanist Association
131. Women’s Missionary Society AME Church
132. Unie Vrijzinniger Vereningingen (Belgium)
133. Humanistisch Verbond
134. Humanistischer Verband Deutschlands
135. Montagnard Foundation, Inc.
136. Humanist Association of Ireland
137. United American Committee
138. Humanistiche Vrijzinnige Vereniging (Belgium)
139. Quadlibet Strategic Ventures NFP
140. Netradana Protsahaka Sangam (India)
141. Human Rights Service (Norway)
142. Pink Triangle Trust
143. Gujerat Mumbai Rationalist Association
144. Southern California Ecumenical Council
145. Viveka Vidyalayam (India)
146. International Christian Concern
147. The International Religious Liberty Association (IRLA)
148. International Multiracial Shared Cultural Organization
149. Disha Dalit Humanist organization (India)
150. European Union of Public Relations
151. Socio-political Analysis and Research Organization (India)
152. Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
153. Jana Vignana Vedika (India)
154. Society of Catholic Social Scientists
155. Society for Humanism and Social Change (India)
156. Evangelical Alliance UK
157. Indian Radical Humanist Association
158. Fondation Genereuse Developpement (FGD-Cameroon)
159. Gay and Lesbian Humanist Association
160. Center for Inquiry International
161. Swedish Youth Humanist Association
162. Religious Freedom Coalition
163. Act for America
164. Belfast Humanist Group
165. Council of ex-Muslims of Britain
166. Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Italy)
167. Secular Student Alliance
168. Summit Ministries
169. Doha Centre for Media Freedom (Qatar)
170. Fire Rescue Development Program
171. Sydney Atheists
172. Adil Soz, International Foundation for Protection of Freedom of Speech
(Kazakhstan)
173. European Network Church on the Move
174. Traditional Values Coalition
175. Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
176. Humanist Society of Queensland
177. Jewish Human Rights Coalition (UK)
178. Redeem the Vote
179. Pray in Jesus Name Project
180. Humanist Society of Victoria
181. Index on Censorship
182. Unity Coalition for Israel
183. Sociedad Humanista-etica, Deodoro Roca (Argentina)
184. Secular Party of Australia
185. India Committee of the Netherlands
186. Humanistische Alliatie (Netherlands)