Støtt Snowden, delta på markering foran Stortinget 11.07 kl 12.00

Norsk PEN har mottatt svært mange hyggelige tilbakemeldinger, både fra medlemmer og fra ikke-medlemmer og kolleger i inn- og utland, på grunn av vårt engasjement i Snowden-saken.  Takk for det.

I samarbeid med Amnesty International Norge inviterer vi nå til en markering foran Stortinget på torsdag 11. juli kl 12.00.

Her er Eugene Schoulgins appell:

Norge, annerledeslandet. Er det ikke slik vi liker å tenke på oss selv? Mange av oss i alle fall. Det lille landet med de store ambisjonene. I globale sammenheng vil vi framstå som iherdige forsvarere av menneskerettighetene og i særdeleshet av den rettigheten som er nedfelt i FNs stadger som artikkel 19: Ytringsfriheten. Vi gir fredspriser til disidenter i Kina og Burma, vi roper opp om misforhold i en lang rekke land.

I møter med myndigheter som undertrykker ytringsfriheten framholder PEN bestandig at vi er like villige til å slå ned på brudd på denne friheten i våre egne samfunn. Ytringsfriheten er en av våre mest sårbare rettigheter, samtidig som den er forutsetning for de fleste andre.

Skal Norge framstå som et ledende land på dette området er det av vital betydelse – også for vår egen bevissthet – at vi oppfører oss redelig, konsekvent og i samsvar med disse idealene – OGSÅ – og kanskje ikke minst når de havner på kollisjonskurs med den s.k. realpolitikken.

Tillit og troverdighet er grunnsteinene i ethvert fungerende demokrati. Mister politikere og byråkrater den slår grunnmuren i deres legitimitet farlige sprekker.

Edward Snowden er den ferskeste representanten for en kategori mennesker som ytterst sett følger de moralske konsekvensene dommene i Nürenberg fastslo: Når makten begår alvorlige lovbrudd er det ingen unnskyldning for taushet at ordre er fulgt.

I en verden der forferdende mange av de prinsippene de s.k. frie statene har bygget på etter annen verdenskrig erroderer har wisselbloweren blitt stadig viktigere som avslører av den massive maktens spill med våre liv. I tilfellet Edward Snowden har UDI og regjeringen vist fram Norge som et lite land ikke annerledes enn alle andre som feigt sitter stille i båten og lar USA styre.

Det vi fordrer av våre styresmakter er at de oppfører seg i henhold til Norges renommé hjemme – og i verden forøvrig. At de i handling viser at de tar ytringsfriheten på alvor OGSÅ når denne truer mektige alliertes interesser.

Vi krever at Edward Snowdens sak blir skikkelig belyst og behandlet ikke avvist i panikk for mulige politiske konsekvenser. Vi ber igjen regjeringen bevilge Snowden midlertidig oppholdstillatese i Norge.

Eugene Schoulgin

Faremo misforstår Norsk PENs anmodning

PRESSEMELDING

Justisministeren misforstår Norsk PENs anmodning om å gi Edward Snowden asyl.

Varsleren Edward Snowden har søkt asyl i Norge og fått søknaden avslått på formellt grunnlag.

Snowden er ikke forfatter og Norsk PEN kunne derfor ikke benytte den initiativretten vi har overfor UDI og som kun gjelder fribyforfattere.  Vi valgte derfor å sende en anmodning til justisminister Grete Faremo for å finne en politisk løsning på Snowdens situasjon.  Dette er blitt gjort tidligere, jfr. vårt brev til statsråden.  Siste avsnitt i vårt brev lyder slik:

«Med henvisning til artikkel 14 i FNs Menneskerettighetserklæring som Norge er tilsluttet, der det i første ledd står at «enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse», ber vi justisminister Grete Faremo instruere UDI om å vurdere Edward Snowdens asylsøknad på nytt, i tråd med den behandlingen de i sin tid ga de afghanske tolkene som hadde arbeidet for de norske styrkene i Afghanistan.»

Norsk PEN har mao. aldri påstått at Snowden er forfatter eller at vi har noen rett til å be UDI innvilge ham asyl som overføringsflyktning.  Vi har imidlertid bedt Faremo instruere UDI gjennom en politisk beslutning slik at han kan innvilges asyl til Norge.  Denne anmodningen har Faremo ignorert, og har i stedet valgt å sende den over til UDI «for vurdering og besvarelse», vel vitende om at anmodningen der vil bli blankt avvist.

Det var altså ikke dette Norsk PEN anmodet om, men vi konstaterer at det ikke finnes politisk vilje i Norge til å bistå en varsler som har avdekket svært graverende overvåking av norske borgere.

Oslo 4. juli 2013

Kommentarer eller nærmere informasjon:
Carl Morten Iversen, generalsekretær: 926 88 023
William Nygaard, styreleder: 908 92 601