3. april: Varslervernet en illusjon?

-om varsling og digital sikkerhet

– Varslernes rettsvern under press:
Utfordringen med nye digitale verktøy og et usikkert juridisk rettsvern for varslere, skaper nye problemer for redaksjonene, myndighetene og potensielle varslere. Vi vil på seminaret sette søkelys på mulighetene for å sikre varslere/kilder trygge plattformer  ved kryptering og økt digital kompetanse i redaksjonene.

Mandag 3. april kl. 19.00.
Rom: Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo
Pris: Gratis. Ingen påmelding.

Den rettslige utviklingen på dette området med forslag til utvidete fullmakter for kontroll og digitalt grensevern skaper nye utfordringer. Kan  trusselbildet og russisk hacking av norske politikere begrunne slike fullmakter? Er dette en ønsket politisk utvikling? Har redaksjonene den nødvendige kompetanse til å møte utfordringene?

Med:
Runa Sandvik, direktør for informasjonssikkerhet New York Times
Vidar Strømme, advokat Schjødt Advokatfirma
Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening
Geir Hågen Karslen, oberstløytnant Forsvarets høgskole
Anders Werp , stortingsrep. fra Høyre
Jette Christensen, stortingsrep. fra Arbeiderpartiet

Debattleder: Kai Sibbern, leder av Norsk PENs Varslergruppe

Arrangør: Norsk PENs Varslergruppa

Edward Snowden – vår tids Ossietzky

Edward-Snowden-body

Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2016 til varsleren Edward Snowden. Norsk PEN inviterer Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets Aula i Oslo fredag 18. november, og vil arbeide for at han er til stede under prisseremonien i egen person.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken. Styret i Norsk PEN beslutter hvem som skal tildeles Ossietzkyprisen.

 Begrunnelse:
Edward Snowden har varslet om tvilsom og omfattende statlig og global overvåkning og spionasje, både overfor enkeltland og privatpersoner. Snowdens avsløring av NSAs overvåkning av millioner av telefonsamtaler resulterte i at amerikansk domstol (US Court of appeals) i fjor fant overvåkningen ulovlig fordi den ikke var godkjent av kongressen. Likevel har ikke Snowden møtt noen forståelse hos amerikanske myndigheter. De opprettholder siktelsen for spionasje og tyveri av statlig eiendom og krever ham utlevert fra Russland, hvor han nå bor i eksil. I USA risikerer han livstidsdom.

Edward Snowdens avsløringer representerer en av de viktigste begivenhetene i internasjonal politikk i de seinere årene og en alvorlig legitimitetskrise i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Dessuten markerer avsløringene et brudd med tilliten til Internetts nøytralitet.

Årets Ossietzkyprisvinner har forsaket privatliv og karriere for å varsle om amerikanske myndigheters overvåkningsvirksomhet. Han mottok Bjørnsonprisen september 2015 for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters ulovlige overvåkning av sine og andres innbyggere. I en TV-overført tale under tildelingen av denne prisen ga Snowden uttrykk for at han var klar over konsekvensene av det han gjorde. Han forventet ingen priser, snarere å bli kastet i fengsel. Likevel sa han at han ville gjort det samme igjen. Dermed representerer han også et modig forsvar for varsleres ytringsfrihet, samtidig som den massive overvåkningen truer ytringsfriheten for samfunnsborgere verden over.

Norsk PEN vil ved å gi prisen til Edvard Snowden understreke respekten for hans unike varslerrolle. Tildelingen avdekker behov for internasjonal debatt om overvåkningens folkerettslige og nasjonale grenser. Prisen er også en anerkjennelse av varsleres personlige mot under avsløringer av statlige/offentlige og skjulte inngrep mot enkeltmenneskers privatsfære. Med årets Ossietzkypristildeling ønsker Norsk PEN å synliggjøre at overvåkning kun bør skje innen internasjonalt klarerte rammer og under forutsetning av at enkeltmenneskers individuelle friheter er beskyttet.

Politisk utfordrer
Menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden har støttet Snowdens varslinger om ulovlig overvåkning. Det er desto mer oppsiktsvekkende at selv norske og europeiske politikere som er uttalte motstandere av elektronisk masseovervåkning, nøler med eller nekter å kommentere saken eller gi sin støtte til Snowden. I en ikke-bindende resolusjon (vedtatt med knapt flertall) bekreftet EU-parlamentet i 2015 at de godtok Snowdens status som varsler og forsvarer av menneskerettighetene, og oppfordret medlemslandene til å gi ham asyl. Samtlige EU-land har imidlertid en utleveringsavtale med USA, og så langt har ingen av landene fulgt oppfordringen i resolusjonen.

Snowden bor for tiden i Moskva og har midlertidig oppholdstillatelse i Russland. Denne løper fram til august 2017. Det er på tide med et politisk initiativ som utfordrer truslene mot prisvinneren, og som munner ut i et tilbud om opphold og beskyttelse. En begynnelse på en slik prosess er at den norske regjeringen garanterer ham fritt leide til å motta Ossietzky-prisen for 2016.

Fra Ossietzky til Snowden
Norsk PENs Ossietzkypris er oppkalt etter og tilegnet Carl von Ossietzky. I år er det 80 år siden han ble tildelt Nobels Fredspris. Ossietzky avslørte hvordan tyske myndigheter drev hemmelig opprustning i strid med Versaille-traktaten. For sine avsløringer ble han dømt for landsforræderi og fengslet. I likhet med Carl von Ossietzky har Edward Snowden med sine avsløringer bidratt til demokratisk åpenhet.

Under utdelingsseremonien av Nobels Fredspris i 1936 sto stolen til Carl von Ossietzky tom fordi tyske myndigheter nektet ham utreise. Norsk PEN ber den norske regjering om å sikre at Edward Snowden kan motta sin pris i Norge ved å garantere at han ikke blir utlevert til USA. Norsk PEN skal gjøre det vi kan for å sørge for at Snowden kommer og fyller stolen på scenen i Oslo 18. november.

Ytterligere informasjon:
William Nygaard, leder i Norsk PEN: 908 92 601
Hege Newth Nouri, generalsekretær i Norsk PEN: 930 02 262

Spesialister, politikere og helsearbeidere om norske sykehus:

varslene

Systemet er lukket og må endres

En utbredt fryktkultur og dårlige muligheter for varsling, noe som går ut over pasientene, ble bekreftet av flere spesialister under et debattmøte på Litteraturhuset 11. februar.

Opptak fra seminaret kan du se her.

Den foretaksmodellen for drift av norske sykehus som ble innført på 90-tallet medfører at økonomi og administrasjon, og ikke pasientenes sikkerhet, står i sentrum. Modellen har ikke ført til bedre økonomi for norske sykehus – det administrative apparatet vokser og pasientene og pasientsikkerhet skyves ut på sidelinjen. Samtidig råder det en utbredt fryktkultur i sykehus-Norge, noe flere helsearbeidere som hadde forsøkt å varsle om forholdene kunne bekrefte. Vitnesbyrdene var mange og sterke.

Dette var blant de aspektene rundt driften av norske sykehus som ble belyst på debattmøtet “Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?” Legene Even Reinertsen og Ola Didrik Saugstad leverte sterke vitnesbyrd om hvordan varsling om uforsvarlige budsjettkutt og dårlig pasientbehandling ignoreres og motarbeides av administrative ledere uten faglig kompetanse, og hvordan kolleger i helsevesenet støter ut de som sier ifra og velger å beskytte hverandre. Forfatteren av boka Makt og avmakt i helsevesenet, Eli Berg, kunne bekrefte dette. Boka er basert på intervjuer med helsearbeidere over hele landet.

Ordstyrer Christian Borch kunne bekrefte at det hadde vært umulig å få politiske ledere, ledere i helseforetak og representanter for Helsetilsynet og Sykepleierforbundet til å stille opp i panelet.

Flere blant publikum tok ordet, sto fram som varslere, fortalte om hårreisende reaksjoner og behandling og mangel på støtte fra kolleger, fagmiljøer og egne organisasjoner. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) bekreftet at hensynet til pasientene som det primære, samt en forsvarlig og medisinsk faglig kontroll på norske helseforetak hadde blitt borte ved innføring av foretaksmodellen. Hun etterlyste et samarbeid mellom interesserte politikere og helsearbeidernes organisasjoner for å få snudd utviklingen.

Et opptak fra hele debattmøtet vil bli lagt ut på Norsk PENs hjemmesider www.norskpen om kort tid.

Oslo, 12. februar 2014

Dette mener PEN om forfølgelsen av varsleren Edward Snowden

Gjennom medieoppslag den siste tiden er det fremkommet at amerikanske sikkerhetsmyndigheter har kunnet avlese alt som er skrevet, sagt og gjort av ikke-amerikanske borgere igjennom amerikanske tjenester som Facebook, Google, Skype med mer.

Varsleren Edward Snowden har vist et sjeldent mot og prinsippfasthet ved å avsløre denne virksomheten.   Som takk for at han har varslet omverdenen om dette alvorlige overgrepet, er han nå ettersøkt av amerikanske myndigheter.

Norsk PEN tar generelt avstand fra forfølgelse av varslere.  En viktig del av ytringsfriheten er nettopp friheten til å kunne si ifra om overgrep, særlig når slike utføres av myndighetspersoner eller institusjoner.  Det som gjør denne saken spesielt grov er at amerikanske myndigheter, uten noen rimelig forklaring eller begrunnelse, krenker privatsfæren til borgere i et annet land gjennom direkte overvåking og sensur av nettbaserte meningsutvekslinger.

Norsk PEN mener denne overvåkningen må stanses umiddelbart og ber norske myndigheter rette en skarp henvendelse til den eller de som er ansvarlige for dette overgrepet i USA.

13. juni 2013

William Nygaard
leder, Norsk PEN