Høringsuttalelse: Bestemmelser om æreskrenkelser i straffeloven

Oslo, 1. september 2008

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Høringsvar, bestemmelser om æreskrenkelser

Norsk PEN takker for invitasjon til å kommentere bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven, jfr. departementets brev av 30.05.08 og har følgende innspill:

Norsk PEN viser til Ytringsfrihetskommisjonens argumentasjon om å bygge ned det rettslige vernet mot krenkelser av æresfølelse og omdømme. Kommisjonen gikk i sitt grunnlovsforslag i 1999 inn for å verne privatsfæren, men så et langt mindre behov for et strengt rettslig vern av borgernes offentlige omdømme. Kommisjonen argumenterte for et klarere skille mellom faktabeskyldninger og verdivurderinger og argumenterte for at ingen kunne holdes rettslig ansvarlig for at en påstand var usann, når den var framført «i agtsom, god tro».

Et rettslig vern mot krenkelser av æresfølelse og/eller omdømme i straffeloven må derfor, etter PENs vurdering, kun gjelde særlig grove eller overlagt usanne og skadelige ytringer.

Eventuelle lovreguleringer mot grov ærekrenkelse må være medienøytral, dvs. ikke skille mellom ulike plattformer for publisering.

Mht. til strafferammer er Norsk PEN prinsippielt motstander av at man skal kunne fengsles for sine ytringer.

Uansett mener Norsk PEN at selv om det rettslige grunnlaget avgrenses til særlig grove eller usanne og skadelige ytringer, er straffen uansett så streng at den vil kunne føre til unødig selvsensur, og er i den forstand et ytringsfrihetsproblem.

Vi ønsker også å påpeke et annet aspekt: I det siste har vi sett eksempler på at personer som føler seg krenket i et EU-land, fremfører sine saker i et annet land, der lovgivningen gir større beskyttelse mot ærekrenkninger. Med det fremlagte lovforslaget vil Norge få en strengere lovgivning enn de fleste land det er naturlig å sammenlikne seg med, og vi kan risikere at saker fra utlandet fremmes her.

Forøvrig viser vi til Norsk Journalistlags hørsingssvar. Norsk PEN deler deres syn på mortifikasjon.

Med vennlig hilsen

Anders Heger                        Carl Morten Iversen
leder                                          generalsekretær